Säännöt

Suomen queer-tutkimuksen seuran säännöt.

Hyväksytty perustamiskokouksessa 7.6.2004.

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Queer-tutkimuksen Seura (ry) – Sällskapet för queerforskning i Finland (rf) ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksen nimen epävirallinen lyhenne on SQS. Yhdistyksen kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröinti- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää queer-tutkimusta, millä tässä tarkoitetaan kriittistä sukupuolen ja seksuaalisuuden tutkimusta, esimerkiksi lesbo-, homo-, trans- ja bi-tutkimusta sekä heteronormatiivisuuden ja heteroseksuaalisuuden tutkimusta Suomessa.

Yhdistys pyrkii täyttämään tehtävänsä

1) järjestämällä esitelmätilaisuuksia, konferensseja ja seminaareja, jotka liittyvät sen toiminta-alaan
2) tukemalla ja edistämällä queer-tutkimusta ja sen opetusta sekä tieteidenvälistä yhteistyötä queer-tutkimuksessa
3) harjoittamalla ja tukemalla julkaisutoimintaa queer-tutkimuksen alalla
4) olemalla yhteydessä ja verkostoitumalla tutkijoiden ja yksiköiden kanssa edistääkseen yhteisiä tutkimusintressejä
5) ottamalla aktiivisesti osaa tiedepolitiikkaan ja yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä pyrkimällä edistämään sellaisten rakenteiden muodostumista, jotka mahdollistavat queer-tutkimuksen teon ja tiedepolitiikan.

Yhdistyksen toiminnasta mahdollisesti koituva tuotto on käytettävä yksinomaan mainittujen päämäärien edistämiseen. Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan varainkeräyksiä ja maksullisia huvi- ja juhlatilaisuuksia. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten kiinteää omaisuutta.

3§ JÄSENET

Yhdistyksen jäsenet ovat vuosi-, kannatus- ja kunniajäseniä. Vuosijäseneksi voi hallitus hyväksyä jokaisen luonnollisen tai juridisen henkilön, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenistä pidetään erityistä jäsenluetteloa.

Vuosijäsen maksaa vuosittaisen jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää vuosikokous. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kunniajäseneksi voi yhdistys vuosikokouksessaan hallituksen esityksestä hyväksyä yhdistyksen toimialan tai päämäärien parissa erityisen ansioituneen henkilön. Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua yhdistykselle.

Yhdistyksestä voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Vuosi- ja kannatusjäseniltä perittävien liittymismaksujen ja vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosikokous erikseen kummallekin jäsenryhmälle, kuin myös ryhmän sisällä yksityisille henkilöille ja yhteisöille.

4§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, 3-9 muuta varsinaista jäsentä ja 3-9 varajäsentä. Yhdistyksen vuosikokous valitsee kahdeksi vuodeksi puheenjohtajan, joka kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi. Vuosikokous valitsee hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet kahdeksi vuodeksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerin, taloudenhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt hallitus valitsee joko keskuudestaan tai ulkopuolisista henkilöistä. Hallituksen muista varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä puolet tai lähinnä puolet on vuosittain erovuorossa. Sama henkilö voi olla hallituksessa enintään neljä vuotta yhtäjaksoisesti varsinaisena jäsenenä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Johtokunnan päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi henkilökysymyksissä arpa.

5§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja sihteerin kanssa. Hallitus voi määrätä sihteerin tai taloudenhoitajan kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

6§ YHDISTYKSEN TILIT

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on jätettävä tilintarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

7§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosikokouksen ennen huhtikuun loppua.

Hallitus toimittaa yhdistyksen jäsenille kokouskutsun kirjallisesti tai kaikille jäsenille jaettavassa yhdistyksen julkaisussa tai sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykselle, vähintään 7 päivää ennen kokousta. Jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä hallitukselta kirjallisesti vaatii yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle kutsumista tietyn asian käsittelyä varten, on hallituksen toimitettava kutsu ylimääräiseen kokoukseen, joka on pidettävä neljän viikon kuluessa kirjeen vastaanottamisesta.

Yhdistyksen kokouksissa tehdään päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Vaaleissa äänten mennessä tasan asia ratkaistaan arvalla. Yhdistyksen kokouksissa kaikki vaalit ovat avoimia, ellei päätöstä suljetusta äänestyksestä ole tehty.

8§ VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja vuosittain muut jäsenet ja varajäsenet joka toinen vuosi erovuoroisten tilalle
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen päätettäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

9§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen vuosikokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Mainokset

Posted on 06/04/2007, in Yleinen. Bookmark the permalink. Jätä kommentti.

Kommentointi on suljettu.

%d bloggers like this: