Calls for papers

Trans* teemanumero
SQS – Suomen queer-tutkimuksen seuran lehti

Transihmisiin ja -käytäntöihin liittyvät kysymykset ovat olleet keskeisesti esillä sukupuolen ja seksuaalisuuteen liittyvässä yhteiskunnallisessa ja akateemisessa keskustelussa erityisesti 1990-luvulta lähtien. Teoria, tutkimus tai lainsäädäntö eivät silti ole täysin tavoittaneet sukupuolen variaatioiden ja kokemusten moninaisuutta tai esimerkiksi lainsäädännöllisiä muutostarpeita transihmisten oikeuksien takaamiseksi. Epäkohtiin ja avoimiin kysymyksiin liittyen on kuitenkin tekeillä uutta tutkimusta ja aiheesta käydään ajankohtaista keskustelua eri tasoilla.

Kutsumme tieteellisiä artikkeleita, kirja-arvosteluja sekä puheenvuoroja ja katsauksia syksyllä 2013 julkaistavaan SQS-lehden trans-teemanumeroon. Numeron tavoitteena on esitellä monipuolisesti tämänhetkistä tutkimusta ja keskustelua sukupuolen variaatioista ja trans-aiheesta. Jutut voivat käsitellä esimerkiksi nk. transtutkimukseen keskeisesti liittyviä käsitteitä, metodologisia kysymyksiä, teorian ja kokemusten välisiä suhteita, elettyä elämää ja henkilökohtaisia kokemuksia, historiaa, taiteen ja populaarikulttuurin esityksiä, ruohonjuuritason aktivismia, transihmisten juridiseen asemaan ja ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä kansallisella tai kansainvälisellä tasolla, transetiikkaa tms.

Artikkeliehdotuksina pyydämme lähettämään n. 2-3 sivun pituiset abstraktit. Myös kirja-arvostelut, puheenvuorot tai katsaukset ovat tervetulleita. Kaikki ehdotukset lähetetään teemanumeron toimittajille, Jan Wickmanille ja Lotta Kähköselle 7.1.2013 mennessä. Kirjoittajille ilmoitetaan valinnasta tammikuun lopussa. Valmiit kirjoitukset lähetetään toimittajille maaliskuun loppuun mennessä.

Teemanumeroon liittyvät yhteydenotot, kyselyt ja ehdotukset:
Jan Wickman (jwickman [at] abo.fi) & Lotta Kähkönen (lotkah[at] utu.fi) __________________________________________________________________________________

Call for papers: Trans* temanummer
SQS – Tidskriften för Queerforskning i Finland

Trans*frågor har varit centrala i den samhälleliga och akademiska diskussionen kring kön och sexualitet, särskilt sedan 1990-talet. Kunskapen eller exempelvis lagstiftningen är dock långt ifrån tillfredsställande i förhållande till genusmångfald eller transpersoners liv, erfarenheter och rättigheter. Missförhållanden och öppna frågor i forskningen diskuteras på olika nivåer.

Tidskriften SQS vill bidra till denna diskussion med ett trans*temanummer som på ett mångsidigt sätt ska presentera aktuell forskning och diskussion om genusvariation och trans*temat. Vi efterlyser vetenskapliga artiklar, bokrecensioner samt diskussionsinlägg för detta nummer som ska ges ut på hösten 2013. Texterna kan handla exempelvis om centrala begrepp i den så kallade trans*forskningen, metodologiska frågor, relationen mellan teori och erfarenhet, det levda livet, gräsrotsaktivism, frågor kring transpersoners position och mänskliga rättigheter på nationell och internationell nivå eller trans*etik.

Som artikelförslag ber vi er skicka förlängda abstracts på 2-3 sidor. Även bokrecensioner, debattinlägg och översikter är välkomna. Alla förslag sändes till redaktörerna för temanumret, Lotta Kähkönen och Jan Wickman, före den 7 januari 2013. Skribenterna får meddelande om godkännande av manuset under januari 2013. Färdiga manuskript förväntas vara klara vid slutet av mars.

Förfrågningar och förslag till temanumret:
Jan Wickman (jwickman [at] abo.fi) & Lotta Kähkönen (lotkah[at] utu.fi)

__________________________________________________________________________________________

CFP for a special Trans* themed issue
SQS – Journal of Queer Studies in Finland

Questions concerning trans* issues have been central in the social and academic discussions about gender and sexuality particularly since the 1990s. Theorization, studies or legislation has yet not been able to grasp the versatility of experiences of gender variance or the need for legal reforms to guarantee the rights of trans people. However, there are manifold on-going discussions and new research about the social evils and open questions of recent development.

