SQS:n Bibliografia

Bibliografiaa on koonnut vuoteen 2004 saakka Leena-Maija Rossi. Tiedot päivitti kesällä 2008 Reija Katainen. Nettiversio on koottu 12.11.2008.

* * *

Suomalaista homo-, lesbo- ja queer-tutkimusta:

Tiia Aarnipuu

Trans. Sukupuolen muunnelmia. Like Kustannus 2008.

”’Isämäinen äiti tai äitimäinen isä’ – havaintoja transvanhemmista asiakkaina”. – Kuosmanen, Paula & Jämsä, Juha (toim.): Suomalaiset sateenkaariperheet sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulussa. Työministeriö 2007.

”Neitseitä eunukkeina”. Teologia.fi -verkkojulkaisu. Helsingin, Joensuun ja Åbo Akademin teologiset tiedekunnat 2007.

”Ristiinnaulitun kummat sukupuolet”. Naistutkimus-lehti 1/2007.

Ei ole miestä eikä naista. SETA-julkaisuja 19. Seksuaalinen Tasavertaisuus – Sexuellt Likaberättigande SETA ry: Helsinki 2006.

”Tasa-arvonäkökulmia avustettuun lisääntymiseen”. OIKEUS 2006:3. Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys.

Sari Charpentier (nyk. Sari Irni)

Gender, body and the sacred: heterosexual  hegemony as a sacred order. In: Channa, Subhadra (ed.) Encyclopaedia  of Women Studies. New Delhi: Cosmo 2004.

Heteronormatiivisuus ja työelämänkulku yli  45-vuotiaiden kertomana. In: Jukka Lehtonen ja Kati Mustola (toim.)  ”Eihän heterotkaan kerro…” Seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä  työelämässä. Helsinki: Työministeriö, tutkimukset ja selvitykset 2/04,  92-116. Available also:  http://www.mol.fi/esr/tutkimukset/TM_TS_no02_08052004_web_lock.pdf

 

Heteronormativity and Working Life Course in  the Stories of People Over the Age of 45. In: Jukka Lehtonen & Kati  Mustola (eds.) “Straight People Don’t Tell Do They…” Negotiating the Boundaries of Sexuality and Gender at Work. (translated by Minna  Haapanen) Helsinki: Finnish Equal Project Sexual and Gender Minorities  at Work. Ministry of Labour Research Reports 2b/04, s. 100-125.

Sukupuoliusko. Valta, sukupuoli ja pyhä avioliitto lesbo- ja homoliittokeskusteluissa. Nykykulttuurin tutkimuskeskus, Jyväskylä 2001

Kirsi Eräranta

Heteroseksuaalinen matriisi ja isän vanhemmuus. Naistutkimus – Kvinnoforskning 18:3, 19-29, 2005.

Pauliina Haasjoki

”Varmuuden vuoksi ei. Ruoka, halu ja ambivalenssi Eva Weinin teoksissa.” Teoksessa Siru Kainulainen ja Viola Capkova (toim.): Täysi kattaus. Ruokaa ja juomaa kirjallisuudessa. Turku: Turun yliopisto. 2007

”Mitä tiedät kertomuksestani. Biseksuaalinen ambivalenssi ja queer-lukeminen”. Naistutkimus 2/2005.

”Ei kahta ilman kolmatta. Biseksuaalisuus, ambivalenssi ja lukeminen”.

Teoksessa Löytty, Olli (toim.): Rajanylityksiä. Tutkimusreittejä toiseuden tuolle puolen. Helsinki: Gaudeamus, 2005.

Julkaisematon lisensiaatintyö: ”Väliinputoava lukija. Seksuaalisuus, ambivalenssi ja lukeminen”. Turku: Turun yliopisto, 2004.

Yliviivattuna syntynyt nimi: biseksuaalisuus luettuna ja lukemattomana. Naistutkimus 1/2003.

Pia Livia Hekanaho

Päivitetään myöhemmin

Helena Hirvonen

Biologinen sosiaalisen mallina – valintoja uuden hedelmöityshoitolain kentällä. Sosiologia 4/2007, ss. 279-296.

Hedelmöityshoitolakiesitys ja sosiaalinen kansalaisuus: inkluusion ja ekskluusion politiikat. Opinnäyte: Pro gradu -työ: Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden

ja filosofian laitos, yhteiskuntapolitiikka 2006.

Kari Huotari

Hiv-positiivisten arki  ja terveyden kokemus. Teoksessa Honkasalo, Marja-Liisa & Kangas, Ilka & Seppälä, Ullamaija (toim.) Sairas, potilas, omainen. Näkökulmia sairauden kokemiseen. Tietolipas 189. Suomalaisen kirjallisuuden seura. Tammer-Paino oy, Tampere 2003. 118-141.

Huotari, Kari & Pesonen, Outi: Hiv-tartunta ei ole elämän loppu. Seksuaaliterveys N:o 2/2003. Keski-Suomen seksuaaliterveyden osaamiskeskus. Kopijyvä, Jyväskylä 2003. 10-11.

Hiv-positiiviset homo- ja bimiehet työelämässä. Teoksessa Lehtonen, Jukka (toim.) Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt työelämässä. Raportteja 269. Helsinki: Stakes 2002. 77-83. http://www.valt.helsinki.fi/sosio/tutkimus/equal/pdf/Equb.pdf

”Hiv-positiiviset huumeiden käyttäjät – samanarvoisia kuin muutkin”. Suomen Aids-tukikeskuksen hiv-huumetyön projektin ulkoinen arviointi. Lähtökohtana työntekijöiden ja asiakkaiden näkemykset. Hiv-säätiö. Suomen Aids-tukikeskus. Hiv-huumetyön projekti 2002.

Hiv-positiivisten homo- ja biseksuaalimiesten salatut elämät. Teoksessa Juhila, Kirsi & Forsberg, Hannele & Roivainen, Irene (toim.) Marginaalit ja sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja  2002. SoPhi. Jyväskylän yliopisto.

HIV positive gay and bisexual men in working life. In Lehtonen, Jukka (ed.) Sexual and gender minorities in worklife. Reports 269. Helsinki: Stakes 2002.  http://www.valt.helsinki.fi/sosio/tutkimus/equal/pdf/BookEqualEng.pdf

Sex between men and HIV risks in Finland. In Aaltonen, Ursula & Arsalo, Ali & Sinkkonen, Minna (eds.) Being Positive. Perspectives on HIV/AIDS in the EU’s Northern Dimension and Finland’s Neighbouring Areas. Reports of National Research and Development Centre for Welfare and Health. Gummerus Printing. Saarijärvi 2002. 186-196.

Huotari, Kari & Hänninen, Kaija: Moi, Mustapartainen Mies! Teoksessa Karisto, Antti & Seppälä Ullamaija (Toim.) Ossi Rahkonen – sosiaalipolitiikan piilokärki. Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen monisteita ja nettikirjoja 1/2002.  http://www.valt.helsinki.fi/staff/parikka/ossi/

Törmä, Sinikka & Huotari, Kari & Kinnunen, Riitta & Nieminen, Jarmo: ”Mäkin oon ihminen!”. Erityispalvelut hiv-positiivisille huumeiden käyttäjille. Palvelukeskuksen toiminnan arviointi. Sosiaalikehitys Oy:n julkaisuja 1/2002.

Huotari, Kari & Lehtonen, Jukka: Hiv-tartuntariskit miesten välisessä seksissä. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. 4/2000. 37. vuosikerta. 330-342.

Huotari, Kari & Lehtonen, Jukka: The final report for the European Commission of the second year (December 15, 1998 – December 15, 1999) of  the socio-sexual investigation of gay and bisexual men in Finland. HIV  Foundation 2000.

Positiivista elämää. Hiv-tartunnan saaneiden selviytyminen arjessa. Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen tutkimuksia 2/1999. Yliopistopaino, Helsinki.

 

Huotari, Kari & Lehtonen, Jukka: Miesten välinen seksi. Teoksessa Lehtonen, Jukka (toim.) Homo fennicus – miesten homo- ja biseksuaalisuus muutoksessa. Naistutkimusraportteja. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, Helsinki 1999. 153-168.

Huotari, Kari & Lehtonen, Jukka: Interim report for the European Commission of the second year (December 15, 1998 – June 15, 1999) of the socio-sexual investigation of gay and bisexual men in Finland. HIV Foundation 1999.

Huotari, Kari & Lehtonen, Jukka: Final report for the European Commission of the first year (August 1, 1997 – July 31, 1998) of the Socio-sexual investigation of gay and bisexual men in Finland. HIV Foundation 1998.

Huotari, Kari & Lehtonen, Jukka & Stålström, Olli: Interim report for the European Commission of the initial phase (August 1, 1997 –January 15, 1998) of the Finnish socio-sexual investigation of gay and  bisexual men. HIV Foundation 1998.

Huotari, Kari & Lehtonen, Jukka & Stålström, Olli: Methodological issues in socio-sexual investigation of men having sex with men in  Finland. Geneva 12 th World AIDS Conference Record book 1998.

Elämää HI-viruksen kanssa – positiivisena ja negatiivisena. Teoksessa Lehtonen, Jukka & Nissinen, Jussi & Socada, Maria (toim.) Hetero-olettamuksesta moninaisuuteen. Lesbot, homot, bi- ja  transihmiset sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaina. Oy Edita Ab. Helsinki 1997. 90-97.

HIV-tartunnan saaneet ja lääkärisuhde. Aids-työn aikakauskirja 1/97. Suomen Aids-tukikeskus. Helsinki. 75-81.

Huotari, Kari & Löfström, Jan: HIV ja aids suomalaisissa sanomalehdissä 1982-1992: Rakenteellisen ideologiakäsityksen näkökulma. Sosiologia, nro 3, 33. Vuosikerta 1996. 205-215.

Suomalaisten HIV-tartunnan saaneiden kokemuksia tänään. Teoksessa Stålström, Olli & Lindblom, Bengt & Frazier, Mia (toim.) Paniikista positiiviseen elämään. AIDS-tukikeskus 10 vuotta. AIDS-tukikeskuksen julkaisusarja n:o 5. Helsinki 1996. 68-74.

Huotari, Kari & Lehtonen, Jukka: Positiivista elämää – HIV-tartunnan saaneiden syrjintä ja mahdollisuudet täysipainoiseen elämään. Teoksessa Turunen, Vesa (toim.) Se vaan on näin. Syrjintä – asenteet –  lainsäädäntö. SETA-julkaisuja 10, 1996. 17-28.

Huotari, Kari/HIV-asiantuntijaryhmä: Opas HIV-tartunnan saaneille. Sosiaali-  ja terveysministeriön oppaita 1995:1.

Huotari, Kari & Löfström, Jan: Laki rekisteröidystä parisuhteesta. Ovatko perheiden ja parien oikeudet edelleen suuremmat kuin kansalaisen oikeudet? Janus. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, nro 4, 1994 403-406.

Huotari, Kari & Piirainen, Keijo: Sosiaalityön opintouudistus – vastaus ajan haasteisiin. Lapin yliopiston tiedotuslehti Kide, nro 5-6, 1994. 9-10.

Aids-kysymyksen muotoutuminen kansallisessa kirjoittelussa. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 18.  Lapin yliopisto. Rovaniemi 1993.

Andrea Hynynen

”La résistance du personnage yourcenarien face à l’hégémonie hétérosexuelle.” Kirjassa ”Écriture du pouvoir, pouvoir de l’écriture. La réalité sociale et politique dans l’œuvre de Marguerite Yourcenar.” Bruxelles, Peter Lang,

 

2005, 263-272.

Kristiina Jalas

”Butch Lesbians and Desire” in Women: A Cultural Review 16(1), Spring 2005.

”Butch Lesbians and the Struggle with Recognition” in Lesbian and Gay Psychology Review (The British Psychological Society) 5(1), March 2004 pp. 15-22.

”Between Tomboys and Butch Lesbians: Gender Nonconformity Viewed through Clinical Psychoanalysis and Lesbian and Gay Theory” in Psychoanalytic Review 90(5), October 2003 pp. 655-683.

(book review)(2000) A Review of ”Lesbians and Lesbianisms: A Post-Jungian Perspective by Klaudette Kulkarni” in Lesbian and Gay Psychology Review (The British Psychological Society) 2000, 1(2) pp. 54-55.

Tuula Juvonen

Sydän vasten sydäntä – Säätyläisnaisten ystävyys 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun Suomessa [Heart to Heart: The friendship between gentlewomen in the late 19th century and early 20th century in Finland]. In Mustola, Kati & Suhonen, Marja (eds.) Sydänystäviä, rikollisia, meikäläisiä [Dearest Friends, Criminals and Those of Us]. Yliopistopaino/Helsinki University Press: Helsinki (accepted, forthcoming in 2008).

Isa Aspin kuolemanjälkeinen elämä. (The posthumous life of Isa Asp) In Mustola, Kati & Pakkanen, Johanna (eds) Sateenkaari-Suomi – Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiaa. [Rainbow Finland. History of sexual and gender minorities] Like, Helsinki 2007, 113—119.

Kohti pervopedagogiikkaa. Lesbo- ja queer-tutkimuksen opettaminen haasteena yliopistopedagogiikalle [Aiming at queer pedagogy. Challenging pedagogies in higher education with lesbian and queer studies teaching]. Naistutkimus-Kvinnoforskning Vol. 19 (2006) No. 4, 4—16.


Introduction: Queering the Hegemonies of LGBT Historiography.

SQS. Suomen Queer-tutkimuksen Seuran Lehti – Tidskrift för Queerforskning i Finland – Journal of Queer Studies in Finland Vol. 1 (2006) No. 1, 7—16.
Shadow Lives and Public Secrets: Queering Gendered Spaces in 1950s and 60s Tampere.
SQS. Suomen Queer-tutkimuksen Seuran Lehti – Tidskrift för Queerforskning i Finland – Journal of Queer Studies in Finland Vol. 1 (2006) No. 1, 49—70.
Ruotsalaistaudin kourissa. Heteromaskuliinisuuden jälleenrakentaminen 1950-luvun Suomessa. [In the clutches of the Swedish disease. Rebuilding heteromasculinity in the 1950s Finland.] In Karonen, Petri & Tarjamo, Kerttu (Eds) Kun sota on ohi. Sodista selviytymisen ongelmia ja niiden ratkaisumalleja 1900-luvulla Historiallinen arkisto 124. [When war is over]. SKS 2006, 310—340.

Seksuaalipoliittisen ruumiin jäljillä [Sexual Politics of a Body: an Investigation]. In Taina Kinnunen and Anne Puuronen (eds) Seksuaalinen ruumis [Sexual Body]. Gaudeamus: Helsinki 2006, 71—90.

Tyttären tie Tampereelle [Daughter’s Road to Tampere]. Tiedepolitiikka, Vol. 31 (2006) No. 1, 61—70.

The Baby with the Bathwater? Taking a stand on assisted reproduction legislation. In Moring, Anna (ed.) Politics of Gender. A Century of Women’s Suffrage in Finland.
Otava, Helsinki 2006, 43—54. (Translated from Lapsi pesuveden mukana?)
Barnet med badvattnet. Kvinnans ställning i diskussionen om assisterad befruktning. I Moring, Anna (red.) Kön och politik. 100 år av kvinnlig rösträtt i Finland.
Otava, Helsinki 2006, 44—54. (Translated from Lapsi pesuveden mukana?)
Lapsi pesuveden mukana? Naisten aseman määrittyminen keskustelussa hedelmöityshoitolaista. In Moring, Anna (ed.): Sukupuolen politiikka. Naisten äänioikeuden 100 vuotta Suomessa. Otava, Helsinki 2006, 43—54.

Historian tekeminen [Making history]. In Jaskari, Ulla & Juvonen, Tuula & Vallinharju, Raini (eds): Vaarin paketti ja sateenkaarinappi [Grandpa’s Parcel and Rainbow Badge]. Työväen keskusmuseo Werstas, Tampere, 2005.

Nyt se näkyy, nyt taas ei. Heteronormatiivisuus ja homoseksuaalisuuden esillepano Helsingin Sanomissa. [Now you see it, now you don’t. Heteronormativity and the display of homosexuality in Helsingin Sanomat.] Tiedotustutkimus

Vol. 27 (2004) No. 2, 34—55.
Minä ja mun porno [Me  and My Porn] Naistutkimus-Kvinnoforskning Vol. 17 (2004), No. 2, 68—73 (Together with Harri Kalha, Antu Sorainen ja Annamari Vänskä).
Keskustelua tutkimustarpeista ja toimituskäytännöistä. [Discussing research needs and editorial practices]. Tiedotustutkimus
Vol. 27 (2004) No. 2, 82—83.
Normative sex, by all means. Lambda Nordica 9(2003):1, 87-93.

Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia. Homoseksuaalisuuden rakentuminen sotienjälkeisessä Suomessa [Shadow Lives and Public Secrets. Construction of homosexuality in the post-World War II Finland] Vastapaino; Tampere 2002.

 

Tasa-arvoajattelun  heteronormatiivisuus ja seksuaalinen tasa-arvo [The heteronormativity of the equality thought and sexual equality] In Holli Anna Maria & Saarikoski, Terhi & Sana, Elina (eds.) Tasa-arvopolitiikan haasteet [The Challenges of Equality Politics]. TANE &   STM. WSOY, Helsinki 2002, 254—262.

 

 

Niin makaa kuin petaa. Lomaketutkimuksen ongelmat ja homoseksuaalisuus suomalaisissa seksitutkimuksissa [You get what you ask for. Sex survey questionnaires and homosexuality in Finland]. Sosiologia 39(2002):4, 309—321.

Sanoja ja lakeja – millaista on elämä parisuhdelain  jälkeen? [Words and Acts – how is the life beyondthe law concerning the registration of same-sex couples?] Naistutkimus 15(2002):1, 53—57.

Varjostettu tila. Homoseksuaalisuuspuhe ja sen sukupuolitetut seuraukset 1950- ja 1960-lukujen Suomessa. [Space of Shadows. The gendered effects of homosexuality discourse in the 1950s and 60s Finland.] Naistutkimus 15(2002):4, 57-60. (Lectio praecursoria)

Entries  on Raimo “Monsieur Mosse“ Jääskeläinen; Hilda Käkikoski; Mirkka Rekola. In Aldrich, Robert &  Wotherspoon, Garry (eds.): Who Is Who in Lesbian and Gay History. Routledge, London 2001.

Tieteen päivä oikeudessa [A Day in the Court for the Science]. Niin & näin. Filosofinen aikakauslehti. No 24, 1/2000, 17-21 (together with Jaana Vuori).

Finland. In Zimmerman, Bonnie (ed.): The Encyclopedia of Lesbian and Gay Histories and Cultures. Volume I: Lesbian Histories and Cultures. Garland Publishing, New York 2000.

Mitäs nyt suuhun pannaan [What Is Put in Your Mouth Now]. Naistutkimus 12(1999):4, 49—53.

Normatiivisen hyvän harhat [Normative Good as a Fallacy]. In Jukka Lehtonen & Jussi Nissinen & Maria Socada (eds): Hetero-olettamuksesta moninaisuuteen. Lesbot, homot, bi- ja transihmiset sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaina. [From Heterosexual Assumption to Diversity: Lesbians, gay men, bi- and transpeople as customers of social and health services] Edita, Helsinki 1997, 11—17.

Nainen  katsoo naista [A Woman Looks at a Woman]. Naistutkimus Vol 9 (1996), No. 2, 30-34 (together with Kati Mustola).

”Det  fanns inga lesbiska i Tammerfors på 50-talet”. Lambda Nordica Vol 2 (1996), No. 1, 71-76.

Trapped  in Reality – and Other Ways of Knowing. Thamyris. Mythmaking from past to present Vol. 3 (1996), No. 1, 138-146 (An invited comment on the article “Hiding Behind Words? Lesbianism  in 17th-Century Dutch Poetry“ by Lia van Gemert) Thamyris Vol 2 (1995) No. 1, 11-44.

Sukupuoli ja halu Hilda Käkikosken kirjeenvaihdossa ja päiväkirjoissa [Gender and Desire in the Correspondence and Journals of Hilda Käkikoski]. Sosiaali- ja terveysministeriön  tasa-arvojulkaisuja, Sarja D: Naistutkimusraportteja 1/1994. Painatuskeskus; Helsinki 1995.

Ruumiita, sukupuolia ja hermafrodiitteja. [Bodies, Genders and Hermaphrodites] Naistutkimus Vol. 8 (1994), No. 4, 14-28.

Malminkadun bolaagissa on jotain hullusti. Naisten rakkaussuhteista vuosisadan vaihteessa. [There Is Something Wrong in the Apartment of Malminkatu: The romantic relationships between women in the turn of the century] Naistutkimus Vol. 7 (1994), No. 3, 36-43.

Das Begehren der gebildeten Finnischen Frauen um 1900 am Beispiel von Hilda Käkikoski. In Querfeldein – Beiträge zur Lesbenforschung. Ed. by SAPPHO – Verein zur Förderung von Frauenforschungsprojekten. Schriftenreihe Feministische Wissenschaft. eFeF-Verlag: Zürich 1994.

Kurittomat  kokemukset. Queer studies haasteena lesbotutkimukselle. [Undisciplined Experiences: Queer Studies as a challenge for Lesbian Studies] Tiede & edistys Vol. 18 (1993), No. 4, 277-283.

Arviot:

Det heteronormativa samhällsbygget. (On Sara Edenheim 2005: Bägerets lagar. Moderna statliga utredningar och heteronormativitetens genealogi. Symposion, Eslöv, pp. 283) Historisk Tidskrift för Finland Vol 92 (2007) No. 4, 548—550.

Naaraita vai naisia? (On Niemelä, Jussi K. & Tammisalo, Osmo 2006: Keisarinnan uudet (v)aatteet. Naistutkimus luonnontieteen näkökulmasta. Terra Cognita, Helsinki, pp. 116) Naistutkimus-Kvinnoforskning Vol. 20 (2007), No. 3, 82—84.

Gay Men at Your Service. (On Arne Nilsson: ”Såna” på amerikabåtarna.)

SQS Vol. 1 (2006) No. 2, 131—134.
Representaatioiden pornoutumisen tarkastelua [Studying Porn in Everyday Representations]. (On Kaarina Nikunen, Susanna Paasonen and Laura Saarenmaa (eds) 2005: Jokapäiväinen pornomme. Media, seksuaalisuus ja populaarikulttuuri. Vastapaino, Tampere, pp. 250.) Naistutkimus-Kvinnoforskning Vol 18 (2005), No. 4, 84—86
Pervokompetenssia yliopisto-opetukseen [Queer Competence for Academic Education]. (On Anna-Clara Olsson and Caroline Olsson (eds) 2004: I den akademiska garderoben. Atlas, Stockholm, pp. 215.) Naistutkimus-Kvinnoforskning Vol 18 (2005), No. 2, 82—84.
Juulia Jyränki

Kuvotus ja kiihotus. Pro ana -sensuuri ja torjutun halun pornografisointi. Teoksessa Harri Kalha (toim.) Pornoakatemia! Helsinki: Eetos 2007, s. 230-274.

Suomalaisen naisoikeuden 24 vuotta. Naisoikeustutkimuksen tieteenteoriaa ja oppihistoriaa. Naistutkimus-Kvinnoforskning 4/2007, 16-31.

Intiimiyden uudet normit. Monisuhteisuus haastaa uuskunniallisuuden? SQS – Suomen queer-tutkimuksen seuran lehti 1/2007, s. 62-77. (Yhdessä Jenny Kangasvuon, Helena Jokilan ja Antu Soraisen kanssa).

Pahennus, julkinen tila ja siveellinen tapa. Epäsiveellisten julkaisujen sääntely- ja käsitehistoriaa Suomessa. Oikeus 1/2007, 75-100.

Oikeustiede, metodi ja feministinen teoria. Naisoikeustutkimuksen metodinen itsereflektio osana suomalaisen oikeustieteen metodikeskustelua, erityisesti sen kriittisiä suuntauksia. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. Oikeustieteellinen tiedekunta. Julkaistu Editan kustantamana Edilex-lakitietopalvelussa 2007: http://www.edilex.fi/lakikirjasto/asiantuntijakirjoitukset/4399.

Kummia naisia, outoja oikeuksia. Oikeustiedettä naisoikeuden ja queer-teorian leikkauspisteissä. Oikeus 2/2005, s. 157-177.

Mitä ei voi ajatella. Puhetta seksuaaliseen väkivaltaan liittyvistä hiljaisuuksista. Naistutkimus-Kvinnoforskning 4/2005, s. 61-66. (Yhdessä Johanna Hiitolan, Helena Karman ja Antu Soraisen kanssa).

Harri Kalha

”Sen pituinen se”, teoksessa  Pornoakatemia!, Turku: Eetos 2007.

”Halu alennuksessa: Sigmund Freud ja matalan vetovoima”, teoksessa Pornoakatemia!  Eetos 2007.

”Pornografia halun ja torjunnan kulttuurissa”, teoksessa Pornoakatemia!, Turku: Eetos 2007.

Pornoakatemia! (toim.) Turku: Eetos 2007.

”’Siellä on taas poika!’ Magnus Enckellin varhaistöiden aikalaisreseptiosta”, teoksessa Keskellä marginaalia, Taidehistoriallisia tutkimuksia, Taidehistorian seura 2006.

”Pehmeä lasku kovaan pornoon”, teoksessa Jokapäiväinen pornomme. Tampere: Vastapaino 2005.

Tapaus Magnus Enckell. SKS 2005.

”Kevyttä huimausta? Väri diskurssina, taidehistoria ideologiana”. Teoksessa Ihmistieteet tänään. Tutkijakollegium 2005.

Nurkan takana. Helsingin kaupungin taidemuseo, Helsinki 2004.

Hupsuja gigoloita, kieroja katseita. Teoksessa Valentin Vaala. SKS & Elokuva-arkisto, Helsinki 2004.

Teuvo Tulio toisin silmin. Teoksessa Intohimon vallassa. Teuvo Tulion Kuvamaailma. SKS & Elokuva-arkisto & Helsingin kaupungin taidemuseo, Helsinki 2003, 97-122.

Magnus Enckell: fantasioita ja kielletyn halun kuvia. Teoksessa Pinx.

Maalaustaide Suomessa. Suuria kertomuksia. Toim. Helena Cederholm et. al.

WSOY, Helsinki 2001.

Kasvokkain Magnus Enckellin kanssa. Taide 3/2000: s. 30-33.

Magnus Enckell ja kadonneen seksuaalisuuden salaisuus. Teoksessa Magnus Enckell 1870-1925. Helsingin kaupungin taidemuseo, Jyväskylän taidemuseo, Millesgården. Helsinki, Jyväskylä, Stockholm 2000, s. 10-49.

Ralf Forström scenografi 1963-1998. Otava, Helsinki 1999.

Lähiöiden Hollywood. Helsingin kaupungin taidemuseo 1998.

Hanna Kangasniemi

Toinen nainen. Lesbouden representaatio elokuvassa Jäähyväiset. Naistutkimus 4/1989.

Lesbokatsojat ja Jäähyväisten tekijyys. Elokuva ja analyysi. Toim. Kinisjärvi, Malmberg, Sihvonen. Painatuskeskus, Helsinki 1994.

Epidemian kuvat. Elokuva aidsin aikakaudella. Elävän kuvan vuosikirja 1994. Toim. Erkki Huhtamo ja Martti Lahti.

Kuvien välistä, kuvien takaa, miten tutkia lesboelokuvaa. Lähikuva 4/94. Julkaistu uudelleen teoksessa Hekanaho, Pia Livia, Mustola, Kati, Lassila, Anna &  Suhonen, Malla (toim.), Uusin silmin. Helsinki: Yliopistopaino 1996.

Naisrakkauden valkokangas. Riippumattoman lesboelokuvan historiaa tarkasteleva artikkeli. Naisten ääni. Rakkautta & anarkiaa 1993.

Naiseuden merkit ja mieheyden maskit: ristiinpukeutuminen Uuno Turhapuro-elokuvissa. UT. Tutkimusretkiä Uunolandiaan. Toim. Jukka Sihvonen. Kirjastopalvelu 1991.

Jenny Kangasvuo

Bisexuality as a Concept in Finland – Signs of Cultural Change? Lambda Nordica 2002:3-4. Lambda nordica förlag, Stockholm.

Biseksuaaliset nuoret koulussa. Artikkelin Sexually Dichotomised Culture in Lives of Bisexual Youth in School Context suomenkielinen versio. Julkaistu teoksessa Leimattuna, kontrolloituna, normitettuna – Seksualisoitunut ja sukupuolistunut väkivalta kasvatuksessa ja koulutuksessa. Toim. Vappu Sunnari, Jenny Kangasvuo, Mervi Heikkinen ja Niina Kuorikoski. Oulun yliopiston oppimateriaalia E 1. 2003, Oulu.

Sexually Dichotomised Culture in Lives of Bisexual Youth in School Context.
Julkaistu teoksessa Gendered and Sexualised Violence in Educational Environments.
Toim. Vappu Sunnari, Jenny Kangasvuo ja Mervi Heikkinen. Femina Borealis 5, Oulun yliopisto, Oulu.

Kyltymättömien seksipetojen on valittava? Biseksuaalisuus ja luokittelun ongelma.
Rumasana, humaani lehti, 2/1999. Oulun yliopiston Humanistinen kilta, Oulu.

Sanna Karkulehto

”Tää poika lähtee Helssinkiin.” Myyttis-ideologinen matka maskuliinisuuteen Simpauttaja-televisioelokuvassa (“’Leaving for Helsinki.’ Mythic and Ideological Journey to Masculinity in a Finnish Television Film Simpauttaja”). Lähikuva 1/2008.

Canonized Closets and Closeted Canon. Reception of Helena Sinervo’s novel. In Vesa Haapala, Anna Hollsten, Pirjo Lyytikäinen & Rita Paqvalén (eds): NorLit 2007 Conference Publication. University of Helsinki 2008 (in press).

”Hän on tullut outoon kotiin.” Metafiktiivisyys, queer-teatraalisuus ja kotiinpaluu Pirkko Saision Punaisessa erokirjassa (”’She Has Come to a Strange Home.’ Metafiction, Queer Theatricality and Return Home in Pirkko Saisio’s Punainen erokirja”). In Sanna Karkulehto (ed.): Taajuuksilla värähdellen. Sukupuolen tuntoja ja tiloja kirjallisuudessa ja elokuvassa. Acta Universitatis Ouluensis, B Humaniora. University of Oulu 2008 (in press).

Järki, tunteet ja queer-poliittinen luenta (“Sense, Sensibility and Queer Political Reading”). In Sanna Karkulehto (ed.): Taajuuksilla värähdellen. Sukupuolen tuntoja ja tiloja kirjallisuudessa ja elokuvassa. Acta Universitatis Ouluensis, B Humaniora. University of Oulu 2008 (in press).

Lajit liikkeessä (“Genres in Motion”). In Olli Mäkinen & Tiina Mäntymäki (eds): Taide ja liike. Keho – Tila – Ääni – Kuva – Kieli. Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 282. Kulttuurintutkimus I. Taiteen tutkimus. University of Vaasa 2007.

Kaapista kaanoniin – ja takaisin. Helena Sinervon Runoilijan talossa -romaanin vastaanotto (”Newspaper Reception of Helena Sinervo’s Runoilijan talossa”). Kulttuurintutkimus 3/2007.

Karkulehto, Sanna & Leppihalme, Ilmari 2007: ”Jos hän avaisi tämän olennon?” Lesbohalu ja feministinen epistemologia Ritva Ruotsalaisen Pandorassa (”’What If She Opened This Creature?’ Lesbian Desire and Feminist Epistemology in Ritva Ruotsalainen’s Pandora”). Naistutkimus—Kvinnoforskning 3/2007.

“Alas heterojen fasistinen oikeaoppisuus.” Queer as Folk -sarjan politiikkaa ja estetiikkaa (”’Smash the Fascist Heterosexual Orthodoxy.’ Politics and Aesthetics of Queer as Folk”). Lähikuva 1/2001.

Seksuaalisen ruumiin modernit teoriat (”Modern Theories of the Sexual Body”). In Taina Kinnunen & Anne Puuronen (eds): Seksuaalinen ruumis. Kulttuuritieteelliset lähestymistavat. Gaudeamus: Helsinki 2006.

Karkulehto, Sanna & Leppihalme Ilmari 2005: Mihin Pandora katsoo? Ritva Ruotsalaisen Pandora feministisenä myyttirevisiona (“Where Does Pandora Look at? Ritva Ruotsalainen’s Pandora as a Feminist Myth Revision”). In Vesa-Pekka Herva & Janne Ikäheimo (eds): Klassinen tapaus. Dos. Eero Jarva 60 vuotta. Department of Art Studies and Anthropology. University of Oulu.

Mikä ihmeen queer? Queer-teoriasta kirjallisen ja visuaalisen kulttuurin tutkimuksessa (”What is Queer? Queer Theory, Literary Studies and Studies on Visual Culture”). In Veijo Pulkkinen et al: Lukulampun valo. Liisi Huhtalan juhlakirja. Department of Art Studies and Anthropology. University of Oulu 2005.

Sateenkaaren tuolle puolen. Johanna Sinisalon Ennen päivänlaskua ei voi -romaanin tarjoamat reitit queer-luentaan (”Somewhere Over the Rainbow. Queer Reading and Johanna Sinisalo’s Not Before Sundown”). In Kaisa Ilmonen & Lasse Kekki (eds): Pervot pidot. Homo-, lesbo- ja queer-näkökulmia kirjallisuudentutkimukseen. Like: Helsinki 2004.

Unisex-tuotteista unisex-WC:ihin. Queer-estetiikka osana jälkimodernia viihde- ja kulutusteollisuutta (”From Unisex Products to Unisex Toilets. Queer Aesthetics in the Postmodern Entertainment and Consuming Industry”). In V. A. Heikkinen (ed.): Kameleontikuluttaja ikuista mielihyvää ja unelmaa etsimässä. Haaga Research Center: Helsinki 2003 .

Affects and Effects of Queer as Folk. In Anu Koivunen & Susanna Paasonen (eds): Conference proceedings for Affective Encounters: Rethinking Embodiment in Feminist Media Studies. Media Studies, University of Turku 2001.

Reviews:

Tales of Closet and Canon in Finlandia Prize-Winning Literature and Its Reception. SQS: Journal of Queer Studies in Finland 2/2008. (in press)

Kaapin ja kaanonin tarinat Finlandia-palkitussa kirjallisuudessa ja vastaanotossa (“Tales of the Closet and the Canon in the Shortlisted Finlandia Prize Fiction and Its Reception”). Naistutkimus—Kvinnoforskning 4/2007.

Sukupuoli, seksuaalisuus ja queer nykykulttuurissa (“Gender, Sexuality and Queer in Contemporary Culture”). SQS: Journal of Queer Studies in Finland 1/2006.

”A-luokan lihansyöjille.” Kotimaisen ruokamainonnan hyperboliset metamorfoosit (”’To A-Level Carnivores.’ Hyperbolic Metamorphoses in Finnish Food Advertising). Lähikuva 3/2005.

Salonkikelpoiset queerit? Queer-turismi ja heteronostalgia Sinkkuelämää-sarjassa (”Suitable Queers? Queer Tourism and Hetero Nostalgia in Sex and the City”). Lähikuva 4/2004.

Kangasvuo, Jenny & Karkulehto, Sanna 2007: Affective Academic Identities. SQS: Journal of Queer Studies in Finland 1/2007.

Kangasvuo, Jenny & Karkulehto, Sanna 2006: In a Queer Time and Place. SQS: Journal of Queer Studies in Finland2/2006.

Kangasvuo, Jenny & Karkulehto, Sanna 2006: Querying Queer. SQS: Journal of Queer Studies in Finland 1/2006.

Karkulehto, Sanna & Valjus, Kati 2005: Monitieteistä mediakulttuurin tutkimusta (”Multidisciplinary Studies on Media Culture”). In Sanna Karkulehto & Kati Valjus (eds): Valtamedia/Vastamedia. Kirjoituksia mediakulttuurista. Acta Universitatis Ouluensis, B Humaniora, Oulu.

Karkulehto, Sanna & Leppihalme, Ilmari 2003: Lukijalle (”For the Reader”). In Sanna Karkulehto & Ilmari Leppihalme (eds): Ruumiillisuus. Merkillisiä ruumiita kirjallisuudessa. Yearbook of Literary Research Society 55. SKS: Helsinki.

Monographs and edited books


Kaapista kaanoniin ja takaisin. Johanna Sinisalon, Pirkko Saision ja Helena Sinervon teosten queer-poliittisia luentoja (From Closet to Canon and Back: Queer Political Reading and the Novels of Johanna Sinisalo, Pirkko Saisio and Helena Sinervo). Acta Universitatis Ouluensis, Humaniora B 81. University of Oulu 2007.

Karkulehto, Sanna (ed.) 2008: Taajuuksilla värähdellen. Sukupuolen tuntoja ja tiloja kirjallisuudessa ja elokuvassa (“Vibrating Dimensions. Affects and Positions of Gender in Literature and Film”). Acta Universitatis Ouluensis, B Humaniora. University of Oulu. (refereed, in press)

Karkulehto, Sanna & Valjus, Kati (eds) 2005: Valtamedia/Vastamedia. Kirjoituksia mediakulttuurista (“Mainstream Media/Counter Media. Writings About Media Culture”). Acta Universitatis Ouluensis, B Humaniora. University of Oulu.

Karkulehto, Sanna & Leppihalme, Ilmari (eds) 2003: Ruumiillisuus. Merkillisiä ruumiita kirjallisuudessa (”Strange/Significant Bodies in Literature”). Yearbook of Literary Research Society 55. Helsinki: SKS.

Academic book reviews:

Kummallisia(kin) kertomuksia kansasta (Kirstinä, Leena 2007: Kansallisia kertomuksia. Suomalaisuus 1990-luvun proosassa. Helsinki: SKS.) SQS: Journal of Queer Studies in Finland1/2007.

Säntillisesti ja queeristi rakkauksista, jotka eivät voi lausua nimeään (Hekanaho, Pia Livia 2007: Yhden äänen muotokuvia. Queer-luentoja Marguerite Yourcenarin teoksista. Helsinki: Yliopistopaino.) Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain 3/2007.

Neuvottelua merkityksistä mediassa (Laiho, Marianna & Ruoho, Iiris (eds) 2005: Median merkitsemät. Ruumis ja sukupuoli kuvassa. Helsinki: PS-kustannus). Tiedotustutkimus 3/2006.

Pornokirja puutteeseen (Nikunen, Kaarina; Paasonen, Susanna & Saarenmaa, Laura (eds) 2005: Jokapäiväinen pornomme. Media, seksuaalisuus ja populaarikulttuuri. Tampere: Vastapaino.) SQS: Journal of Queer Studies in Finland 1/2006.

Suuri työ on alkanut (Kekki, Lasse 2003: From Gay to Queer. Gay Male Identity in Selected Fiction by David Leavitt and in Tony Kushner’s Play Angels in America I-II. Bern: Peter Lang). In Tuomo Lahdelma, Risto Niemi-Pynttäri, Outi Oja & Keijo Virtanen (eds): Laji, tekijä, instituutio. Yearbook of Literary Research Society 56. SKS: Helsinki 2004.

Osta sukupuoli (Rossi, Leena-Maija 2003: Heterotehdas. Televisiomainonta sukupuolituotantona. Helsinki: Gaudeamus). Kulttuurintutkimus 4/2003.

Karkulehto, Sanna 2003: Salatut elämät hämäläiseen tapaan (Juvonen, Tuula 2002: Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia. Tampere: Vastapaino). Agricola 2003.

Karkulehto, Sanna & Leppihalme, Ilmari 2002: Kriittinen katse kulttuuriin. (Dyer, Richard 2002: Älä katso! Seksuaalisuus ja rotu viihteen kuvastossa. Toim. Martti Lahti. Suom. Silja Laine & al. Tampere: Vastapaino). Naistutkimus–Kvinnoforskning 3/2002.

Karkulehto, Sanna & Leppihalme, Ilmari 2002: Älä katso! (Dyer, Richard 2002: Älä katso! Seksuaalisuus ja rotu viihteen kuvastossa. Toim. Martti Lahti. Suom. Silja Laine & al. Tampere: Vastapaino). Lähikuva 2/2002.

Abstracts:

”[E]räitä dramaattisia ja niin sanottuja arkojakin vaiheita.” Kaapin retoriikka kirjoittamisen strategiana Helena Sinervon Runoilijan talossa -romaanin vastaanotossa (”’Some Dramatic and So Called Sensitive Stages.’ Rhetoric of the Closet as a Writing Strategy in Helena Sinervo’s Runoilijan talossa”). In Niina Kuorikoski & Annakaisa Paukkeri & Hanna-Leena Nissilä & Vappu Sunnari (eds): Valta liikuttaa — Naistutkimuspäivät 2007. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto.

The Canonized Closets and the Closeted Canon. Problems in Rethinking (Literary) History. In NorLit 2007. The Angel of History. Abstracts.

Marja Kaskisaari

The Rhytmbody. International Review for the So­ciology of Sport vol 29 1/ 1994, 15-23.

Others and Losers Building the Body of Sport. On Kristeva’s Strangers to Ourselves. In Veijola, Soile & Bale, John & Sironen, Esa (eds.): Stran­gers In Sport. Reading Classics of Social Thought. Department of Social Policy University of Jyväskylä 91/1995.

Professional Burnout and Gendered Structures in Working Life. In Lehtonen, Jukka (ed.) Sexual and Gender Minorites at Work. 2002. http://www.valt.helsinki.fi/sosio/tutkimus/equal/wwweng/publications.htm

Tunne ja tiede Beatrice Webbin elämässä. Sosiaalipolitiikka vol 14 1990, 151-159. (Science and emotions in the life of Beatrice Webb)

Lesbon paikka feministisessä teoriassa.  Naistutkimus 4/1992, 4-13. (Lesbian location in feminist theory)

Kyseenalainen teoria. Homo- ja lesbotutkimuksen tila. Sosiologia 33, 1996:2, 114-121. (Questionable theory – the state of gay and lesbian studies)

Omaelämäkertojen ruumiillisuus. Naistutkimus 14(2)/2001, 58-61. (Embodied auobiographies)

Parisuhteen rekisteröinti tunnustuksen performatiivina. Naistutkimus 16(2)/2003, 2-17. (Analysing same-sex marriage through performative reading)

Rytmiruumis. Teoksessa Siro­nen, Esa  (ym.) (toim.): Ur­hei­lu­kirja. Urheilun kova ydin, kilpailun pyhyys ja häviämisen häpeä. Vasta­pai­no. Tam­pere 1992. (The rythymbody)

Metonymia. Teoksessa Eräsaari, Risto & Jokinen, Eeva: Nä­kymätön käsite. Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksen työpapereita No. 88 1994. (The metonymy)

Vesipallonaisen elämä. Teoksessa Haavio-Mannila, Elina & Hoikkala, Tommi & Peltonen, Eeva & Vilkko, Anni (toim.): Kerro vain totuus. Elä­mäkertatutkimuksen omaelämäkerrallisuus. Gaudeamus. Helsinki 1995. (A life of a female water polo player)

Homoparisuhdekeskustelu – diskurssi ja performatiivi. Teokses­sa Jokinen, Eeva (toim.) Ruumiin siteet. Tekstejä eroista, järjestyksistä ja suku­puolesta. Vastapaino. Tampere. 1997. (The discussion of gay marriages – discourse and performative)

Rakkauden täyttymys. Seksuaaliset erot ja romanttinen rak­kaus. Teoksessa Hyvärinen, Matti & Peltonen, Eeva & Vilkko, Anni (toim.) Liikku­vat erot. Vastapaino. Tampere. 1998. (Fulfilment of love. Sexual differences and romantic love)

Kesäpaikka saaristossa. Teoksessa Peltonen, Eeva & Seppälä, Ullamaija (toim.) Elämää, kerrontaa ja hiihtoa. Anni Vilkon juhlakirja 25.2.2001. http://www.valt.helsinki.fi/sospo/anni/ (A summer cottage in an archipelago)

Menetelmällisiä mietteitä. Opettajan ja opiskelijoiden arvio naistutkimuksen metodiseminaarista. Saresma, Tuija (toim.) Naistukijan rukouskirja. Opetuksen laadun arviointia toisin. 2001. http://www.jyu.fi/yhtfil/naistut/ (Methodological meditation. Evaluating methods in women’s studies)

Työuupumuksen yhteys työelämän sukupuolistaviin rakenteisiin. Teoksessa Lehtonen, Jukka (toim.) Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt työelämässä. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes. Raportteja -sarja N:o. 269. Helsinki. Stakes. 2002. (Professional burnout and gendered structures in working life)

Nuorten lesbojen ja bi-naisten työssä jaksaminen. Teoksessa Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati (toim.) ”Eihän heterotkaan kerro…” Seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä. Työministeriö. Sarja tutkimukset ja selvitykset no 11, 2004.

Työstä uupunut: kärsimyksen modaalisuus. Teoksessa Jokinen, Eeva & Kaskisaari, Marja & Husso, Marita (toim.) Ruumis töihin. Käsite ja käytäntö. Tampere: Vastapaino 2004. (tulossa/marraskuu)

Beatrice Webb tiedenaisena. Radikaalifeministinen näkökulma elämänkertaan. Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksen työpapereita N:o 62 1991. (Beatrice Webb as a scientist. A feminist view to a life history)

Lesbokirja. Minä, vieras ja moderni. Vastapaino. Tampere 1995. (A lesbian book)

Kyseenalaiset subjektit. Tutkimuksia omaelämäkerroista, heterojärjestyksestä ja performatiivisuudesta. Jyväskylän yliopisto. SoPhi. 2000. ­(Questionable subjects. A study of autobiography, heterosexual order and performativity)

Kutsu uudelleenkirjoittaa lesbolainen ruumis ja kieli. Naistutkimus 4/1991, 62-63. (An invitation to rewrite lesbian body and language)

Omaelämäkerta, kulttuuri ja lukija. Janus. Sosiaalipolitiikan ja sosiaa­li­työn tutki­muksen aikakauslehti 1/1992, 87-89. (An autobiography, culture and the reader)

Lesbolaista historiaa etsimässä. Naistutkimus 1/1992, 71-72. (Searching for lesbian history)

Naisten elämää ja tarinoita. Janus. Sosiaalipolitiikan ja sosi­aa­li­työn tutki­muk­sen aikakauslehti 2/1993, 72-74. (Women’s life and stories)

Husso, Marita & Kaskisaari, Marja: Seksualisoitua väkivaltaa. Hur mår du, kvin­na? Konferens om hur det sexualiserade våldet påverkar kvinnors totala hälsa, 28-29 januari 1994, Folkets Hus, Stockholm. Seminaariraportti. Janus. Sosiaalipo­litiikan ja sosiaalityön tutkimuk­sen aikakaus­lehti 1/1994, 57-59. (Sexed violence. A seminar raport)

Naisomaelämäkertojen jännitteitä. Sosiologia vol 31, 1/1994,  75-77. (Contradictions in women’s autobiographies)

Husso, Marita & Kaskisaari, Marja: Ongelmia elämässä – eroja terapioissa. Janus. 4/1995, 472-474. (Problems with life – differences in therapies)

Seksiä seksin vuoksi. Naistutkimus 3/1996, 72-74. (Sex for its own sake)

Sanan uutta luova voima. Naistutkimus 2/1999, 62-64. (Words as performative acts)

Perheen ajan puute. Kulttuuritutki­mus vol 18, 4/2001, 50-52. (The lack of time in families)

Hiljaisuuksia homoseksuaalisuuden varjolla. Sosiologia vol 40, no 4 (2003), 347-348.

Lesbian Pandora in Finland. The Lesbian Review of Books vol. III, no. 1, Fall 1996, 25-26.

Queer-forskning – mötesplats för det epistemologiska och det performativa. Kontur (med Ny tid 14.11.1997) 4/97, 6-7.

Lasse Kekki

From Gay to Queer: Gay Male Identity in Selected Fiction by David Leavitt and in Tony Kushner’s Play Angels in America I-II. Peter Lang, Bern 2003. (väitöskirja)

Löydetty kieli, joka uskaltaa sanoa nimensä. Homoseksuaalinen tiedostaminen David Leavittin romaaneissa The Lost Language of Cranes ja Equal Affections. Kirjallisuudentutkijain Seuran vuosikirja 47. Toim. Pirjo Ahokas & Lea Rojola. SKS, Tampere 1993.

”Only Connect” – David Leavittin romaanin While England Sleeps intertekstuaalinen kartasto. Teoksessa Proosan taiteesta. Leevi Valkaman juhlakirja. Toim. Pirjo Ahokas, Otto Lappalainen ja Liisa Saariluoma. Turun yliopisto, Taiteiden tutkimuksen laitoksen sarja A. No 32., Turku 1995.

Platonista pervoteoriaan: homokirjallisuus ja homoidentiteetti. Teoksessa Sivupolkuja. Tutkimusretkiä kirjallisuuden rajaseuduille. Toim. Tero Norkola ja Eila Rikkinen. SKS, Helsinki 1996.

Strateginen katse. Naistutkimus 3/1997. (kirja-arvostelu)

Gay Male Identities in Tony Kushner’s Play Angels in America. Teoksessa After Consensus. Edited by Hans Löfgren & Alan Shima. Acta Goethenburgensis Universitas, Göteborg 1998.

Suomalaisen homo- ja lesbotutkimuksen nykysuuntauksista. Naistutkimustiedote 3-4, 1998.

Maskuliinisuus ideologiana – ja utopiana. Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja 51:2. SKS, Helsinki 1999. (kirja-arvostelu)

Queer-identiteetti, performatiivisuus ja Tony Kushnerin Angels in America. Lähikuva 2-3/1999.

Queer-teoria ja homoliike. Teoksessa Homo Fennicus. Toim. Jukka Lehtonen. Tasa-arvoasian neuvottelukunnan julkaisusarja, Helsinki 1999.

Vaikenevat miehet? Kirjallisuudentutkijain vuosikirja 52. SKS, Helsinki 1999. (kirja-arvostelu)

Hyvää homoa tarvitaan aina – vai tarvitaanko? Laitelan Kalle ja homoseksuaalisuuden representaatio suomalaisessa saippuasarjassa Salatut elämät. Teoksessa Populaarin lumo – mediat ja arki. Toim. Anu Koivunen, Susanna Paasonen ja Mari Pajala. Turun yliopisto, Taiteiden tutkimuksen laitoksen sarja A, No 46. Turku 2000.

Hakusana-artikkeli [Kihlman, Christer] teokseen Who’s Who in Gay and Lesbian Culture: From World War II to the Present Day. Edited by Robert Aldrich & Garry Wotherspoon. Routledge, London 2001.

Miestutkimus murroksessa. Naistutkimus 2/2001. (kirja-arvostelu)

Hakusana-artikkeli [Finnish Literature] teokseen The Gay & Lesbian Literary Heritage: A Reader’s Companion to the Writers and Their Works, From Antiquity to the Present. Revised edition. Edited by Claude J. Summers. Routledge, London, 2002.

Queer Vision and Tony Kushner’s Angels in America. Interlitteraria, numbri 7 (2002). Edited by Juri Talvet. University of Tartu, Estonia, 2002. 19.

Axel Nissen, Bret Harte: Prince and Pauper. American Studies in Scandinavia, Volume 35:1, 2003. (kirja-arvostelu)

Homoudesta pervouteen. Naistutkimus 2/2003. (lektio)

Christopher Marlowen tragedia Edvard II. Teoksessa Christopher Marlowe, Edvard II. Faros-kustannus, Turku 2003.

Sodomiittikuninkaan nousu ja tuho. Teoksessa Christopher Marlowe, Edvard II. Faros-kustannus, Turku 2003.

Homo-body ja ”pervon ruumis” nykydraamassa. Teoksessa Mediaa kokemassa: koosteita ja ylityksiä/Experiencing the Media: Assemblages and Cross-overs. Toim. Tanja Sihvonen ja Pasi Väliaho. Taiteiden tutkimuksen laitos, sarja A n:o 53. Mediatutkimus, Turun yliopisto, Turku 2003.

Pirjo Ahokas ja Lasse Kekki: Axel Nissen, The Romantic Friendship Reader. American Studies in Scandinavia, Vol. 36:1, 2004. (kirja-arvostelu)

Pervot pidot. Johdanto homo-, lesbo- ja queer-kirjallisuudentutkimukseen. Teoksessa Pervot pidot: Homo-, lesbo- ja queer-näkökulmia kirjallisuudentutkimukseen. Toim. Lasse Kekki ja Kaisa Ilmonen. Like-kustannus, Helsinki 2004.

”Joutavat triumfit, naamiaiset, irstaat näytökset.” Sodomian performatiivinen rakentuminen Christopher Marlowen tragediassa Edward II. Teoksessa Pervot pidot: Homo-, lesbo- ja queer-näkökulmia kirjallisuudentutkimukseen. Toim. Lasse Kekki ja Kaisa Ilmonen. Like-kustannus, Helsinki 2004.

Lasse Kekki ja Kaisa Ilmonen (toim.), Pervot pidot: Homo-, lesbo- ja queer-näkökulmia kirjallisuudentutkimukseen. Like-kustannus, Helsinki 2004.

Christopher Marlowe, Edvard II. Suom. Jarmo Haapanen ja Lasse Kekki. Faros-kustannus, Turku 2003.

Niina Kuorikoski

“Sexuality is fluid” − or is it? An analysis of television’s The L Word from the perspectives of gender and sexuality. Julkaistu puolalaisessa Interalia-verkkojulkaisussa. http://www.interalia.org.pl/

Televisiosarja L-koodi 2000-luvun lesbokuvauksena. Julkaistu Lähikuva -lehden numerossa 4/2005.
Tapaustutkimus ripissä ja maallikkosielunhoidossa tapahtuneesta seksuaalisesta ahdistelusta. Vappu Sunnarin ja Anja-Leena Huotarin kanssa yhdessä kirjoitettu artikkeli teoksessa Leimattuna, kontrolloituna, normitettuna – Seksualisoitunut ja sukupuolistunut väkivalta kasvatuksessa ja koulutuksessa. Toimittaneet Vappu Sunnari, Mervi Heikkinen, Jenny Kangasvuo ja Niina Kuorikoski. Oulu: Oulun yliopistopaino, 2003.

Sexual Harassment in Layman Confessions and its Consequences. Vappu Sunnarin ja Anja-Leena Huotarin kanssa yhdessä kirjoitettu artikkeli teoksessa Gendered and Sexualised Violence in Educational Environments. Toimittaneet Vappu Sunnari, Mervi Heikkinen ja Jenny Kangasvuo. Oulu: Oulu University Press 2002.

”Jestes taki gejowski!”

Kampowanie w serialu The L Word.  Panoptikum Audiovizualia – Film / Media / Sztuka 6 (13) 2007.
Feministisen mediatutkimuksen esiinmarssi. Lähikuva

Lesbopuuhastelua Mullan alla – Queer- feministinen analyysi kahden nuoren naisen välisestä suhteesta. Lähikuva 4/2006.

Näkökulmia mullan alle. Lähikuva 4/2006. (kirja-arvio)

Television lesborepresentaatiot 2000-luvulla: Älä kerro äidille 2 ja L-koodi. Julkaistu naistutkimuksen valtakunnallisessa Minna-portaalissa marraskuussa 2005. http://www.minna.fi/minna/artikkelit/kuorikoskilkoodi.html

”Lesbians are women. Sort of.” Lesbojen representaatioista Queer as Folk -televisiosarjan pohjoisamerikkalaisessa versiossa. Julkaistu teoksessa Valtamedia/Vastamedia. Kirjoituksia mediakulttuurista. Toimittaneet Sanna Karkulehto ja Kati Valjus. Oulu: Oulun yliopisto 2005.

Podobno jestesmy alternatywna rodzina. Czy Queer as Folk jest przelomowym serialem? Panoptikum, Audiovizualia – Film / Media / Sztuka 3 (10) 2004.

Oppimateriaali otsikolla Televisio ja väkivalta. Naistutkimuksen verkkokurssia Seksuaalinen häirintä ja muu kiusaaminen ja väkivalta kasvatus- ja koulutusympäristöissä varten laadittu oppimateriaali ja siihen liittyvät tehtävät. Julkaistu suljetussa Optima -oppimisympäristössä syksyllä 2005.

Oppimateriaali otsikolla Gender and sexuality in today’s television: Queer as Folk. Euroopan unionin rahoittaman Aware II -koulutusprojektin (Increasing Teacher Trainees’ Awareness of Sexualised and Gendered Violence) verkkokurssia varten laadittu oppimateriaali ja siihen liittyvät tehtävät. Julkaistu suljetussa Optima -oppimisympäristössä keväällä 2004.

Oppimateriaali otsikolla Education in the North. Vappu Sunnarin kanssa yhteisesti kirjoitettu materiaali Kanadasta hallinnoitua Pohjoista yliopistoa varten. Arctic University, BCS 100: The Circumpolar World, Virtual learning module 13, 2002.

Kuosmanen, Paula

Ajallis-tilallinen queer-näkökulma lesboäitien ja naisparien perhesuhteisiin. (Family Relations of Lesbian Mothers and Female Couples – Temporal and Spatial Queer Point of View). Pages 131-152 in Sevón, Eija ja Notko, Marianne (Eds.) Perhesuhteet puntarissa. Palmenia-sarja. Helsinki; Helsinki University Press 2008.

“Mitäs ehkäsyy te käytitte?” Asiakaskäytäntöjä ja ensimmäisten lesbojen taktiikoita äitiyshuollon tiloissa. (”And which contraception did you use?” – Client Practices and Tactics of First Lesbian Mothers in the Spaces of Maternal Care). Pages 168-204 in Vuori, Jaana & Nätkin, Ritva (Eds.) Perhetyön tieto. Tampere; Vastapaino 2007.

Lesboäitiys – diskursiivisesti mahdoton positio modernissa sukupuolijärjestelmässä (Lesbian motherhood – a Discursively Impossible Position in Modern Sex/Gender System). Pages 150-207 in Harriet Silius and Sirpa Wrede (Eds.), Moderskap och Reproduktion – möjligheter och marginaler. Institute for Women’s Studies at Åbo Akademi University 1996.

Sateenkaariperheet, julkiset tilat ja queer-politiikka. (Rainbow Families, Public Spaces and Queer Politics). SQS 2007:1, i-xix. Pääkirjoitus SQS-lehden 2007:1. teemanumeroon ”Sateenkaariperheet ja julkiset tilat”. (Editorial for Theme Issue ”Rainbow families and public spaces” for SQS- Journal for Society of Queer Studies in Finland). http://www.helsinki.fi/jarj/sqs/sqs1_07/sqs_contents1_07.html

Elisabeth Ohlson Wallin – affektiivisen homopoliittisen valokuvataiteen tekijä. (Elisabeth Ohlson Wallin – A Photographer and an Artist of Affective Gay Politics). SQS 2007:1, 100-105. http://www.helsinki.fi/jarj/sqs/sqs1_07/sqs_contents1_07.html

Kuosmanen, Paula ja Rossi, Leena-Maija: Queer-tutkimuksen ajat ja kontekstit. (Times and Contexts of Queer Studies). Vierailevien päätoimittajien pääkirjoitus. Naistutkimus-Kvinnoforskning 2005:2. (Editorial written by visiting editors)

Erkännandet av finländska regnbågsföräldrar som medborgare – inom familjepolitik, lagstiftning och social – och hälsävårdtjänsten 1990-2007. (Recognition of Finnish Rainbowfamily Parents as Citizens – in Family Politics, Law and in Social and Health Care System). Tema Norden serie/sarja. Nordiska Ministerrådet – Pohjoismainen ministerineuvosto 2008 (tulossa).

Tactics, Family Performatives and Gendered Styles of Lesbian Parents in the Labour Market. In Publication Lehtonen, Jukka (Eds.) Sexual and Gender Minorities at work 2002. http://www.valt.helsinki.fi/soio/tutkimus/equal.

Bedford, Tim and Kuosmanen, Paula: Gay and lesbian students and staff in higher education. Pages 210-213 in Paul Fogelberg, Jeff Hearn, Liisa Husu and Teija Mankkinen (Eds.), Hard work in the academy. London: Helsinki University Press 1999.

Mustola, Kati and Kuosmanen, Paula: Lesbian motherhood in Finland. Pages 104-110 in Kate Griffin and Lisa A. Mulholland (Eds.), Lesbian Motherhood in Europe. London and Washington: Cassell 1997.

Sateenkaarifamilistinen käänne ja suomalaisten sateenkaarivanhempien muuttuvat perhemuodot. (Rainbowfamilial Turn and Changing Family Forms of Rainbow Families). Pages 37-44 in Kuosmanen, Paula ja Jämsä, Juha (Eds.) Suomalaiset sateenkaariperheet sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulussa. Helsinki; Edita Prima 2007.

Sosiaali- ja terveyspalvelut. (Social and Health Services). Page 45 in Kuosmanen, Paula ja Jämsä, Juha (Eds.)  (2007) Suomalaiset sateenkaariperheet sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulussa. Helsinki; Edita Prima 2007.

Hedelmöityshoitoklinikat – naisparien vanhemmuuden arviointi syrjivänä käytäntönä. (Fertility Clinics – Evaluation of Female Couple’s Parenting Skills as Discriminative Practice). Pages 46-51 in Kuosmanen, Paula ja Jämsä, Juha (Eds.)  Suomalaiset sateenkaariperheet sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulussa. Helsinki; Edita Prima 2007.

Sateenkaarivanhempien kokemuksia äitiysneuvolakäynneistä. (Experiences of Parents in Rainbow Families in Maternity Care). Pages 52-57 in Kuosmanen, Paula ja Jämsä, Juha (Eds.)  Suomalaiset sateenkaariperheet sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulussa. Helsinki; Edita Prima 2007.

Päivähoito – montako äitien ja isäinpäiväkorttia yksi lapsi voi tehdä? (Day Care – How many Cards for Mummy’s and Dad’s Day Is One Child Allowed to Make?). Pages 62-68  in Kuosmanen, Paula ja Jämsä, Juha (Eds.) Suomalaiset sateenkaariperheet sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulussa. Helsinki; Edita Prima 2007.

Sateenkaarivanhempien työn ja perheen yhteensovittaminen. (How Parents in Rainbow Families Combine Work and Family Life). Pages 98-102  in Kuosmanen, Paula ja Jämsä, Juha (Eds.) (2007) Suomalaiset sateenkaariperheet sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulussa. Helsinki; Edita Prima 2007.

Lesbovanhempien taktiikat, perhe-esitykset,  ja sukupuolityylit työmarkkinoilla. (Tactics, Family Performatives and Gendered Styles of Lesbian Parents in the Labour Market). In book Lehtonen, Jukka (Eds.) Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt työelämässä (Sexual and gender minorities in working life). STAKES; Edita 2002.

Lesboäidit ja lapset = lesboperhe? (Lesbian mothers and children = lesbian family?). In Jukka Lehtonen, Jussi Nissinen and Maria Socada (Eds.), Hetero-olettamuksesta moninaisuuteen. Lesbot, homot, bi- ja transihmiset sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaina (From hetero-assumpions to diversity. Lesbians, gays, bi and transgenderd people as clients of social and healt services) (pp. 100-110). Helsinki: Edita 1997.

Lesboäitiys: näkymätön identiteetti (Lesbian motherhood: an invisible identity), in Kurki-Suonio et al., Vanhemmuuksia (Parenthoods) (pp. 77-107), Helsingin yliopiston yksityisoikeuden laitoksen julkaisuja n:o 45, (Publication Series of University of Helsinki, Department of Private Law no 45). Helsinki:Yliopistopaino 1996.

Kuosmanen, Paula ja Jämsä, Juha: Monimuotoiset sateenkaariperheet heteroydinperheille suunnitellussa palvelujärjestelmässä. (Multiple Rainbow Families in Social and Health Care Services Designed for Heterosexual Nuclear Families). Pages 103-114 in Kuosmanen, Paula ja Jämsä, Juha (Eds.) Suomalaiset sateenkaariperheet sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulussa. Helsinki; Edita Prima 2007.

Jämsä, Juha ja Kuosmanen, Paula: Sateenkaariperheet ovat monenlaisia perheitä. (Multiple Forms of Rainbow Families). Pages 13-20  in Kuosmanen, Paula ja Jämsä, Juha (Eds.) (2007) Suomalaiset sateenkaariperheet sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulussa. Helsinki; Edita Prima 2007.

Selänniemi Minna, Jämsä Juha ja Kuosmanen Paula: Suomalaiset sateenkaarivanhemmat. (Finnish Rainbow Families). Pages 21-29 in Kuosmanen, Paula ja Jämsä, Juha (Eds.) (2007) Suomalaiset sateenkaariperheet sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulussa. Helsinki; Edita Prima 2007.

Monographs:

Äitien ja lesbojen arkipäivän tilanteita – performatiivis-diskursiivinen tarkastelu. (Mothers’ and Lesbians’ Everyday Situations – A Performative-Discursive Study). Naistutkimusraportteja 2000:1. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta. Sosiaali- ja terveysministeriö. (Women’s studies Publication Series of the Council for Equality).  Helsinki: Edita 2000.

Edited journals, books and research reports:

Kuosmanen, Paula ja Jämsä, Juha (Eds.) Suomalaiset sateenkaariperheet sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulussa. (Finnish Rainbow Families in Social and Health Care Services and in School. Edited research report). Helsinki; Edita Prima 2007.

Book reviews in refereed journals:

Voiko vallankumoukseen kasvattaa? (Can you bring up into a revolution?) Review of hooks, bell (2007) Vapauttava kasvatus (Teaching to Transgress). Kasvatus ja aika 2008:2. Open access, refereed academic journal. http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=125

Tutkimusohjelmana ydinperheen ”hajottaminen” (As A Research Programme Destruction of the (Nuclear) Family). Review of  Forsberg, Hannele ja Nätkin, Ritva (Eds.) Perhe murroksessa: kriittisen perhetutkimuksen jäljillä. Helsinki; Gaudeamus. Naistutkimus-Kvinnoforskning 16(2003):4, 72-74.

Lesbouusperheet – normaalin perheen muotissa (Lesbian Step Families – in the Mould of Normal Family), Review of Lesbian Step Families. Ethnography of Love. Naistutkimus-Kvinnoforskning, 2000:3, 99-102.

28) Kuosmanen, Paula (1996c). Minä vieraana Naiseudessa (I as a Stranger in Womanhood). Review of Kaskisaari, Marja: Lesbokirja. Naistutkimus- Kvinnoforskning, 1996:2, 77-79.

Other academic publications:

Sateenkaariperheet päivähoidossa. (Rainbow Families in Day Care Centers). Varttuan internet-julkaisuun kirjoitettu tutkimusesittely. (tulossa 2008) (http://varttua.stakes.fi/)

Hedelmöityshoitolakikeskustelu: Erilaisten perheiden eliminointia ”tutkimustietoja” keksimällä. (Debate on Law on Fertility Treatments: Elimination of Different Kind of Families by Inventing Data). Julkaistu toivottulapsi.comin nettisivuilla 2006. http://lapset.wordpress.com/paula-kuosmanen/

Annukka Lahti

”Ihan samanlaisia ku muutki ihmiset” – bi-naisten ja kumppanien parisuhteen tuottamisen strategiat. SQS Journal 2007: 1, 35–51.

Marjo Laukkanen

Sähköinen seksuaalisuus. Tutkimus tyttöydestä nettikeskusteluissa. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus 2007.

Young Queers Online. Teoksessa Kate O’Riordan and David J Phillips (eds.) Queers Online: Media Technology and Sexuality. New York: Peter Lang Publishing 2007, 81–100.

Kaapitetut. Seksuaalinen suuntautuminen nuorten nettikeskusteluissa. Tiedotustutkimus 27:3, 2004, 49–62.

Jukka Lehtonen

Career Choices of Lesbian Women. Lesbian Studies Journal 12 (2008) 1: .

julkaistu myös kirjassa

Lehtonen, Jukka 2008: Career Choices of Lesbian Women. In Brand, Pamela ed. Lesbians and Work:  The Advantages and Disadvantages of “Confortable Shoes”. New York: The Harworth Press.

Koulukokemukset pohjana ei-heteroseksuaalisten nuorten uravalinnoille. Kasvatus 38: 2, 2007, 144-153.

Seksualine ir lyciu ivairove mokyklose bei darbo aplinkoje. In Zdanevicius, Arnas ed. Heteronormos hegomonija. Homoseksualiu zmoniu socialine atskirtis ir diskriminacijos patirtys. Kaunas, Lithuania: Vitauto Didziojo universitetas, 19-38, 2008.

Huotari, Kari & Lehtonen, Jukka: Rakkauden rajoilla. Miesten välinen seksi ja hiv Suomessa. Helsinki: Suomen Aidstukikeskus 2007.

Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvä syrjintä. Teoksessa Lepola, Outi & Villa, Susan toim. Syrjintä Suomessa 2006. Helsinki: Ihmisoikeusliitto 2007, 18-65.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, väkivalta ja poliisin toimet. Helsinki: Minna-portaali www.minna.fi, 2007.

Moninaiset erot haaste seksuaalineuvonnalle. Terveydenhoitaja 40 (2007) 9: 8-12.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen seksuaaliterveyttä edistetään. Seksuaaliterveys-tiedote (2007) 2: 6-9.

Seksuaaliterveys ei ole vain äitiyshuollon asia. Dialogi 17 (2007) 6: 18-19.

Seksuaalineuvonta sairaanhoitajien vastuulla. Sairaanhoitaja 80 (2007) 12: 16-18.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa. Keinoja ja ideoita yhdenvertaisuuden tueksi. ESR tutkimuksia ja selvityksiä 8/06. Helsinki: Työministeriö.

Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati (eds.): ”Straight People Don´t Tell, Do They?” Negotiating the Boundaries of Sexuality and Gender at Work. ESF Research Publications 2004/2b. Helsinki: Ministry of Labour.

Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati (toim.): ”Eihän heterotkaan kerro…” Seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä. ESR tutkimukset ja selvitykset 2/04. Helsinki: Työministeriö.

Seksuaalisuus ja sukupuoli koulussa. Näkökulmana heteronormatiivisuus ja ei-heteroseksuaalisten nuorten kertomukset. Helsinki: Yliopistopaino & Nuorisotutkimusverkosto 2003.

Lehtonen, Jukka (toim.): Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt työelämässä. Raportteja 269. Helsinki: STAKES 2002.

Lehtonen, Jukka (toim.): Yhtä tavallisia kuin muut – lukiolaisten käsityksiä seksuaalivähemmistöistä. Seta-julkaisut 12.  Helsinki: SETA ry. 2000. 99s.

Lehtonen, Jukka (toim.): Homo Fennicus – miesten homo- ja biseksuaalisuus   muutoksessa. Naistutkimusraportteja 1/1999. Helsinki:Tasa-arvoasiain neuvottelukunta,  STM. 217s.

Lehtonen, Jukka & Nissinen, Jussi & Socada, Maria (toim.): Hetero-olettamuksesta  moninaisuuteen – lesbot, homot, bi- ja trans-ihmiset sosiaali- ja terveyspalveluiden  asiakkaina. Helsinki: Edita 1997. 227s.

Seksuaalivähemmistöt koulussa. Seta-julkaisut 6.Helsinki: SETA ry 1995. 194s.

Holopainen, Tiina & Lehtonen, Jukka & Myöhänen, Merja & Salonen, Kari (eds.): What´s That Got to Do with My Gender? Talks and essays by Richard Dyer, Rhoda  Unger, Aili Nenola, Marja Keränen and others. Turku: Turun yliopiston ylioppilaskunnan  julkaisusarja 1989. 128s.

Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati: Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus työssä – tutkimukset keskeiset käsitteet ja tausta. Teoksessa Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati (toim.) “Eihän heterotkaan kerro…” Seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä. ESR Tutkimukset ja selvitykset 2/04. Helsinki: Työministeriö 2004, 18-24.

Työ tekijäänsä odottaa: ammattijärjestöt ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt. Teoksessa Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati (toim.) “Eihän heterotkaan kerro…” Seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä. ESR Tutkimukset ja selvitykset 2/04. Helsinki: Työministeriö 2004, 78-91.

Seksuaalivähemmistöön kuuluvat nuoret työmarkkinoilla. Teoksessa Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati (toim.) “Eihän heterotkaan kerro…” Seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä. ESR Tutkimukset ja selvitykset 2/04. Helsinki: Työministeriö 2004, 127-142.

Ammatinvalinta ja ei-heteroseksuaalisuus. Teoksessa Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati (toim.) “Eihän heterotkaan kerro…” Seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä. ESR Tutkimukset ja selvitykset 2/04. Helsinki: Työministeriö 2004, 143-168.

Sukupuolivähemmistöt ja ammatinvalinta. Teoksessa Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati (toim.) “Eihän heterotkaan kerro…” Seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä. ESR Tutkimukset ja selvitykset 2/04. Helsinki: Työministeriö 2004, 169-180.

Näkymättömät nuorten mallit – Seksuaalivähemmistöön kuuluvat opettajat. Teoksessa Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati (toim.) “Eihän heterotkaan kerro…” Seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä. ESR Tutkimukset ja selvitykset 2/04. Helsinki: Työministeriö 2004, 223-239.

Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati: Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus voimavaraksi. Teoksessa Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati (toim.) “Eihän heterotkaan kerro…” Seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä. ESR Tutkimukset ja selvitykset 2/04. Helsinki: Työministeriö, 2004. 240-251.

Heteronormatiivisuus ja sukupuolityylit työelämässä – Näkökulmana seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien kokemukset. Teoksessa Toiviainen, Hanna & Väänänen, Tuula & Hemminki, Elina (toim.): Ulkonäkö, työelämä, terveys. Aiheita 20. Helsinki: STAKES, 2004. 41-47.

Heteronormatiivisuus seksuaalikasvatuksen haasteena. Teoksessa Kosunen, E. & Ritamo, M. (toim.) Näkökulmia nuorten seksuaaliterveyteen. Raportteja 282. Helsinki: STAKES, 2004.

Seksuaalivähemmistöt koulussa. Seta-julkaisut 6.Helsinki: SETA ry 1995.

Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus koulun käytännöissä ja nuorten elämässä. Teoksessa Asikainen, Eija (toim.) Pysäytyskuvia. Sukupuoli ja seksuaalisuus nuorten elämässä ja koulun arjessa. Joensuu: Joensuun yliopisto 2006.

Family and Work – The view Pont of Sexual and Gender Diversity. In Possibilities and Challengies? Men´s Reconciliation of Work and Family Life. Conference Report. APN 2006:704. Copenhagen: Nordic Council of Ministers 2006.

Heteroita oomme kaikki? Kasvatuksen heteroseksuaalinen normi. Teoksessa Kiilakoski, Tomi, Tomperi, Tuukka & Vuorikoski, Marjo (toim.) Kenen kasvatus? Kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus. Tampere: Vastapaino 2005, 62-86.

Lesbian, Gay and Bisexual Teachers – Invisible Models for the Youth. In Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati (eds.): ”Straight People Don´t Tell, Do They?” Negotiating the Boundaries of Sexuality and Gender at Work. ESF Research Publications 2004/2b. Helsinki: Ministry of Labour.

Trans People and Their Occupational Choices. In Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati (eds.): ”Straight People Don´t Tell, Do They?” Negotiating the Boundaries of Sexuality and Gender at Work. ESF Research Publications 2004/2b. Helsinki: Ministry of Labour.

Occupational Choices and Non-heterosexuality. In Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati (eds.): ”Straight People Don´t Tell, Do They?” Negotiating the Boundaries of Sexuality and Gender at Work. ESF Research Publications 2004/2b. Helsinki: Ministry of Labour.

Lesbian, Gay and Bisexual Youths in the Labour Market. In Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati (eds.): ”Straight People Don´t Tell, Do They?” Negotiating the Boundaries of Sexuality and Gender at Work. ESF Research Publications 2004/2b. Helsinki: Ministry of Labour.

A Job that Needs to Be Done: Trade Organisations and Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender People. In Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati (eds.): ”Straight People Don´t Tell, Do They?” Negotiating the Boundaries of Sexuality and Gender at Work. ESF Research Publications 2004/2b. Helsinki: Ministry of Labour.

Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati: Sexual and Gender Diversity in Working Life – Background and Key Concepts. In Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati (eds.): ”Straight People Don´t Tell, Do They?” Negotiating the Boundaries of Sexuality and Gender at Work. ESF Research Publications 2004/2b. Helsinki: Ministry of Labour.

Heteronormativity in school space in Finland. Lambda Nordica, Tidskrift för homosexualitetsforskning, Nummer 1-2, vol 9, 2003, 94-103.

Heteronormatiivisuus sulkee nuorten mahdollisuuksia. Lektio. Naistutkimus 2/2003, 71-75.

Ei-heteroseksuaaliset nuoret heteronormatiivisessa koulussa. Teoksessa Lahelma, Elina & Gordon, Tuula (toim.) Koulun arkea tutkimassa. Yläasteen erot ja erilaisuudet. Helsinki: Helsingin kaupungin opetusvirasto 2003.

Heteronormatiivisuus ja nimittely – opiskelijoiden sukupuolien ja seksuaalisuuksien rajojen rakentamista. Teoksessa Sunnari, Vappu & Kangasvuo, Jenny & Heikkinen, Mervi & Kuorikoski, Niina (toim.) Leimattuna, kontrolloituna, normitettuna – Seksualisoitunut ja sukupuolistunut väkivalta kasvatuksessa ja koulutuksessa. Oulu: Oulun Yliopistopaino 2003.

Heteronormativity and Name-Calling – Constructing Boundaries for Students´Genders and Sexualities. In Sunnari, Vappu & Kangasvuo, Jenny & Heikkinen, Mervi (eds.) Gendered and Sexualised Violence in Educational Environments. Oulu: Oulu University Press 2002.

Kaapissa avoimesti ja piilossa julkisesti. Ei-heteroseksuaaliset nuoret naiset kertovat ja vaikenevat seksuaalisuudestaan. Teoksessa Aaltonen, Sanna & Honkatukia, Päivi (toim.) Tulkintoja tytöistä. Helsinki: SKS 2002.

Työntekijöiden moninaisuus ja työelämän heteronormatiivisuus. Teoksessa Lehtonen, Jukka (toim.) Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt työelämässä. Raportteja 269. Helsinki: Stakes 2002.

Ei-heteroseksuaaliset nuoret työssä ja asevelvollisuutta suorittamassa. Teoksessa Lehtonen, Jukka (toim.) Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt työelämässä. Raportteja 269. Helsinki: Stakes 2002.

Seksuaalista tasa-arvoa työelämään. Teoksessa Lehtonen, Jukka (toim.) Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt työelämässä. Raportteja 269. Helsinki: Stakes, 2002.

Kari Huotari & Jukka Lehtonen: Hiv-tartuntariskit miesten välisessä seksissä. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauskirja 4/2000. 2000:37, 330-342.

Non-Heterosexual and Transgendered People in Finland. In Lottes, Ilsa & Kontula, Osmo (eds.) New Views on Sexual Health. The Case of Finland. Helsinki: The   Population Research Institute 2000. 280-289.

Ei-heteroseksuaaliset ja transsukupuoliset ihmiset Suomessa. Teoksessa Kontula, Osmo & Lottes, Ilsa (toim.) Seksuaaliterveys Suomessa. Helsinki: Tammi 2000. 282-292.

Kiusattuja ja näkymättömiä – koulu ja ei-heteroseksuaalisuus ylioppilasaineissa.  Teoksessa Lehtonen, Jukka (toim): Yhtä tavallisia kuin muut – lukiolaisten käsityksiä  seksuaalivähemmistöistä. Seta-julkaisut 12.  Helsinki: SETA ry 2000. 74-91.

Ei-heteroseksuaalisuus ja koulu ylioppilaskokelaiden mielikuvissa. Nuorisotutkimus 3/1999. 29-45.

Kari Huotari & Jukka Lehtonen: Miesten välinen seksi. Teoksessa Lehtonen, Jukka  (toim.): Homo Fennicus – miesten homo- ja biseksuaalisuus muutoksessa. Naistutkimusraportteja 1/1999. Helsinki:Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, STM. 153-168.

Homot väkivallan kohteina. Teoksessa Lehtonen, Jukka (toim.): Homo Fennicus –  miesten homo- ja biseksuaalisuus muutoksessa. Naistutkimusraportteja 1/1999. Helsinki: Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, STM. 93-108.

Homottelu ja heteronormatiivinen kiusaaminen. Teoksessa Lehtonen, Jukka (toim.):  Homo  Fennicus – miesten homo- ja biseksuaalisuus muutoksessa. Naistutkimusraportteja  1/1999. Helsinki: Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, STM. 73-91.

Pojista miehiä koulun heterojärjestyksessä. Teoksessa Jokinen, Arto (toim.): Mies ja  muutos. Kriittisen miestutkimuksen teemoja. Tampere: Tampere University Press 1999. 121- 147.

Piilossa ja näkyvissä. Seksuaalisuuden kirjo koulussa. Teoksessa Tolonen, Tarja  (toim.): Suomalainen koulu ja kulttuuri. Tampere: Vastapaino 1999. 203-227.

Young Peoples Definitions of Their Non-Heterosexuality. In Helve, Helena (toim.):  Unification and Marginalisation of Young People. Youth Research 2000 Programme. Helsinki: The Finnish Youth Research Society 1998. 185-192.

Nuoret ei-heteroseksuaaliset miehet ja homoidentiteetin mallit. Psykologia 6/1998.  421-429.

Heteroseksuaalisuus oppikirjoissa – lähtökohtana ei-heteroseksuaalisten nuorten  kokemukset. Teoksessa Helve, Helena (toim): Nuorten arki ja muuttuvat rakenteet. Nuorisotutkimus 2000. Helsinki: Suomen Nuorisotutkimusseura ry 1998.159-191

Jukka Lehtonen & Jaana Vuori: Yhteiskunnan heterojärjestys ja sen halkeamat. Sosiologia 2/97, 192-193.

Jukka Lehtonen & Jussi Nissinen: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjärjestöt  Suomessa. Teoksessa Lehtonen & Nissinen & Socada (toim.): Hetero-olettamuksesta  moninaisuuteen. Helsinki: Edita 1997. 207-211.

Seksuaalisuuden tasot ja monimuotoisuus. Teoksessa Lehtonen & Nissinen & Socada  (toim.): Hetero-olettamuksesta moninaisuuteen. Helsinki: Edita 1997. 18-30.

Kari Huotari & Jukka Lehtonen: Positiivista elämää – HIV-tartunnan saaneiden syrjintä  ja mahdollisuudet täysipainoiseen elämään. Teoksessa Turunen, Vesa (toim): Se vaan  on näin. Syrjintä, asenteet, lainsäädäntö. Seta-julkaisut 10. Helsinki: SETA ry 1996. 17-28.

Yhteiskunnan heteroseksuaalisuus ja seksuaalivähemmistöjen arki. Teoksessa   Dahlgren, Taina & Kortteinen, Juhani & Lång, K.J. & Pentikäinen, Merja & Scheinin,  Martin (toim.): Vähemmistöt ja niiden syrjintä Suomessa. Helsinki: Yliopistopaino 1996. 155- 170.

Nuoret suomalaiset heterokoulussa. Nuorisotutkimus 4/1995. 9-20.

Heteronormativity and the Diversity of Men. In Kempe, Jouni (ed.): Men´s viewpoints on gender equality. Publications on Equality 2001:6. Helsinki: Ministry of Social Affairs and Health. 16-19.

Tätä tutkitaan: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt työelämässä. Naistutkimustiedote 4/2001, 10-12.

Heteronormatiivisuus ja miesten moninaisuus. Teoksessa Kempe, Jouni (toim.) Miesnäkökulmia tasa-arvoon. Tasa-arvojulkaisuja 2000:5. Helsinki: Tasa-arvoasiain  neuvottelukunta, STM. 15-18.

Miesten homo- ja biseksuaalisuus muutoksessa. Naistutkimustiedote 3-4/1999. Helsinki: Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, 1999.12-13.

Monikulttuurisuus sukupuolisena monimuotoisuutena. Teoksessa Linnavuori, Matti & Tiihonen, Arto (toim.) Itsestään puhuvat miehet. Helsinki: Tasa-arvoasiain neuvottelukunta ja  Edita, 1999. 27-31.

Lesbo- ja homotutkimus vauhdissa. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta. Naistutkimustiedote 3/1991, 43.

Lesbo- ja homotutkimuksen aika. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta. Naistutkimustiedote 2/1991, 29-31.

Jukka Lehtonen & Olli Stålström: Lesbo- ja homotutkimuksen tulevaisuus. Aviisi. 13.12.1989, 10-11.

Vuosisadan homotutkimuskonferenssi. Turun sosiologi 1/1988, 13-14.

Suomalainen homotutkimus. Turun sosiologi 1/1988, 15.

Uudenlainen homo. Valtiokauhu 4/1987, 3.10.1987, 11-12.

Androgynia. Turun sosiologi 1/1987, 19-21.

Kirja-arviot

Elina Lahelma & Jukka Lehtonen: Learning About the Power of Sexuality. (Arvio teoksesta A Dangerous Knowing. Sexuality, Pedagogy and Popular Culture. Edited by Debbie Epstein & James T. Sears). Discourse and Pedagogy 3/2002.

Sukupuolirajojen rikkominen ja vaikeus määritellä se oikein. (Arvio teoksesta Jan Wickman: Transgender Politics: The Construction and Deconstruction of Binary Gender in the Finnish Transgender Community.) Sosiologia 3/2002, 257-258.

Suomalainen seksi on heteroyhdyntää. Kontula & Haavio-Mannila (toim.):Suomalainen  seksi. Tietoa suomalaisten sukupuolielämän muutoksesta. Helsinki:WSOY 1993. SETA- lehti 3-4/1993, 65.

Verkkojulkaisut

1998 Rainer Hiltunen & Jukka Lehtonen: Selvitys seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen  ihmisoikeustilanteesta. Raportti Ulkoasiainministeriön Kansainväliselle ihmisoikeusasiain neuvottelukunnalle. http://www.seta.fi/iotilanne/ 12s.

1999 Turvaseksiopas miehille joilla on seksiä miesten kanssa. Huotari, Kari & Karsikas, Kimmo & Koskinen, Jorma & Lehtonen, Jukka & Lindblom, Bengt & Vauramo, Markopekka. http://www.aidscouncil.fi/miesseksitutkimus/ 24s.

2001 Internetsivustot nuorille ei-heteroseksuaalisille miehille. http://www.eurogayway.org/suomi/.

2002 Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt työelämässä- hankkeen kotisivut. http://www.valt.helsinki.fi/sosio/tutkimus/equal/

2002 Sexuella minoriteter och transpersoner i arbeltslivet. Projektens hemsidor. http://www.valt.helsinki.fi/sosio/tutkimus/equal/wwwswe

2002 Sexual and Gender Minorities at Work. Project home pages. http://www.valt.helsinki.fi/sosio/tutkimus/equal/wwweng

2002 Lehtonen, Jukka (toim.): Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt työelämässä. Kirja pdf-muodossa. http://www.valt.helsinki.fi/sosio/tutkimus/equal/

2002 Lehtonen, Jukka (ed.): Sexual and Gender Minorities at Work. Book in pdf-format. http://www.valt.helsinki.fi/sosio/tutkimus/equal/

2003 Coping with Heteronormativity in Higher Education: Sexual Minorities and Transgender Persons at Work. Conference paper in UNESCO Conference on Intercultural Education, 15-18.6.2003 Jyväskylä. Published in Conference proceedings. Lasonen, Johanna & Lestinen, Leena (eds.) CD-rom.

2004 Seksuaalisuuden ja sukupuolen haaste työelämässä. Nettilehti Sysäys, teemanumero: Erilaiset oppijat – koulutuksen moninaisuus. Helsinki: Työministeriö, 15-16. Www.join.fi/seis/lehti.shtml

2004 Heteronormi – koulujen moninaisuuden häivyttäjä. Nettilehti Sysäys, teemanumero: Erilaiset oppijat – koulutuksen moninaisuus. Helsinki: Työministeriö s. 17. Www.join.fi/seis/lehti.shtml

Ilmari Leppihalme

Kilpailevat naisbodauksen estetiikat : Pumping iron II : The Women. Teoksessa Von Bonsdorff, Pauline & Seppä, Anita (toim.): Kauneuden sukupuoli. Näkökulmia feministiseen estetiikkaan. Helsinki: Gaudeamus 2002.

Niin on jos siltä näyttää: Runebergin kuningas, drag ja kansakunta. Teoksessa Subliimi, groteski, ironia. Outi Alanko ja Kuisma Korhonen (toim.). Helsinki: SKS 2000.

 

Anna Moring

”Kolmen kerroksen vanhempia? Hetero- ja parisuhdenormatiivisuuksia

Suomen ja Ruotsin hedelmöityshoitolaeissa”. Suomen Queer-tutkimuksen

seuran lehti, vol. 2, n:o 1/2007, 15-34.

“Cyberqueer Romances? Discourses of Virtual Reality, Queer and Romantic

Love in ’The PowerBook’ and ’Nearly Roadkill’”. Phoebe. Journal of

Gender and Cultural Critiques, vol. 18:1, Spring 2006, 1–22.

“Queertilaa virtuaalitodellisuudessa: Nearly Roadkill ja The PowerBook”.

Lähikuva 4/2004, 38–53.

“’Freedom, just for one night’. Romanttinen rakkaus ja queer-feminismi Jeanette Wintersonin romaanissa The PowerBook.” Teoksessa Lasse Kekki ja

Kaisa Ilmonen (toim): Pervot Pidot, Helsinki: Like 2004, 211–233.

 

Kati Mustola

Laitinen, Irmeli & Mustola, Kati & Tamminen, Leena: Naista rakastava nainen. Teoksessa Sievers, Kai & Stålström, Olli (toim.) Rakkauden monet kasvot: Homoseksuaalisesta rakkaudesta, ihmisoikeuksista ja vapautumisesta. Espoo: Weilin+Göös, 1984. 104-120.

Grönfors, Martti & Haavio-Mannila, Elina & Mustola, Kati & Stålström, Olli: Esitietoja homo- ja biseksuaalisten ihmisten elämäntavasta ja syrjinnästä. Teoksessa Sievers, Kai & Stålström, Olli (toim.) Rakkauden monet kasvot: Homoseksuaalisesta rakkaudesta, ihmisoikeuksista ja vapautumisesta. Espoo: Weilin+Göös, 1984. 132-160.

Laitinen, Irmeli & Mustola, Kati: Naisen seksuaalisuudesta. Naistutkimus ja -teoria -liite, Akkaväki 3-4/1984.

Sapfosta Södergraniin: kysymyksiä naista rakastavien naisten historiasta ja sen tutkimisesta. SETA 1984: 4, 14-16.

Naisen kurjuuden historia. Arvio teoksesta Utrio, Kaari Eevan tyttäret. SETA 1984: 5, 12-13.

Laitinen, Irmeli & Mustola, Kati: Orgasmeista fantasioihin – keskusteluja naisen seksuaalisuudesta. Teoksessa Haavio-Mannila, Elina ym. (toim.) Salattu seksuaalisuus. Juva: WSOY, 1988. 53-69.

Compulsory Heterosexuality and Lesbianism. Teoksessa Holopainen, Tiina & Lehtonen, Jukka & Myöhänen, Merja & Salonen, Kari (toim.) What’s that got to dot with my gender?. Turku: Turun yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja, 1989. 59-63.

Criminal love – What does the criminalization of homosexuality until 1971 tell us about the Finnish society? Julkaisussa Rapport från 32. nordiska forskarseminariet i Marstrand, Sverige 1990. Nordiska samarbetsrådet för kriminologi, 148-157. Myös julkaisussa Parikas, Udo & Veispak, Teet (Eds.) (1991) Sexual Minorities and Society: The Changing Attitudes toward Homosexuality in the 20th Century Europe. Papers presented to the international conference in Tallinn May 1990. Institute of History. Papers on History of Sexuality nr 1. Tallinn, 45-53.

Seksuaalisuuden tutkimuksen kenttä murroksessa. Naistutkimus 4:3, 1991. 65-67 (Katsaus).

Keskellä, reunalla vai ulkopuolella? Lesbotutkimuksen paikka suomalaisessa naistutkimuksessa. Naistutkimus 6:1, 1993. 56-57 (Ikkunoita).

The otherness of deviant sexuality – Premodern, modern and postmodern identities of lesbians and gays. Julkaisussa Rapport från 35. nordiska forskarseminariet i Vanajanlinna, 1993. Nordiska samarbetsrådet för kriminologi, 141-146.

Mustola, Kati & Suhonen, Marja & Tamminen, Leena: Alkusanat. Teoksessa Saarinen, Terhi (toim.) Alussa oli Kellari: viisi helsinkiläistä lesbotarinaa. SETA-julkaisuja 1. Helsinki, 1994. 1-4.

(Re)production of Silence by Production of Limited Noise: The Social Control of Homosexuality through Criminal Court Processes and Medical Surgery in the 1950’s in Finland. Julkaisussa: Hänninen, Sakari (Ed.): Silence, Discourse and Deprivation. Research Reports 43. STAKES: National Research and Development Centre for Welfare and Health. Helsinki,1994. 50-57.

Juvonen, Tuula & Mustola, Kati: Nainen katsoo naista. Naistutkimus 9:3, 1994. 30-34.

Syöjättärestä naapurintytöksi – naisia rakastavia naisia ennen vuotta 1971 suomeksi julkaistussa kaunokirjallisuudessa. Teoksessa Pia Livia Hekanaho & Kati

Mustola & Anna Lassila & Marja Suhonen (toim.) Uusin silmin: lesbinen katse kulttuuriin. Helsinki: Yliopistopaino, 1996. 67-113.

Piilofemmen tunnustuksia. Teoksessa Pia Livia Hekanaho & Kati Mustola & Anna Lassila & Marja Suhonen (toim.) Uusin silmin: lesbinen katse kulttuuriin. Helsinki: Yliopistopaino, 1996. 229-236.

Pia Livia Hekanaho & Kati Mustola & Anna Lassila & Marja Suhonen (toim.): Uusin silmin: lesbinen katse kulttuuriin. Helsinki: Yliopistopaino, 1996.

Mikä ihmeen lesbotutkimus? Naistutkimus 10:1,  1997. 69-71. (Ikkunoita).

Mustola, Kati & Kuosmanen, Paula: “Finland”. Teoksessa Griffin, Kate & Mulholland, Lisa (Eds.) Lesbian Motherhood in Europe. London and Washington: Cassell, 1997. 104-110.

Itselliset naiset ja naisparit vaihtoehtoista lisääntymistä koskevassa lakiehdotuksessa. Oikeus 27:2, 1998. 71-81.

Gab es in Finnland Schwulen- und Lesbenverfolgung in den 50er Jahren? – Unterschiedliche Interpretationen der schwul/lesbischen ForscherInnen”. Teoksessa Ferdinand, Ursula & Pretzel, Andreas & Seeck, Andreas (Hg.) Verqueere Wissenschaft? Zum Verhältnis von Sexualwissenschaft und Sexualreformbewegung in Geschichte und Gegenwart. Geschlecht – Sexualität – Gesellschaft: Berliner Schriften zur Sexualwissenschaft und Sexualpolitik. Band 1. Münster: LIT Verlag, 1998. 147-158.

Homosexuality, Criminal Justice and Criminal Discourse in Denmark, Finland, Norway and Sweden 1880-1972: Presentation of a research project and some considerations on the relationship between history and the present. Julkaisussa Grønland – på vej mod et nyt straffesystem? Rapport fra NSfK’s 41. forskerseminar, Ilulissat, Grønland 1999. Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi: København, 237-243.

Suomalaista lesbo- ja homohistoriaa viime vuosisadan vaihteesta 1960-luvulle”. Z-lehti 1/2000, 36-39.

Uudet lisääntymismenetelmät, lääketieteellistäminen ja rotuhygienian haamu”. Naistutkimus 13:2, 2000. 76-88.

Why Women? Legislation Criminalizing Same-Sex Sexual Acts at the Turn of the 20th Century and the Inclusion and Exclusion of Women – The Case of Finland”. In “Kriminaliteten er ikke hva den var” – Avviket i historisk lys. Rapport fra NSfKs 42. forskerseminar Bergen, Norge 2000, 86-92.

The Penal Code as Form of Control of Sexuality. Homosexual acts as crimes in the context of other sexual offences in the 1950s in Finland.” In Tedebrand, Lars-Göran (toim.) Sex, State, and Society: Comparative Perspectives on the History of Sexuality. Report no. 16 from the Demographic Data Base, Umeå University, Almqvist & Wiksell International, 2000. 89-110.

Entry Malberg, Aino Emma Wilhelmiina (1865-1933)”. Teoksessa Robert Aldrich & Garry Wotherspoon (toim.) Who’s Who in Gay and Lesbian History: From Antiquity to World War II. London and New York: Routledge, 2001. 289-290.

Entry Wetterhoff, Adolf, Fredrik (Fritz) (1878-1922)”. Teoksessa Robert Aldrich & Garry Wotherspoon (toim.) Who’s Who in Gay and Lesbian History: From Antiquity to World War II. London and New York: Routledge, 2001. 481-482.

Avusteinen lisääntyminen ja perinteiset perhearvot. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2001:38, 316-318.

Lyhyt homoseksuaalisuuden historiikki. Teoksessa Parkkinen, Marja-Leena (toim.) Ulos kaapista. Tositarinoita homoseksuaalisuuden kohtaamisesta. Helsinki: Likekustannus, 2003. 273-285.

Heteronormin horjuttajat. Teoksessa Saarikangas, Kirsi & Mäenpää, Pasi & Sarantola-Weiss, Minna (toim.) Suomen kulttuurihistoria 4: Koti, kylä, kaupunki. Helsinki: Tammi, 2004. 488-498.

Sukupuolivähemmistöjä koskevan kyselyn tuloksia. Teoksessa Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati (toim.) “Eihän heterotkaan kerro…”: Seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä. ESR tutkimukset ja selvitykset 2/2004. Helsinki: Työministeriö, 58-77.

Mustola, Kati & Lehtonen, Jukka: Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus voimavaraksi”. Teoksessa Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati (toim.): “Eihän heterotkaan kerro…”: Seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä. ESR tutkimukset ja selvitykset 2/2004. Helsinki: Työministeriö, 240-249.

Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus työssä – tutkimuksen tausta ja keskeiset käsitteet. Teoksessa Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati (toim.): “Eihän heterotkaan kerro…”: Seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä. ESR tutkimukset ja selvitykset 2/2004. Helsinki: Työministeriö, 18-24.

Mustola, Kati & Vanhala, Anna: Tutkimusmenetelmät ja -aineistot. Teoksessa Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati (toim.): “Eihän heterotkaan kerro…”: Seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä. ESR tutkimukset ja selvitykset 2/2004. Helsinki: Työministeriö, 25-28.

Mustola, Kati & Vanhala, Anna: Seksuaalivähemmistöjä koskevan kyselyn tuloksia. Teoksessa Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati (toim.): “Eihän heterotkaan kerro…”: Seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä. ESR tutkimukset ja selvitykset 2/2004. Helsinki: Työministeriö, 30-57.

Mustola, Kati & Pakkanen Johanna (toim.) Sateenkaari-Suomi: sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen historiaa Suomessa. Helsinki: Like 2007.

 

 

 

Johanna Pakkanen

’Johdanto’.Yhdessä Kati Mustolan kanssa. teoksessa Mustola, Kati & Pakkanen Johanna (toim.) Sateenkaari-Suomi: sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen historiaa Suomessa. Helsinki: Like 2007.

’Kaappi’. Teoksessa Mustola, Kati & Pakkanen Johanna (toim.) Sateenkaari-Suomi: sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen historiaa Suomessa. Helsinki: Like 2007.

’Edith Södergran: Takamaiden yksinäinen sydän vai kosmopoliittinen henki?’ Teoksessa Mustola, Kati & Pakkanen Johanna (toim.) Sateenkaari-Suomi: sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen historiaa Suomessa. Helsinki:Like 2007.

’Gunnar Björling’ yhdessä Fredrik Hertzbergin kanssa. Teoksessa Mustola, Kati & Pakkanen Johanna (toim.) Sateenkaari-Suomi: sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen historiaa Suomessa. Helsinki: Like 2007.

’Kaapin politiikka: Tove Jansson julkisena henkilönä’ yhdessä Juha-Heikki Tihisen kanssa. Teoksessa Mustola, Kati & Pakkanen Johanna (toim.) Sateenkaari-Suomi: sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen historiaa Suomessa. Helsinki: Like 2007.

Mikä Mirvassa naurattaa? Väkivaltainen nainen elokuvassa Matti.

Naistutkimus 4/2006

’“Day by day by day” – kaksostaminen, heteromelankolia ja poispaketoitu suru elokuvassa Nuori naimaton nainenLähikuva 1/2005.

Lahtaajanaiset tulevat! Populaarikulttuuri ja feministiset fantasiat. teoksessa Lasse Kekki & Kaisa Ilmonen (toim.): Pervot pidot: homo-, lesbo- ja queer-näkökulmia kirjallisuudentutkimukseen. Helsinki: Like, 2004. s. 233-

255.

Tuula Juvonen, Johanna Pakkanen, Rita Paqvalén & Erika Weckström: Nordisk jämställdhetsfeminism på villovägar. Astra Nova 5/2004.

Hetero vinksallaan – Minette Waltersin Ruumis jääkellarissa queer-

pastissina. Naistutkimus 3/2004. s. 56-60.

Johanna Pakkanen & Rita Paqvalen: Kultur som politisk vapen. NIKK Magasin

2/2004.

Twisted Sisters? The Murderess and Her Identification with the Victim. Teoksessa Göran Söderström & Jan Magnusson (eds.): Farväl Heteronormativitet: Papers presented at the conference Farwell to Heteronormativity, University of Gothenburg, May 23rd trhough 25th, 2002. Lund: Lambda Nordica förlag, 2003. s. 74-79.

Tove Jansson’ teoksessa Aldrich, Robert & Wotherspoon, Garry (eds.): Who’s Who in Contemporary Gay and Lesbian History: from World War II to the present day. London: Routledge, 2001. s. 210-211.

Pirkko Saisio’ teoksessa Aldrich, Robert & Wotherspoon, Garry (eds.): Who’s Who in Contemporary Gay and Lesbian History: from World War II to the present day. London: Routledge, 2001. s. 364-365.

Edith Södergran’ teoksessa Aldrich, Robert & Wotherspoon, Garry (eds.): Who’s Who in Gay and Lesbian History: from antiquity to World War II. London: Routledge, 2001. s. 410-411.

Kadotettua lesbokirjallisuutta etsimässä. Raija Koo #2 (2000)

http://gamma.nic.fi/~raijakoo/index2.htm

Hänen ruusuiset käsivartensa – suomalaisen lesbokirjallisuuden rajat. Teoksessa Pia Livia Hekanaho, Kati Mustola, Anna Lassila & Marja Suhonen (toim.): Uusin silmin: lesbinen katse kulttuuriin. Helsinki: Yliopistopaino, 1996. s. 38-65

Kuinka lähestyä lesbokirjallisuuden historiaa? Teoksessa Tero Norkola & Eila Rikkinen (toim.): Sivupolkuja: Tutkimusretkiä kirjallisuuden rajaseuduille. Helsinki: SKS, 1996. s. 66-77.

Auli Kaartinen & Marjaana Kurkela & Outi Malinen & Johanna Pakkanen (toim.): Toisenlaisia naisia/ elämäntarinoita. Helsinki: Meikänainen, 1992.

Rita Paqvalén

Replik. Om finlandssvensk teater i samtiden. Red. Rita Paqvalén och Tiia Strandén. Söderströms 2008. (PÅ KOMMANDE: oktober) Artikel om genus på scenen.

”Den queera familjeutopin”. Artikel i Tänd eld! Norstedts Akademiska Förlag 2008.

Kampen om Eros. Om kön och kärlek i Pahlensviten. Helsingfors: Nordica, 2007.

Love as a Feminist Project: A Reading of the Pahlen Series by Agnes von Krusenstjerna. IThe New Woman and the Aesthetic Opening. Unlocking Gender in Twentieth-Century Texts. Ed. Ebba Witt-Brattström. Södertörn Academic Studies 20. Södertörns högskola, 2004.

”Vadå annorlunda?”. Kapitel i boken Femkamp – bang om nordisk feminism. Bang 2004.s. 152–159.

”Lectio praecursoria: Kampen om Eros”. SQS-lehti 2007:1.

”Kultur som politiskt vapen”. Artikel tillsammans med Johanna Pakkanen om kulturpolitik. NIKK magasin, nr 2/2004. s. 30–32.

”Var dröjer Eva Dahlgren?” Kolumn i Ny tid, nr.39/2007.

”Planeten Genus”. Kolumn i Ny tid, nr.17 / 2007.

”Rosa julklappsdrömmar”. Kolumn in Ny tid, 15.12.2006.

”Att bli blodrött hudflängd”. Om Stina Aronsons roman Feberboken, Hufvudstadsbladet, juni 2006.

”Manligheten löper stafett”. Stafettartikel om manlighet i Astra Nova, nr 1/2006. s.12-13.

”Då vinden vänder sig II”. Kolumn (om Feministiskt initiativ) i Kontur, nr 4/2005.

”Systrar och bröder – upp till kamp!”. Kolumn (om tredje vågens feminism) i Kontur, nr 2–3/2005.

”Hon behärskar livets latin”. Artikel om Pahlensviten i Hufvudstadsbladet, 10.7.2004.

Om doror, perversioner och moderskap. Artikel om Pahlensviten, triangulärt begär och Ellen Key i Naistutkimus/Kvinnoforskning, nr.1, vol.17, 2004.

Ursäkta, men vad betyder politik? Om feministisk och queer kulturpolitik. Kolumn i Kontur, nr 2/2003.

Perversion, dekadens eller kärlek? Pahlenforskningen ur ett queerperspektiv. Lambda Nordica, nr 1-2/2003.

Queerteorins ABC. Essä i Astra Nova, nr 2/2003.

”Queerteorin – en historia om annanhet. Essä i sektionen ”Under strecket” i Svenska Dagbladet, 11.11.2002.

Att skriva det lesbiska subjektet. I antologin men det var hennes kläder. Nedslag i den samtida svenskspråkiga kvinnolitteraturen. Red. Rita Paqvalén och Tiia Strandén. Söderströms, 2002.

Tankar kring normalitet och makt. En diskussion kring Leea Klemolas pjäs Seksuaali. Astra Nova, nr 1-2/1999.

Recension av Women’s Voices. Female Authors and Feminist Criticism in the Finnish Literary Tradition. Avain 2007:4.

”Om äventyrlighet, genus och vithet”. Recension av Moa Matthis verk Pionjärer och feminister. Om fyra kvinnliga författare och äventyrare (2006). Kiiltomato/Lysmasken, 4.8.2006.

”Erotik och kvinnokamp”. Recension av Ulrika Knutsons bok Kvinnor på gränsen till genombrott (2004). Kiiltomato/Lysmasken, 26.11.2004.

Recension av Jeanette Wintersons roman Tyngd. Myten om Atlas och Herakles (2007). Lysmasken/Kiiltomato, 9.3.2007.

Recension av Anita Desais roman Kvinnor på ett tåg. Libero 10/2006.

Recension av Margareta Subers roman Charlie (1932/2005). Astra Nova, 5/2005.

Recension av Radclyffe Halls roman Ensamhetens brunn (1928/2005). Lysmasken/Kiiltomato, 1.8.2005.

Recension av Johanna Nilssons roman De i utkanten älskande (2005). Hufvudstadsbladet, XX ,2005.

Trendteori eller akademisk aktivism? Recension av Tiina Rosenbergs bok Queerfeministisk agenda. Hufvudstadsbladet, 15.10.2002.

Fetma och finlandssvenskt genustrubbel. Recension av Åsa Stenwalls bok Portföljen i skogen. Kvinnor och modernitet i det sena 1900-talets finlandssvenska litteratur. Ny tid, 27.11.2001.

Romanen som en kvinna. Recension av Gunilla Domellöfs bok Mätt med främmande mått. Idéanalys av kvinnliga författares samtidsmottagande och romaner 1930-1935. Hufvudstadsbladet, 6.7.2001.

En kvinna är en kvinna är en kvinna. Recension av Tiina Rosenbergs bok Byxbegär. Ny tid, 29.9.2000.

Bourdieus symboliska våld mot feminismen. Recension av Pierre Bourdieus bok Den manliga dominansen. Ny tid, 7.7.2000.

Heterosexuella homofilmer? Artikel om LHBT filmfestivalen i Åbo, Vinokino. Ny tid, 15.12.2000.

Livmodersfeminism kontra livsstilsfeminism. Recension av Germaine Greers bok Kvinnan i sin helhet. Ny tid, 24.12.1999.

 

Leena-Maija Rossi

Identiteetti, queer ja intersektionaalisuus – hankala yhtälö? Kulttuurintutkimus 25 (2008): 1, 29-39, 74.

“Naistutkimus käy itsekriittistä keskustelua.” Helsingin Sanomat C7, 13.3.2008.

Outdoor Pornification: Advertising Heterosexuality in the Streets. In Nikunen, Kaarina, Susanna Paasonen & Laura Saarenmaa (eds.),            Pornification. Sex and Sexality in Media Culture. London: Berg 2007. 127-138.

Kyllin hyviä mainosruumiiksi? Hyväksytyn vartalon rajojen venytystä televisiomainonnassa. Teoksessa Harjunen, Hannele & Katarina Kyrölä (toim.), Koolla on väliä. Lihavuus, ruumisnormit ja sukupuoli. Helsinki: Like 2007. 133-159.

Queer TV? Kumouksellisten representaatioiden politiikasta ja ehdoista. Teoksessa Rossi, Leena-Maija & Anita Seppä (toim.), Tarkemmin katsoen. Visuaalisen kulttuurin lukukirja. Helsinki: Gaudeamus 2007. 122-136.

“Heterohistoria saa vastamuistin.” Helsingin Sanomat 11.5.2007. C1.

Mainonta sukupuolituotantona. Teoksessa Ruoho, Iiris, Anna Mäkelä ja Liina Puustinen (toim.), Sukupuolishow. Johdatus feministiseen mediatutkimukseen. Helsinki: Gaudeamus 2006. 62-79.

Heteronormatiivisuus. Käsitteen elämää ja kummastelua. Kulttuurintutkimus 24 (2006): 2. 19-28, 73.

Lempitutkimukseni. Kulttuurintutkimus nro 23 (2006): 1. 76-78. (Kirja-arvio, Judith Butler: Gender Trouble)

Alaston mies, väri ja asento = homoa? = ongelma? SQS 1/2006. 147-152. (Kirja-arvio, Harri Kalha: Magnus Enckell)

Heteroseksismiä vai sukupuolijoustoa? Mainoskuvat ja mainosten yleisö sukupuolia rakentamassa. Teoksessa Moring, Anna (toim.), Sukupuolen politiikka. Naisten äänoikeuden 100 vuotta Suomessa. Helsinki: Otava 2006. 63-67.

Heterosexism eller könssmidighet? Hur reklamen och reklampubliken konstruerar kön. I Moring, Anna (red.), Kön och politik. 100 år av kvinnlig rösträtt i Finland. Helsingfors: Otava. 63-67.

Heterosexism or plasticity? Advertising images and audiences constructing gender. In Moring, Anna (ed.), Politics of Gender. A Century of Women’s Suffrage in Finland. Helsinki: Otava. 63-67.

Halukasta & Mukautuvaa. Katumainonta arjen heteroseksualisoijana. Teoksessa Nikunen, Kaarina, Susanna Paasonen & Laura Saarenmaa (toim.), Jokapäiväinen pornomme. Media, seksuaalisuus ja populaarikulttuuri. Tampere: Vastapaino 2005. 86-112.

Meissä kaikissa ei asukaan pieni queer? Homosarjojen varovaista heteromainontaa katsomassa. Lähikuva 2/2005. 75-80.

Mainonnastako vastamediaksi? Katsojat vastustavien merkitysten     tuottajina. Teoksessa Karkulehto, Sanna & Kati Valjus (toim.),   Valtamedia/Vastamedia. Oulu: Acta Universitatis Ouluensis, B Humaniora 59, 2005. 19-27.

Hermot pinnalla. Naistutkimus 1/2005. 83-86. (Kirja-arvio, Minna Uimonen: Hermostuneisuuden aikakausi ja Anna Kortelainen: Levoton nainen)

Paula Kuosmanen & Leena-Maija Rossi: Queer-tutkimuksen ajat ja kontekstit. Pääkirjoitus. Naistutkimus 2/2005. Toim. Paula Kuosmanen ja L-M Rossi. 2.

“Kauneudella on ikä ja sukupuoli – kauneus on politiikkaa.”/“Beauty Has an Age and A Gender – Beauty is Politics.” Teoksessa Sakari, Marja & Eija            Aarnio (toim.),  Arjen murtumia: Nykytaide ottaa kantaa Kiasman kokoelmissa. Fractures of Life: Political Contemporary Art in Kiasma’s Collections. Nykytaiteen museon julkaisuja 98/2005. Helsinki: Kiasma. 77-93, 128.

Ylevät, rumat ja haastavat. Ruumiillisuus suomalaisessa kuvataiteessa 1900-luvulla. Teoksessa Saarikangas, Kirsi, Pasi Mäenpää, Minna Sarantola-Weiss (toim.), Suomen kulttuurihistoria 4. Helsinki: Tammi 2004. 473-487.

“Mainonta sukupuolituotannon mediana”, asiantuntija-artikkeli Minna-portaalissa 2004, http://www.minna.fi/minna/artikkelit/mainonta.html

Relationships and Sacred Rituals: Heterosexuality as a Product of Commercials. An excerpt from the book Heterotehdas (Hetero Factory) in  Feminist Europa. Review of Books Vol. 3, No 1, 2003 & Vol. 4, No 1, 2004. ddv verlag, Heidelberg. http://www.uia.ac.be/women/wise/feministeuropa.html

Why Do I Love and Hate the Sugarfolks in Syruptown? Studying the visual production of heteronormativity in television commercials. In Affective Encounters. Rethinking Embodiment in Feminist Media Studies. Turku: University of Turku/School of Arts, Literature and Music publication series, 2001. http://www.utu.fi/hum/mediatutkimus/affective/proceedings.html

Descriind ‘speciful finlandez’. De/construind genul, natura si natia. Picturing ‘Finnishness’: De/constructing gender, nature and nation. In Balkon. Revista de arta contemporana. No 5 decembrie’00 (2000).

Heterotehdas. Televisiomainonta sukupuolituotantona. Helsinki: Gaudeamus, 2003. 2. Painos 2004.

Kuvista toisin sanoin. Feministikatsojan näkökulmia. Helsinki: Lasipalatsi/ Kirja kerrallaan, 2001.

Taide vallassa. Politiikkakäsityksen muutoksia 1980-luvun suomalaisessa taidekeskustelussa. Helsinki: Kustannus Oy Taide, 1999. (väitöskirja)

(toim. ja suom.) Kuva ja vastakuvat. Sukupuolen esittämisen ja katseen politiikkaa. Helsinki: Gaudeamus, 1995.

Blanche siivoaa sotkut. J niinkuin jännitys 1. Naistutkimus 1/2004.

Ideaalin ja normaalin outo liitto – Heteronormatiivisuuden kuvista televisiomainonnassa. Teoksessa Vänskä, Annamari (toim.): Näkyvä(i)seksi. Taidehistoriallisia tutkimuksia 25. Helsinki: Taidehistorian seura, 2002.

Esteettisten ideaalien sukupuolipolitiikkaa: Mainoskuvat halun, identiteettien ja ihanteiden tuottajina. Teoksessa von Bonsdorff, Pauline ja Seppä, Anita (toim.), Kauneuden sukupuoli. Näkökulmia feministiseen estetiikkaan. Helsinki: Gaudeamus, 2002.

Naamioitumisen klassikko heti löytyessään. Nykytaiteen feministiklassikoita III. Naistutkimus 3/2001.

You and your Magnum. Production of gender and sexuality in the visual text of TV commercials. In, Kurki, Eeva (toim.), Haunted Spaces. Working Papers, Publication Series, F 12. Helsinki: University of Art and Design Helsinki UIAH, 2000.

Kuinka heteroksi opitaan? Valitaan 3. kivi auringosta ja otetaan mallia. Lähikuva 3/1999.

Petri Sipilä

Sukupuolitettu ihminen, kokonainen etiikka. Gaudeamus, Tampere 1998.

Sukupuoli – ihmisen esineellinen ulottuvuus. Tiedepolitiikka 3/2003.

Olenko nainen? Teoksessa Alastomat ja naamioidut. Helsingin kaupungin taidemuseo, Helsinki 1998.

Luonnollisen seksin loppu. Teoksessa Timo Airaksinen (toim.): Minä vuonna 2000. Otava, Helsinki 1999.

Antu Sorainen

Sisters in Faith and the Vagabond Traitor: Women’s Same-Sex Fornication Trials in in the 1950s Finland. Lambda Nordica 3-4, 83-88.

The power of confession: The role of criminal law and court practices in the production of knowledge concerning sexuality between women: Finland in the 1950s. Journal of Homosexuality, Special Double Issue 1998, 35;3/4: Scandinavian Homosexualities: Essays on Gay and Lesbian Studies (ed. Jan Löfström). New York: The Haworth Press 1998, 117-138.

Lesbian and Queer Ethics. Proceedings of the papers presented at the postgraduate course FEMINIST CRITICAL ANALYSIS: Issues of/for Ethics, Inter-University of Dubrovnik, May 19th -25th, 82-87.

Lezbijska i queer etika. Tema Broja: Feminizam i etika – kritièke analize 106: June 5th http://www.gay.hr/portal/kategorija.php?kat=18&id=823) (2003).

 

The power of confession: The role of criminal law and court practices in the production of knowledge concerning sexuality between women: Finland in the 1950s. In Löfström, Jan (ed.) Scandinavian Homosexualities: Essays on Gay and Lesbian Studies. New York: Harrington Park Press 1998, 117-138.

Kyseenalaistettuja sukupuolia ja seksuaalisuuksia. Queer- ja lesbotutkimuksen suhteita antropologiaan. Suomen Antropologi – Journal of the Finnish Anthropological Society 1996, 21;4, 15-26.

Naiset sodomiitteina? Naistenkeskinen haureus suomalaisessa oikeusjärjestelmässä. Tiede & Edistys 1996, 21;3, 211-223.

Rikollisia sattumalta. Oikeustapauksia naisten keskinäisestä haureudesta 1950-luvun Itä-Suomesta. In Rahikainen, Marjatta (ed.) Matkoja moderniin. Historiallinen Arkisto – Historical Archives, Societas Historica Finlandiae 107. Helsinki: SHS 1996, 187-212.

Foreign Theories and Our Histories: The Emergence of the Modern Homosexual and Local Research on Same-Sex Sexualities. Suomen Antropologi – Journal of the Finnish Anthropological Society, Special Volume “Sex Outlaw” (ed. Antu Sorainen) 1999, 24;3, 61-74.

Lesbotutkimuksen visiot. Naistutkimus 1999, 12; 4, 40-44 (the 10th Anniversary Volume).

Rikoslain heteronormatiivisuus ja seksuaalinen lainsuojattomuus: saman sukupuolen välisen seksuaalisuuden säätely Suomen rikoslain historiassa. Naistutkimus, special volume “Sex Outlaw” (eds. Johanna Oksala and Antu Sorainen) 2000, 13; 2, 8-27.

Harri Kalha, Tuula Juvonen, Antu Sorainen & Annamari Vänskä Minä ja mun porno: Pornoakatemia keskustelee. Naistutkimus 2/2004.

Seikkailuja seksuaalisuuden rajamailla. In Mustola, Kati & Suhonen, Marja (eds.) Sydänystäviä, rikollisia, meikäläisiä. Naisten välisen rakkauden historiaa ja nykypäivää. Yliopistopaino: Helsinki (the draft has been approved to print, forthcoming).

Secrets in the heterosexual city. Journal of Feminist Europa: Review of Books (2004/2).

Gender Boundaries. In Framework: The Finnish Art Review 1/2004, 116.

Queer ja kriminologia: Hauska tutustua. In Apo, Satu, Anu Koivunen, Leena-Maija Rossi and Kirsi Saarikangas (eds.): Itkua ikä kaikki? Kirjoituksia naisesta, vallasta ja väkivallasta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 898. SKS: Helsinki, 2002.

Book review in the Journal of Feminist Theory (2001, 2;2, 252-253): Eloise A. Buker, ”Talking Feminist Politics. Conversations on Law, Science, and the Postmodern.” Lanham, MD and London: Rowman & Littlefield, 1999.

Sexuality 2000–symposium Oslo 18.-19.8.2000. Naistutkimustiedote – Bulletin of Women’s Studies 2000, 20; 2-3, 21-24.

Eve Hirvonen & Antu Sorainen: Forbidden deeds: a case study of fornication between two women in Finland in  the 1950’s. In Hänninen, Sakari (ed.) Silence, Discourse and Deprivation. Stakes Research Reports 43, 1994, 58-80.

Editor of the special issue “Sex Outlaw” of  Naistutkimuslehti – Journal of the Finnish Women’s Studies, number 2000, 13;2 (co-editor Johanna Oksala).

Editor of the special volume “Sex Outlaw” of  Suomen Antropologi – Journal of The Finnish Anthropological Society, number 1999, 24;3.

Marja Suhonen

Naisten homoeroottisuus varhaiskristillisyydessä. Teoksessa toim. Martti Nissinen & Liisa Tuovinen Synti vai siunaus? Homoseksuaalit, kirkko ja yhteiskunta. Helsinki: Kirjapaja, 2003, 137-148.

Luonnottomat intohimot teoksessa toim. Minna Ahola, Marjo-Riitta Antikainen & Päivi Salmesvuori Eevan tie alttarille. Nainen kirkon historiassa, Edita, 2002, 70-77.

Closeted in the name of God – the status of homosexual employees in the Lutheran Evangelical Church in Finland. Teoksessa Sexual and gender minorities in worklife, toim. Jukka Lehtonen. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 2002 (Research reports; 269). http://www.valt.helsinki.fi/sosio/tutkimus/equal/pdf/BookEqualEng.pdf, 73-78.

Kaapissa Jumalan nimeen – homoseksuaalisten työntekijöiden asema Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa. Teoksessa Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt työelämässä, toim. Jukka Lehtonen. Stakesin raportteja 269, 2002. 97-104.

Sadomasokismi ja suhde toiseen Sartren, Beauvoirin ja Dalyn ajattelussa. Teoksessa Heinämaa, Sara & Johanna Oksala (toim.) Rakkaudesta toiseen. Kirjoituksia vuosituhannen vaihteen etiikasta. Helsinki: Gaudeamus, 2001. 206-229.

Daly, Mary. Teoksessa Robert Aldrich & Garry Wotherspoon (eds.) Who’s who in contemporary gay and lesbian history: From World War II to the Present Day. London: Routledge, 2001. 99-100.

“Towards Biophilic Be-ing. Mary Daly’s feminist ethics and the question of essentialism.” Teoksessa Marilyn Frye & Sarah Hoagland (eds.) Feminist Interpretations of Mary Daly. Re-reading the Canon. University Park, Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 2000. 112-131.

Mary Dalyn naissubjekti. Teoksessa Sara Heinämaa, Martina Reuter & Kirsi Saarikangas (toim.) Sukupuolittuva ruumis. Subjektin ja sukupuolen muunnelmia. Helsinki: Gaudeamus, 1997. 221-244.

Kaunis poika, ihana tyttö. Teoksessa Uusin silmin. Lesbinen katse kulttuuriin. Toim. Hekanaho-Mustola-Lassila-Suhonen. Helsinki: Yliopistopaino, 1996. 221-227.

Pia-Livia Hekanaho, Kati Mustola, Anna Lassila & Marja Suhonen (toim.): Uusin silmin. Lesbinen katse kulttuuriin. Helsinki: Yliopistopaino. 1996.

Kristillinen seksuaalimoraali ja homoseksuaalisuus. Teologinen Aikakauskirja vol. 100, no 6, 1995. 547-557.

Kati Mustola, Marja Suhonen & Leena Tamminen Alkusanat. Teoksessa Saarinen, Terhi (toim.) Alussa oli kellari: viisi helsinkiläistä lesbotarinaa, SETA-julkaisuja no 1, Helsinki: SETA ry, 1994. 1-4.

Minna Uimonen

XYZ: Mies vai nainen? Seksuaalistava ja sukupuolittava lääketiede 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun Suomessa. Teoksessa Mustola, K. and Suhonen, M. (toim.), Sydänystäviä, rikollisia, meikäläisiä: Tekstejä naisten välisestä rakkaudesta. Helsinki: Yliopistopaino. Ilmestyy syksyllä 2004.

Modernin terveydenhoidon ruumiinkulttuurit. Teoksessa Timo Joutsivuo, Tuomas Lehtonen & al. (toim.) Suomen kulttuurihistoria, osa 4,  Tammi, 2004.

Perheenäiti ja heikkohermoinen nainen: Hermoterveystieto normatiivisen naiskansalaisuuden tuottajana 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Teoksessa Ilpo Helén ja Mikko Jauho (toim.) Kansalaisuus ja kansanterveys. Helsinki: Gaudeamus, 2003.

XYZ – a case of contrary sexual feeling in 1882 Finland. Teoksessa Tedebrand, L. (ed.), Sex, State and Society: Comparative Perspectives on the History of Sexuality. Almqvist & Wiksell International, Umeå, 2000.

Criminality, Psychiatry, and Social Deviance in the Early 20th-century Finland. Seminaariraportissa “Kriminaliteten er ikke hva den var”: Avviket i historisk lys. Rapport fra NSfKs 42. forskerseminar Bergen, Norge 2000. Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi, 2000.

Hermostumisen aikakausi: Neuroosit 1800- ja 1900-lukujen vaihteen

suomalaisessa lääketieteessä. Väitöskirja. SHS, Helsinki, 1999.

Miten hysteriasta parannutaan? Neuroosien määrittelystä ja hoitokäytännöistä viime vuosisadanvaihteen lääketieteessä. Teoksessa Timo Joutsivuo ja Heikki Mikkeli (toim.), Terveyden lähteillä. Länsimaisten terveyskäsitysten kulttuurihistoriaa. SHS, Helsinki, 1995.

Naiseus, mieheys ja neurastenia: Sukupuoli ja hermostollinen sairastuminen 1800- ja 1900-lukujen vaihteen Suomessa. Psykologia 4/1992: 298-307.

Annamari Vänskä

Päivitetään myöhemmin 

 

Jan Wickman

Kinnunen, Taina & Jan Wickman: Pin-up Warriors. Norma: Nordisk tidskrift för maskulinitetsstudier 2(1), 167-181, 2007.

Lagen, medicinen och definitionen av kön: Byte av juridiskt kön som hälsovårdsåtgärd. ss 169-191 teoksessa Wrede, Sirpa  & Oinas, Elina (toim.) Det sunda livets trånga ramar: Essäer om det socialt konstruerade könet. Helsinki: Svenska Social och kommunalhögskolan vid Helsingfors Universitet. SSKH Skrifter 22, 2006.

Mediaseksikäs miesurheilija. ss 143-159 teoksessa Kinnunen, Taina & Puuronen, Anne (toim.) Seksuaalinen ruumis. Helsinki: Gaudeamus 2006.

Gender and Sexualities: Introduction. NORA: The Nordic Journal of Women’s Studies 13(1):3-8, 2005.

Maskulinitet och queer i Oslo. Bulletine (utgitt av Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Oslo)  2/2004: 11-12.

Masculinity and Female Bodies. NORA: Nordic Journal of Women’s Studies 11(1): 40-54. (2003)

Kön och genus i transgenderismens spegel. Lectio. Naistutkimus-Kvinnoforskning 2/2002: 56-58.

Transgender Politics: The Construction and Deconstruction of Binary Gender in the Finnish Transgender Community. Åbo: Åbo Akademis Förlag 2001. (väitöskirja)

Trans-ihmiset ja homoliike. Teoksessa Lehtonen, Jukka (toim.): Homo Fennicus, Miesten homo- ja biseksuaalisuus muutoksessa. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, Sosiaali- ja terveysministeriö: Naistutkimusraportteja 1/1999: 187-202.

Wickman, Jan. 2007. Vastukset sukupuolisen itsemäärittelyn ja sukupuolijärjestelmän uudistamisen edellytyksinä [kirja-arvostelu]. Sosiologia 4/2007.

Advertisement

Posted on 10/11/2008, in 1. Bookmark the permalink. Jätä kommentti.

Kommentointi on suljettu.

%d bloggaajaa tykkää tästä: