PAIKANTUMISEN POLITIIKKA JA KUMMAT KÄSITTEET: SQS-LEHDEN PANEELI

pe 15.10.2021 klo 17–19

Aboa Vetus & Ars Nova, Factory-sali, Itäinen Rantakatu 4–6, 20700 Turku

Suomen queer-tutkimuksen seuran lehti (SQSJ) järjestää Suomen tiedekustantajien liiton tuella paneelikeskustelun Paikantumisen politiikka ja kummat käsitteet. Paneelissa pohditaan queer-tutkimuksen ja LHBTQI+-liikkeen keskeisten käsitteiden historiaa, kattavuutta ja katvealueita. Lisäksi hahmotetaan niiden yhteyttä nyky-yhteiskunnallisiin ilmiöihin sekä globaaleihin ja lokaaleihin jännitteisiin: esimerkiksi nk. translakiin liittyvään kansalaisaloitteeseen, rakenteelliseen rasismiin sekä globaaleihin terveyden, eriarvoisuuden ja toimijuuden kysymyksiin.

Panelistit ovat

 • Väitöskirjatutkija Otso Harju

Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Harju (MSc) tutkii etnografian kautta feminismien, sukupuolittuneisuuksien ja etuoikeuksien diskursseja Intiassa ja Suomessa. Häntä kiinnostaa erityisesti yliopistorakenteiden ja feministisen etiikan suhde.

 • Akatemiahankkeenjohtaja, SQS-lehden toinen päätoimittaja Tuula Juvonen

Juvonen (YTT, dos) on Tampereen yliopiston sukupuolentutkimuksen ma. yliopistonlehtori. Hän on tutkinut laajasti homoseksuaalisten ihmisten asemaa ja historiaa Suomessa. Hän johtaa Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimushanketta Affektiivinen aktivismi: queer- ja transmaailmojen luomisen paikat (2021–2025). Juvonen on tehnyt yhteistyötä muistiorganisaatioiden kanssa sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden tallentamiseksi ja ollut mukana perustamassa Sateenkaarihistorian ystävät ry:tä. Hän on toiminut pitkään SQS:n hallituksessa ja seuran lehdessä.

 • professori Sanna Karkulehto

Karkulehto (FT, dos) on kirjallisuuden professori Jyväskylän yliopistossa. Hän on ollut perustamassa Suomen queer-tutkimuksen seuraa ja lehteä sekä toiminut lehden päätoimittajana. Hän on soveltanut queer-teoriaa ensisijaisesti kirjallisuuden-, kulttuurin- ja mediarepresentaatioiden tutkimukseen. Queer-teoreettinen epistemologia on näkyvissä myös hänen viimeaikaisissa sukupuoleen, väkivaltaan ja posthumanistiseen teoriaan keskittyneissä tutkimuksissaan, mm. yhteistoimitetuissa teoksessa Violence, Gender and Affect (2021).

 • Akatemiahankkeenjohtaja, yliopistonlehtori Salla Sariola

Sariola (PhD, dos) on akatemiatutkija, sosiologian yliopistonlehtori ja useiden tutkimushankkeiden (mm. Suomen Akatemian rahoittama, antibioottiresistenssiä sosiaalitieteellisesti tutkiva SoSaMiRe) johtaja Helsingin yliopistossa. Hänen tämänhetkinen tutkimuksensa käsittelee ihmisten ja mikrobien muuttuvia suhteita feministisen tieteentutkimuksen teoriaa hyödyntäen. Hänen kenttätyönsä on vienyt hänet feminististen, queer- ja HIV-kansalaisjärjestöjen ja aktivistien pariin Keniaan ja Intiaan, Sri Lankan sairaaloihin sekä Burkina Fason ja Beninin laboratorioihin. Hän on julkaissut laajasti näistä teemoista, mm. yhteistoimitetun teoksen With Microbes (2021).

Puhetta johtavat ja tapahtumaa koordinoivat luovan kirjoittamisen opettaja Emilia Karjula (FT) sekä Helsingin yliopiston tutkijatohtori, SQS-lehden toinen päätoimittaja ja SQS:n puheenjohtaja Tiia Sudenkaarne (VTT, FM). Paneelia voi seurata etänä https://utu.zoom.us/j/68683397493.

CFP: SQS:n kirjoitustyöpaja Harjattulan kartanossa la 16.10.2021

Tule mukaan Suomen Queer-tutkimuksen Seuran kirjoitustyöpajaan teemalla Jälleen eläköön keskeneräisyys la 16.10.2021 Harjattulan kartanossa! 

Suomen Queer-tutkimuksen Seura (SQS) järjestää Suomen tiedekustantajien liiton tuella kirjoitustyöpajan lauantaina 16.10.2021 Harjattulan kartanossa (Harjattulantie 80, 20960 Turku) noin klo 10─17. Osallistuminen on maksutonta. Tarjolla lounas.

Työpaja on tarkoitettu kaikissa akateemisen uran vaiheissa oleville, akateemisten julkaisujen toimitustyöstä kiinnostuneille, jo julkaisseille ja julkaisukynnyksen yli pyrkiville.

Erityisen hyödyllinen se voi olla uransa alussa oleville henkilöille, joilla on mahdollisuus työstää ensimmäistä julkaisuaan tekstintekemisen monialaisten ammattilaisten kanssa. 

Kaikille osallistujille taataan perehtyneet, rakentavat asiantuntijakommentit. Samaa eetosta tulee noudattaa mahdollisessa vertaiskommentoinnissa.

Työpajaa vetävät ja tekstejä kommentoivat:

•                          luovan kirjoittamisen opettaja, FT Emilia Karjula

•                          vähemmistökirjallisuuksien tutkimuksen dosentti Kaisa Ilmonen

•                          copywriter, tietokirjailija Johanna Matero

•                          tutkijatohtori, SQS-lehden päätoimittaja Tiia Sudenkaarne

Osallistujat jaetaan pienryhmiin siten, että kussakin ryhmässä on sekä kirjoittamisen että tutkimuksen ammattilainen. Sudenkaarne ja Karjula vastaavat lisäksi työpajan käytännön järjestelyistä. Käytännön kysymykset voi ohjata osoitteisiin tiijun(at)utu.fi ja emi.karjula(at)gmail.com

Työpajan toimintafilosofia perustuu ajatukseen, että keskeneräisyydessä piilee lukemattomia mahdollisuuksia. Mukaan mahtuu korkeintaan 20 etukäteen ilmoittautunutta henkilöä, joilla on keskeneräinen käsikirjoitus, sen osa, esseentynkä tai ideapaperi, jota työstetään päivän aikana. Ensisijaisesti teksteistä toivotaan julkaisuja Suomen Queer-tutkimuksen Seuran lehteen, joka on monitieteinen ja -kielinen, täysin open access -verkkojulkaisu. Vertaisarvioitujen artikkelien ja esseiden lisäksi lehdessä julkaistaan myös muita tekstityyppejä, kuten arvioita ja puheenvuoroja. Lehden ja sen tekstilajit löydät täältä https://journal.fi/sqs/about/submissions.

Ilmoittautuminen

Voit ilmoittautua useammalla tekstillä, esimerkiksi artikkelin ideapaperilla, yhdellä alaluvulla, arviolla ja esseellä. Riippumatta siitä, montako tekstiä lähetät, on enimmäissivumäärä yhteensä 20 liuskaa (yleisfontti, pistekoko 12, riviväli 1,5). Jälleen eläköön keskeneräisyys: huomaa, ettei tekstien ei tarvitse olla valmiita. Voit leikata ja liimata niin, että saat käsittelyyn juuri ne osiot, joihin toivot kommentteja.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 3.10.2021 lähettämällä tekstisi ja alla olevat tiedot osoitteeseen suomenqueertutkimuksenseura(at)gmail.com

Kerro ilmoittautumisviestissäsi:

•                          nimesi, yhteystietosi ja mahdollinen affiliaatiosi

•                          tavoitetutkintosi / urasi vaihe

•                          montako tekstiä toivot käsiteltävän

•                          mitä tekstilajeja tekstisi edustavat

•                          jos haet useammalla tekstillä, mitä niistä ensisijaisesti haluat käsiteltävän

•                          mahdolliset ruoka-aineallergiat ja erityistarpeet

•                          kokonaissivumäärä (maks. 20 liuskaa yleisfontilla, pistekoko 12, riviväli 1,5)

Saat vahvistuksen osallistumisestasi viikolla 40. Jos ilmoittautuneiden määrä ylittää osallistumispaikkojen määrän, priorisoimme tekstejä, jotka sopivat lehden julkaisusuunnitelmaan ja seuran tieteenalaan.

Kirjoituskutsu: SQS-lehden teemanumero: PERVOT PAIKANTUMISET: QUEER-KÄSITTEITÄ JA HISTORIAA / Call for Submissions: SQS-journal invites submissions under the theme QUEER SITUATEDNESS IN CONCEPTS AND HISTORY

Kirjoituskutsu - Call for submissions

CfP: Pervot paikantumiset / Queer situatedness (PDF)

Kirjoituskutsu: SQS-lehden teemanumero: PERVOT PAIKANTUMISET: QUEER-KÄSITTEITÄ JA HISTORIAA

Call for Submissions: SQS-journal invites submissions under the theme QUEER SITUATEDNESS IN CONCEPTS AND HISTORY

(see below for the English version)

Suomen Queer-tutkimuksen seuran vertaisarvioitu lehti kutsuu artikkeleita, puheenvuoroja, katsauksia, haastatteluja sekä kirja-arvioita SQS-lehden teemanumeroon:

Queer-tutkimuksen käsitteiden historia valoittaa eri tavoilla queer-tutkimuksen keskeisiä kysymysasetteluja, analyyttisiä ja metodologisia keskusteluja, tutkimuskohteita ja näissä kaikissa tapahtuneita muutoksia. Käsitteiden käyttö paikantaa meidät myös tutkijoina tiettyihin ajallisiin ja paikallisiin konteksteihin. Tässä teemanumerossa kannustamme kirjoittajia pohtimaan queer-tutkimuksen käsitteiden historiaa sekä käsitteellistämään queer-historiaa – ja näin pohtimaan omaa paikantumistaan queer-tutkimuksen prosesseihin.

Queer-tutkimusta tehdään eri tieteenaloilla ja sen piirissä käsitellään niin nykyisten yhteiskuntien ja kulttuurien kuin myös menneisyyden ilmiöitä. Toivomme Pervot paikantumiset: queer-käsitteitä ja historiaa –teemanumeroon teoreettisia, metodologisia ja empiirisiä kirjoituksia, jotka keskittyvät ajankohtaisiin kysymyksiin queer-tutkimuksen käsitteisiin ja queer historian näkökulmista. Artikkelien tutkimuskysymykset voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

– Käsitteiden ja historian kytkökset

– Queer-historia eri aikoina ja paikoissa, erilaisissa kulttuurisissa ja geopoliittisissa konteksteissa

– Queer-tutkimuksen käsitteellistäminen ja haastaminen eri tieteenalojen ja lähestymistapojen piirissä

– Queer-tutkimuksen ja -teorian historia paikantuneena tutkimuksen ja teoretisoinnin muotona

Korkeintaan 300 sanan abstraktit lähetetään toimittajille 18.1.2019 mennessä. Tekstit voivat olla joko englannin-, suomen- tai ruotsinkielisiä. Artikkelien lisäksi toivomme numeroon teemaan liittyviä keskusteluja tai haastatteluja, esseitä, puheenvuoroja, arvosteluja ja taidetta – erilaiset tekstilajit ovat erittäin tervetulleita.

Teemanumeron toimittavat Leena-Maija Rossi (leena-maija.rossi(a)ulapland.fi), Salla Peltonen (speltone(a)abo.fi) ja Riikka Taavetti (riikka.taavetti(a)helsinki.fi), jotka myös vastaavat numeron sisältöä koskeviin kysymyksiin. Ilmoitamme abstraktien hyväksymisestä tammikuun 2019 loppuun mennessä. Artikkelikäsikirjoitukset lähetetään toimittajille 30.4.2019 mennessä SQS:n julkaisuportaalin kautta ja ne käyvät läpi vertaisarviointimenettelyn. Kaikkia lehteen tulevia tekstejä toimitetaan ja kirjoittajilta odotetaan valmiutta muokata tekstiään yhteistyössä toimittajien kanssa.

The Society of Queer Studies in Finland’s peer-reviewed journal SQSJ invites submissions under the theme

QUEER SITUATEDNESS IN CONCEPTS AND HISTORY

SQSJ welcomes theoretical, methodological, or empirical submissions for queering concepts and history. Suitable themes and research questions include, but are not limited to, the following:

– Reconfiguring or challenging queer concepts

– Queer conceptual politics

– The historicity of queer concepts

– Queer theorizing in different places and different times: the geopolitics of Queer history

– The conceptualization of Queer Studies and its challenges in transdisciplinary encounters

– The historicity of queer theory and queer studies as a matter of situated knowledge, mood and mode of theorizing

The deadline for abstract submissions is January 18th, 2019. Please send your abstract to journal editors. Submissions can be written in English, Finnish or Swedish. In addition to articles, we warmly encourage discussions, essays, reviews and artistic renderings on queer concepts and queer history.

As for any inquiries, please do not hesitate to contact the editors, Leena-Maija Rossi (leena-maija.rossi(a)ulapland.fi), Salla Peltonen (speltone(a)abo.fi) and Riikka Taavetti (riikka.taavetti(a)helsinki.fi). Notifications of acceptance will be send by the end of January 2019. The deadline of article manuscript submissions is April 30th, 2019 via submission portal. The article manuscripts go through peer review. For a successful editorial process, please note that revision requests to all submissions are common.

CfP: Pervot paikantumiset / Queer situatedness (PDF)

SQS:n kirjoitustyöpaja 1.9.2018 Seilin saarella

Eläköön keskeneräisyys!

Onko akateeminen sanan säiläsi tylsynyt? Kyteekö luovuutesi kituliekillä? Tule SQS:n ainutlaatuiseen, keskeneräisyyttä mahdollisuutena hyödyntävään kirjoitustyöpajaan hiomaan tieteellisen kirjoittamisen taitojasi, kuulemaan asiantuntijoita ja verkostoitumaan monitieteellisesti.

Suomen Queer-tutkimuksen Seura (SQS) järjestää Suomen tiedekustantajien liiton tuella kirjoitustyöpajan lauantaina 1.9.2018 Seilin saarella. Työpaja on tarkoitettu kaikissa akateemisen uran vaiheissa oleville, akateemisten julkaisujen toimitustyöstä kiinnostuneille, jo julkaisseille ja julkaisukynnyksen yli pyrkiville. Erityisen hyödyllinen se voi olla uransa alussa oleville, joille kokeneemmat, sekä kotimaisessa että kansainvälisessä julkaisemisessa ja toimitustyössä ansioituneet jakavat osaamistaan.

Työpaja on harvinainen tilaisuus saada yhden päivän aikana eväitä sekä tieteellisen kirjoittamiseen sen monissa muodoissa että oppia valjastamaan oma luovuus asiatekstikirjoittamisen käyttövoimaksi. Lisäksi hiotaan rahoituksenhakutaitoja, jotka ovat tutkijalle konkreettisesti arvokkaita. Päivän aikana osallistujien kanssa keskustellaan myös mahdollisesta jatkoyhteistyöstä SQS:n tulevan tutkijaseminaarin ja SQS-lehdessä julkaisemisen tiimoilta.

Työpajasta vastaavat

 • koordinaattori Tiia Sudenkaarne (käytännön järjestelyt)
 • tutkija Tuula Juvonen
 • luovan kirjoittamisen tutkija ja opettaja Emilia Karjula
 • copywriter, tietokirjailija Johanna Matero
 • yliopistonlehtori Leena-Maija-Rossi

Tuula Juvonen antaa vinkkejä tutkimusrahoituksen hakemiseen hyvän tutkimussuunnitelman avulla. Emilia Karjula opettaa luovan kirjoittamisen metodien käyttöön tieteellisessä kirjoittamisessa. Johanna Matero auttaa pääsemään tyhjän paperin kammosta ja ohjaa hyvään online-julkaisemiseen. Leena-Maija Rossi kertoo tieteellisestä julkaisutyöstä sen eri muodoissa. Emilia Karjulan ja Johanna Materon alustukset kuullaan Turku-Seili-laivamatkan aikana. Ne sisältävät vapaaehtoisia kirjoitusharjoituksia.

 

Ilmoittautuminen

Työpajan toimintafilosofia perustuu ajatukselle, että keskeneräisyydessä piilee lukemattomia mahdollisuuksia. Mukaan mahtuu korkeintaan 20 etukäteen ilmoittautunutta henkilöä, joilla on keskeneräinen käsikirjoitus, sen osa, tutkimussuunnitelma tai ideapaperi, jota työstetään päivän aikana. Voit ilmoittautua useammalla tekstillä, esimerkiksi tutkimussuunnitelmalla ja artikkelikäsikirjoituksen tai väitöskirjan luvun katkelmalla. Riippumatta siitä, montako tekstiä lähetät, on enimmäissivumäärä yhteensä 20 liuskaa (yleisfontti, pistekoko 12, riviväli 1,5). Voit siis lähettää esimerkiksi viiden sivun tutkimussuunnitelman ja viidentoista sivun verran artikkelikäsikirjoitusta, tai vaihtoehtoisesti kahdenkymmenen sivun verran artikkelikäsikirjoitusta.  Eläköön keskeneräisyys: Tekstien ei tarvitse olla valmiita! Voit leikata ja liimata niin, että saat käsittelyyn juuri ne osiot, joihin toivot kommentteja.

Lopullinen työskentelymuoto (pienryhmät vai yksi isompi ryhmä) päätetään osallistujamäärän perusteella. Kaikille osallistujille taataan perehtyneet, rakentavat asiantuntijakommentit. Samaa eetosta tulee noudattaa mahdollisessa vertaiskommentoinnissa

Työpajaan osallistuminen on maksutonta. Matka- ja muista kuluista osallistujat vastaavat itse. SQS tarjoaa iltapäiväkahvin/-teen, kevyttä naposteltavaa ja pieniä stipendejä matkakustannuksiin. Ne on tarkoitettu vähävaraisille henkilöille, jotka eivät voi osallistua työpajaan omakustanteisesti. Jos olet kiinnostunut stipendistä, ilmaise se ilmoittautumisviestissäsi ja perustele napakasti. Oleellista on kertoa, miksi osallistuminen olisi tärkeää.

Ilmoittautumiset sähköpostitse Tiia Sudenkaarneelle tiijun@utu.fi 8.8.2018 mennessä. Liitä viestiin teksti/tekstit, jo(i)ta haluat työpajassa käsitellä ja kerro, ovatko ne matkalla artikkeliksi, ideapaperiksi, tutkimussuunnitelmaksi vai joksikin ihan muuksi. Muistathan, että tekstin ei tarvitse olla valmis, ehyt kokonaisuus vaan se voi olla vasta versova idea, oivallus jota haluat lähteä suunnitelmalisesti seuraamaan tai argumentin alku, jonka tunnet olevan osa vielä kartoittamatonta kokonaisuutta. Keskeistä on, että tahdot kehittää tekstiäsi ja itseäsi kirjoittajana. Eläköön keskeneräisyys!

Kerro ilmoittautumisviestissäsi:

 • nimesi, yhteystietosi ja mahdollinen affiliaatiosi
 • tavoitetutkintosi / urasi vaihe
 • montako tekstiä toivot käsiteltävän
 • ovatko tekstit artikkelikäsikirjoituksia, niiden osia, työpapereita vai jotakin muuta, mitä
 • jos haet useammalla tekstillä, mitä niistä ensisijaisesti haluat käsiteltävän
 • mahdollinen tavoitejulkaisu
 • haetko matkastipendiä ja jos haet, miksi
 • mahdolliset erityistarpeet
 • varmista, että tekstisi eivät ylitä sivumäärämaksimia (20 liuskaa yleisfontilla, pistekoko 12, riviväli 1,5)

Tiedon valinnasta saat viimeistään 15.8.

Toivomme tekstejä ja osallistujia kaikilta tieteenaloilta. Jos ilmoittautuneiden määrä ylittää osallistumispaikkojen määrän, priorisoimme tekstejä, jotka käsittelevät tai sivuavat seuran tieteenalaa.

 

Ohjelma

La 1.9.2018

9.30 Nousu M/s Fannylle Turun Aurajokirannassa (Läntinen Rantakatu 37). Lisätietoa aluksesta https://vitharun.fi/fi/aikataulut/turku-seili-nauvo/#1508824574549-857c32e0-b6a6.

10.00 M/s Fanny lähtee kohti Seiliä. Tapaaminen laivan kokoustilassa.

10.00-11.00 Johanna Matero: Tyhjän paperin kammosta hyvään julkaisuun

11.00-11.15 Tauko/lounaan valmistelut

11.15-11.45 Emilia Karjula: Tieteellinen kirjoittaminen luovana kirjoittamisena

11.55 Saapuminen Seiliin ja siirtyminen seminaaritiloihin

12.30 Tuula Juvonen: Tutkimussuunnitelman laatiminen akateemisen kirjoittamisen genrenä

13.15 Leena-Maija Rossi: Tieteelliset julkaisut kirjoittajan, toimittajan ja vertaisarvioijan näkökulmista

14.00-14.15 Iltapäivätee/-kahvi tarjolle, jakautuminen tekstityöskentelyyn

 • Lopullinen työskentelymuoto päätetään ilmoittautumisen päätyttyä osallistujamäärän ja tekstien perusteella

14.15-15.50 Tekstityöskentelyä

15.50-16.15 Yhteinen loppukeskustelu, tilaisuuden päättäminen

16.35 M/s Fanny lähtee kohti Turkua

 

Ohjelmassa ei ole erillistä lounastaukoa vaan lounas nautitaan laivamatkan aikana työskentelyn ohessa. Lisätietoa hyväksymisviestissä.

Turun Martinsillan kupeesta Seiliin liikennöivä M/s Fanny ei valitettavasti ole esteetön. Nauvosta pääsee esteettömästi Seiliin M/s Östernillä http://www.ostern.fi/aikataulu. Seilissä siirtyminen lauttarannan ja seminaaritilojen välillä vie 10−15 minuuttia (matkaa noin 900 metriä). Mahdollisuus autokyytiin tarvittaessa.

SQS-lehti 1-2/2018 on ilmestynyt!

SQS-lehden erikoisnumero Queer-bioetiikka ja -biopolitiikka

on julkaistu ja luettavissa täälläcover_issue_4827_fi_FI

SQS-lehden uusin numero on ensimmäinen suomalainen queer-bioetiikalle ja –politiikalle omistettu julkaisu.

Erityisesti queer-bioetiikan ala on Suomessa vielä lähes tuntematon, eivätkä keskustelut ole välttämättä tuttuja kotimaiselle tiedeyhteisölle. Johdannossa päätoimittajat Lotta Kähkönen ja Tiia Sudenkaarne esittelevät queer-bioetiikan ja –biopolitiikan teemoja sekä niistä käytäviä ajankohtaisia keskusteluja. SQS-lehti toimiikin – jälleen kerran – edelläkävijänä ja samalla toivottavasti aiheesta kumpuavien, tieteidenvälisten keskustelujen vauhdittajan

Emma Tunstallin, Sarah Kay Mooren ja Lance Wahlertin sekä Tiia Sudenkaarneen artikkelit vievät lukijat syvälle queer-bioetiikan käytännön kysymyksiin ja alan kehittämiseen. Eetu Kejosen artikkeli ei liity varsinaisesti numeron teemoihin, mutta se havainnollistaa tarkan luentansa avulla, miten kiihkeät nettikommentit heijastavat keskustelua uskonnon ja seksuaalisuuden kysymyksistä suomalaisessa kontekstissa ja moniarvoistuvassa yhteiskunnassa läsnä olevia kansalaisuutta koskevia poliittisia kysymyksiä Katariina Parhin ja Brooke Englishin puheenvuorot liittyvät laajemmin biopolitiikkaan kytkeytyviin ajankohtaisiin kysymyksiin ja historiaan.. Kuvituksena toimivat Ami Koirasen vahvat, kehollisuutta, toimijuutta ja biovaltaan liittyvää kontrollia tutkivat valokuvat. Lisäksi numerossa on kaksi kirja-arviota: Keja Valensin arvio Kaisa Ilmosen teoksesta Queer Rebellion in the Novels of Michelle Cliff:  Intersectionality and Sexual Modernity sekä Aino-Kaisa Koistisen arvio Donna Harawayn teoksesta Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene.
 

SQS Journal 1-2 (2018): Queer Bioethics and Biopolitics 

The latest issue of SQSJ is the first Finnish theme publication dedicated to queer bioethics and biopolitics.

As especially queer bioethics remains a mostly unrecognized field in Finland, its discussions might not be too familiar to Finnish academic communities. In theirintroduction, the editors Lotta Kähkönen and Tiia Sudenkaarne present the themes of queer bioethics and queer biopolitics and highlight current debates within the fields.  Once again, SQSJ trailblazes original queer research and hopes to accelerate further interdisciplinary debate on these themes.

In this issue, the articles by Emma Tunstall, Sarah Kay Mooren and Lance Wahlert and by Tiia Sudenkaarne, respectively, offer serious investments in queer bioethical practices and further developments. Eetu Kejonen’s article does not dovetail with the themes of the issue but offers a careful analysis of how heated internet debates reveal not only how the relations of religion and sexuality are navigated in Finland but also illustrates the political processing of politics of citizenship imbedded in our pluralizing society. The opinion pieces by Brooke English and Katariina Parhi discuss a range of biopolitical topics in both current and historic contexts. This issue is illustrated by Ami Koiranen whose powerful photography comments on biopolitics of embodiment and agency. The issue also features two literary reviews: Keja Valens’s of  Queer Rebellion in the Novels of Michelle Cliff:  Intersectionality and Sexual Modernity by Kaisa Ilmonen, and Aino-Kaisa Koistinen’s on Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene by Donna Haraway.