We invite scholarly articles as well as reviews, commentaries or opinion pieces to the theme issue of SQS scheduled to appear in autumn 2013. The purpose of the issue is to offer a variety of viewpoints on the present state of the discussions and theorization on gender variance and trans* issues. The topics may include, but are not limited to following: central concepts or methodological questions of trans studies, relations between theorization and experience, lived practices and subjective experiences, history, cultural production of trans in art and/or popular culture, grass-root activism, juridical questions and human rights on national or international level, trans ethics.

To be considered for publication of an article, pleases submit an abstract proposal (around 1500 words). Shorter essays, book reviews and opinion pieces are also welcome. All proposals are to be sent due by 7th January, 2013 to the editors Lotta Kähkönen and Jan Wickman. The authors will be notified in the end of January. The completed drafts of articles and other pieces are to be submitted to the editors by the end of March, 2013.

For questions and additional information please contact Jan Wickman (jwickman [at] abo.fi) and Lotta Kähkönen (lotkah[at] utu.fi).

Pervot pahat – Queer and Wicked

The ninth Turku national lesbian-, gay and queer studies seminar will be held in the University of Turku, Finland, in August 2012. The seminar consists of keynote speakers by invitation, and of workshops. Following the tradition of the Turku queer-seminar, a wide variety of current topics, achievements and challenges of queer studies is under critical scrutiny. Particular emphasis is on this year’s theme queer and wicked, pointing towards ethics in relation to the limits of queer studies and politics, for example in the contexts of nationalism and identity politics.

THIS YEAR’S SEMINAR COVERS THE FOLLOWING TOPICS:

• What could constitute the dangerous or wicked queer? What about anti-queer?
• How does queerness include or exclude various aspects of queer? What might queer ethics entail?
•What transgressions are rendered possible or impossible by queer studies at the moment?
•How does the wicked queer relate to nationalism? What about transnationalism? Or immigration? Or the lack of religion?
• How could lesbian, gay and queer-citizens situate themselves in current discussions on politics of citizenship and nationalism?
• How do politics of sexuality relate to politics of citizenship and nationalism?
• Which particular opportunities may be included in queer citizenship?
• What kind of challenges and possibilities may queer studies face in relation to globalization?
• What is the current position for lesbian, gay-, queer- and transgender studies in the Finnish academic field? And which stand may this scholarship take in current civic discussions?

We invite all those who are interested to propose an abstract of max. one page, to be submitted by Friday 13 April to Tom Linkinen: tom.linkinen(at)utu.fi papers may be held in English, Finnish or Swedish.

We especially encourage all the MA-students to propose an abstract and participate in seminar’s workshops. We offer encouraging queer-theoretical discussions on each and every subject in our seminar.

Proposals for workshops (three to four papers in one) are also warmly welcomed!
Artistic contributions are also welcomed!

Any questions? Don’t hesitate to contact the organizers from University of Turku:
tom.linkinen(at)utu.fi or sari.miettinen(at)utu.fi

Valta liikuttaa – Valtakunnalliset naistutkimuspäivät, 15.11.2007 – 16.11.2007, Oulu

Työryhmäkutsu

Pornoakatemia esittää: kuinka katsoa pornoa queeristi?

Mitä meillä on sanottavaa pornon käsitteestä, kun lähestymme pornoa, erilaisia pornoja, queer-teorian näkökulmasta? Mikä on suhteemme valtaan ja poliittisuuden käsitteeseen, kun keskustelemme pornon vaihtoehtoisista estetiikoista? Voiko pornoa katsoa, tutkia tai kuluttaa queeristi katsoen?

Kutsumme mukaan työryhmään kaikkia niitä, joiden oma tutkimus koskettaa pornoa, pornoutumisen/pornoistumisen kysymyksiä tai pornon asemaa vaikkapa nykyisessä visuaalisen kulttuurin kentässä. Pohditko työssäsi pornon ja taiteen horjuvia, toisensa läpäiseviä rajoja? Miten problematisoida pornon ja eri taiteenlajien rajapintaa? Mikä tekee pornon ja miksi käsite on niin ongelmallinen? Samoja kysymyksiä ovat problematisoineet teoksissaan esimerkiksi Linda Williams ja Laura Kipinis. Kutsumme mukaan kaikki ne, joita kiinnostaa hanke, jossa pornoa moninaisuudessaan teoretisoidaan suhteessa sukupuolten ja seksuaalisuuksien tuottumisen ja rakentuneisuuden queereihin kysymyksiin.

Mitä voisivat olla pornon transgressiiviset mahdollisuudet tai miten voimme lähestyä pornoa transgressiivisesti, saattaen sukupuolia ja seksuaalisuuksia järjestävät heteronormatiiviset valtasuhteet kyseenalaistavaan ja uutta tuottavaan epäjärjestykseen? Mikä on queer-tutkijan/queer-katsojan suhde pornon tuotantokoneistoon ja millaisin teorioin lähestyä pornon diskursseja ja konkreettisia käytäntöjä? Mihin feminismi, queer-aktivismi ja politiikka asettuvat tässä keskustelussa? Millä tavoin valta on läsnä kokemuksissamme pornon parissa: miten valta kirjoittautuu yhtä lailla pornon kuvastoihin kuin meihin pornoa kohtaavina, kuluttavina tai eri näkökulmista tutkivina subjekteina? Miksi porno kuohuttaa, kuvottaa, kiinnostaa, kiihottaa?

Pornoakatemia, Suomen Akatemian rahoittama monitieteinen tutkimushanke, tarjoaa yhden kentän, jossa tutkia haastavasti ja queeristi pornografian käsitettä välttäen perinteistä pro-anti-asetelmaa. Tule kysymään, pohtimaan ja verkostoitumaan!

Työryhmän koollekutsujina ja koordinaattoreina toimivat Suomen Queer-tutkimuksen Seuraa (SQS) ja Pornoakatemia-hanketta edustavat tutkijat FT Livia Hekanaho (hekanaho(at)cc.helsinki.fi) ja FT Annamari Vänskä (annamari.vanska(at)helsinki.fi).

***************

III KULTTUURINTUTKIMUKSEN PÄIVÄT – AINEISTO

Joensuun yliopisto 14.–15.12.2007

Queer-metodologiat eli kuinka aineiston saa puhumaan pervoa?

Queer-tutkija Judith Halberstam huomauttaa painokkaasti, että tutkijan arkistolla on paljonkin väliä – se, mihin teoreettisiin ja empiirisiin aineistoihin tutkija nojaa, rajaa ratkaisevalla tavalla hänen näkökulmiaan ja tuloksiaan. Tässä työryhmässä painotamme vaihtoehtoisten aineistojen ohella myös sitä, kuinka tutkijan omat queer-metodologiset lähtökohdat, tieteenfilosofiset ja tutkimukselliset sitoumukset tuottavat pervoa tietoa mitä moninaisimmista aineistoista. Mitä erityiskysymyksiä liittyy tutkimukseen, jonka aineisto vaikenee tai salailee monin eri tavoin,onpa syynä sitten kaappi tai rikoslain ja tautiluokituksen leimaama historia? Miten queer-tutkija tuottaa tietoa?

Työryhmään ovat tervetulleita paperit, joissa pohditaan tutkimuksen tekemistä aineistoista, joita ei ole, tai jotka ovat jollakin tavalla näkymättömiä. Kutsumme keskustelemaan siitä, minkälainen on queer-tutkijan kenttä ja tutkijanote kun tutkimusta määrittelevät poissaolot. Kuinka tutkia kiertoilmauksia, vaikenemisia, poissaoloja – sitä tutkimuskysymysten kenttää, jota olemme oppineet lähestymään queer-metodologian käsitteen avulla? Kuinka häpeä vaikuttaa tutkimukseen ja tutkimustuloksiin, entä millaisia tutkimuseettisiä kysymyksiä se tuottaa? Millaisilla lukutavoilla kanonisoidutkin aineistot saadaan puhumaan pervoa ja miten saada queer-tutkimus ja tutkimuksen valtavirta kohtaamaan? Miten tutkia toisaalta kaapin ja häpeän piiloista tuottavuutta tutkimuskohteissa: miten lukea esiin se, mistä aineisto puhuu kaapin rakenteita hyödyntäen? Miten tutkijana tuotan pätevää tietoa aukkojen, vaikenemisten ja vihjausten pohjalta?

Myös paperit, joissa pohditaan (itse)reflektiivisesti ja analyyttisesti käytettyjen arkistojen, aineistojen ja lukutapojen merkitystä queer-tutkijan työlle, ovat tervetulleita. Työpaperi voi olla joko teoreettinen, tutkijan metodisia liikkeitä painottava tai aineistolähtöinen. Tutkijantyön alkumetreillä olevat kollegat aineistoineen ovat erityisen tervetulleita!

Työryhmän vetäjät:

Annamari Vänskä, Helsingin yliopisto, annamari.vanska[at]helsinki.fi

Matti Savolainen, Englantilainen filologia, Tampereen yliopisto, matti.savolainen[at]uta.fi

Tuula Juvonen, Naistutkimus, Jyväskylän yliopisto, tuula.juvonen[at]jyu.fi

Livia Hekanaho, Helsingin yliopisto, hekanaho[at]cc.helsinki.fi

Seuraa

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: