Calls for papers

Artikkelikutsu: SQS-lehden erikoisteemanumero: QUEER-BIOETIIKKA JA BIOPOLITIIKKA

Call for Submissions: SQS-journal invites submissions under the theme QUEER BIOETHICS AND BIOPOLITICS

(see below for the English version)

 

Suomen Queer-tutkimuksen seuran vertaisarvioitu lehti kutsuu artikkeleita ja puheenvuoroja SQS- lehden erikoisteemanumeroon

QUEER-BIOETIIKKA JA BIOPOLITIIKKA

Michel Foucault’n erittelemästä biopolitiikasta tai sen uudelleen teoretisoinneista (vrt. esim. Giorgio Agamben, Michael Hardt & Antonio Negri, Achille Mbembe, Dominique Memmi) ammentavaa tutkimusta tehdään tänä päivänä eri tieteenaloilla erilaisiin tarkoituksiin. Sitä on sovellettu kuvaamaan ajassamme vaikuttavia ilmiöitä ja hallinnan tapoja. Käsitettä hyödynnetään analyyttisesti muun muassa bioteknologian murroksen, uusliberalismin, kapitalismin ja poliittisen väkivallan muotojen tarkastelussa. Queer-näkökulmat (esim. Mel Y. Chen, Jin Haritaworn & Riley Snorton, Jasbir Puar, Dean Spade) bioetiikkaan ja biopolitiikkaan ovat kiinnittäneet kriittistä huomioita tapoihin, joilla sukupuolta, seksuaalisuutta, rotua ja vammaisuutta koskevat normit kytkeytyvät taloudellisiin ja kansallisiin ideologioihin. Queer- tutkimuksellisia näkökulmia biopolitiikan ja bioetiikan haastamiseen tarvitaan enemmän erityisesti biolääketieteen ja bioteknologian kysymyksissä. Haasteeseen vastaa esimerkiksi bioetiikkaa radikaalisti uudelleen käsitteellistävä queer-bioetiikka, joka keskittyy lesboihin, homoihin, biseksuaaleihin, trans- ja queer-henkilöihin sekä intersukupuolisiin liittyviin bioeettisiin kysymyksiin. Sellaisia ovat esimerkiksi kysymykset sukupuolen korjaamisprosessia (trans) ja sukupuolen määräytymistä (intersukupuoliset) koskevista juridis-medikaalisista käytänteistä tai samaa sukupuolta olevien parien oikeudesta avusteiseen lisääntymiseen. Queer-bioetiikka pyrkii haastamaan kriittisesti sukupuolen ja seksuaalisuuden kulttuuris-historiallisesti muotoutuneita ja uudelleentuotettavia määritelmiä. Alan pioneerien Lance Wahlertin ja Autumn Fiesterin mukaan queer-bioetiikka on myös moraaliteoria: se pyrkii paitsi nimeämään myös korjaamaan bioetiikan epäoikeudenmukaisuutta tuottavia käsityksiä sukupuolesta ja seksuaalisuudesta.

Kutsumme queer-bioetiikka ja biopolitiikka –teemanumeroon teoreettisia, metodologisia ja aineistoihin keskittyviä kirjoituksia, jotka keskittyvät ajankohtaisiin kysymyksiin biopolitiikan ja bioetiikan queer-näkökulmista. Artikkelien tutkimuskysymykset voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

– Biopolitiikan uudelleen käsitteellistäminen/haastaminen

– Biopolitiikan ja bioetiikan kytkökset

– Biopolitiikka/bioetiikka globalisoituvissa/kulttuurisissa/geopoliittisissa konteksteissa

– Biopolitiikka/bioetiikka ja reproduktio

– Synteettisen biologian pervo bioetiikka ja biopolitiikka

– Epätyypilliset/ei-normatiiviset /mahdolliset ruumiit

– Pervot bioteknologiat ja biotulevaisuudet

– Intersektionaalisuus pervossa bioetiikassa ja biopolitiikassa

– Pervo bioetiikka ja biopolitiikka posthumanistisessa etiikassa (esim. ilmasto- oikeudenmukaisuus)

Kokonaiset artikkelikäsikirjoitukset lähetetään 15.5.2017 mennessä SQSJ:n julkaisuportaalin kautta. Tekstit voivat olla joko englannin-, suomen- tai ruotsinkielisiä. Artikkelien lisäksi toivomme teemaan liittyviä keskusteluja/esseitä, puheenvuoroja, arvosteluja ja taidetta.

Teemanumeron toimittajat Lotta Kähkönen (lotkah(a)utu.fi) ja Tiia Sudenkaarne (tiijun(a)utu.fi) vastaavat numeron sisältöä koskeviin kysymyksiin. Julkaisuportaaliin ja siihen liittyvissä teknisissä kysymyksissä auttaa toimitussihteeri Annu Suvanto (annu.suvanto(a)gmail.com). Ilmoitamme toimitukselliseen prosessiin hyväksymisestä toukokuun loppuun mennessä. Toimitus käy huolellisesti läpi teemanumeroon tulevat tekstit ja ehdottaa parannuksia kaikkiin käsikirjoituksiin.

 

Society of Queer Studies in Finland’s peer-reviewed journal SQSJ invites submissions under the theme

QUEER BIOETHICS AND BIOPOLITICS

“i am a limitless series of natural disasters and all of these disasters have been unnaturally repressed.” ― Kathy Acker: Pussy, the King of Pirates (1996)

Drawing on Michel Foucault’s work on biopolitics or its further theorizations (e.g. Giorgio Agamben, Michael Hardt & Antonio Negri, Achille Mbembe or Dominique Memmi), biopolitical analysis is today used for diverse purposes across disciplines. It has been latterly evoked to encompass several contemporary social phenomena and ways of control. For example, the analytical uses of biopolitics include interrogations of biotechnological transformation, neoliberalism, new modes of capitalism and different forms of political violence. Critical, queer biopolitical approaches (e.g. Mel Y. Chen, Jin Haritaworn & Riley Snorton, Jasbir Puar, Dean Spade) have pivotally revealed the configurations of sexual, racial, and able-bodied normalities into economic and national ideologies. Further queer inquiries into bioethics and biopolitics are needed to queer biomedicine and biotechnologies. A methodology for raging against these machines is queer bioethics. Queer bioethics challenges mainstream normalities by focusing on issues related to lesbian, gay, bi, trans, queer or intersex people, such as gender reassignment processes and treatment for trans people. Another example is what is called sex affirmation in mainstream bioethics regarding intersex infants, or investigating same-sex couples’ access to assisted reproduction technology. A queer bioethical framework renders legal and medical practices of gender and sexuality troubling, to critical scrutiny, invested in interrupting their reproduction as bioethical norms or status quo. To its pioneers Lance Wahlert and Autumn Fiester, queer bioethics is first and foremost a moral theory: it aims not only to name but also to correct bioethical misconceptions turned into injustices of gender and sexuality.

SQSJ welcomes theoretical, methodological, or empirical submissions for queering bioethics and biopolitics, tackling current and gripping questions of the fields from a queer angle. Suitable themes and research questions include, but are not limited to, the following

– Reconfiguring or challenging biopolitics

– Conflicts or connections of bioethics and biopolitics

– Biopolitics/bioethics in a specific globalizing/geopolitical/cultural context

– Biopolitics/bioethics of (human) reproduction

– Queer bioethics/biopolitics of synthetic biology

– Atypical/non-normative/potential bodies

– Queer biotechnologies and biofutures

– Intersectionality in queer bioethics and biopolitics

– Queer bioethics and biopolitics in posthumanist ethics (e.g. cyborg politics, climate justice)

 

Please note that we only accept article manuscripts, not abstracts. All submissions need to be made via the SQSJ submissions portal. Submissions can be in English, Finnish or Swedish. Deadline for submissions is May 15th, 2017. In addition to articles, we warmly encourage discussions, essays, reviews and artistic renderings on queer bioethics and biopolitics.

On questions about queer bioethics and biopolitics, please do not hesitate to contact the editors Lotta Kähkönen (lotkah(a)utu.fi) or Tiia Sudenkaarne (tiijun(a)utu.fi). On questions about the submissions portal and other technical assistance, contact subeditor Annu Suvanto (annu.suvanto(a)gmail.com). Notifications of acceptance will be sent by the end May. For a successful editorial process, please note that revision requests to all submissions are common.

 


 

Esitelmä- ja työryhmäkutsu

Pervot parantumiset / parantamiset – Queer Healings

Turun XI lesbo-, homo- ja queer-tutkimusseminaari
20.–21.10.2016, Turun yliopisto

Sirkkalan kasarmi, Kaivokatu 12, Turku

Download CFP: suomeksi / in English / på svenska

Kutsumme esitelmiä Turussa 20.–21.10.2016 järjestettävään valtakunnalliseen lesbo-, homo- ja queer-tutkimusseminaariin. Tänä vuonna Suomen queer-tutkimuksen seura SQS järjestää seminaarin yhdennentoista kerran. Turun pervotutkimuspäivät on perinne, jonka tarkoitus on edistää queer-tutkimusta, queer-tutkijoiden verkostoitumista ja tieteidenvälistä yhteistyötä Suomessa. Pervo on yksi niistä sanoista, jota on käytetty queer-termin paikallisena, suomenkielisenä vastineena. Perinteiden mukaisesti esitelmissä ja työryhmissä tarkastellaan laaja-alaisesti ajankohtaisia lesbo-, homo- ja queer-tutkimuksen sekä laajemmin sukupuolen, seksuaalisuuden ja terveyden tutkimuksen suuntauksia, saavutuksia ja haasteita. Tämän vuoden yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Turun yliopiston sosiologian, sukupuolentutkimuksen ja filosofian oppiaineet sekä Center for the Study of Bioethics Finland (CSB) -tutkimusverkosto.

Tämän vuoden teema on parantamiset ja parantumiset. Teema sisältää niin menneisyyden kuin nykyhetken toiminta- ja ajattelutavat yhteiskunnassa, taiteessa ja kulttuurissa. Pureudumme niin parantamisen teknologioihin kuin parantumisen (väli)tiloihin ja kulttuureihin. Kutsumme kriittisiä pohdintoja, jotka paneutuvat kaikenlaisiin seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuteen kytkeytyviin terveyden, hyvinvoinnin ja sairauden määritelmiin, keskusteluihin ja käytäntöihin.

Esitelmien aiheet ja kysymykset voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

 • Queer-teoreettiset kysymykset suhteessa parantumiseen ja parantamiseen
 • Parantumiseen ja parantamiseen liittyvät traditiot ja historiat
 • Pervot kulttuurit parantumisen tai parantamisen aikana/tiloina/tapoina/politiikkana
 • Pervot parantajat hahmoina ja kertomuksina
 • Parantava muistaminen/muistot parantumisesta
 • Taiteet ja kirjallisuus parantumisen kuvaajina/välineinä/kyseenalaistajina
 • Parantuva/parantumaton ruumis ja terveen/normaalin määritelmät
 • Kyvykkyyden ja crip-teorian kysymyksenasettelut
 • Medikalisaatio
 • Bioetiikka ja bioteknologiat
 • Biopolitiikka ja nekropolitiikka

Seminaarin ohjelma koostuu työryhmistä ja keynote-luennoista. Keynote-puhujina ovat:

 • Lance Wahlert (University of Pennsylvania)
 • Leena-Maija Rossi (Jyväskylän yliopisto)
 • Salla Sariola (Turun yliopisto, University of Oxford)
 • Julian Honkasalo (Helsingin yliopisto)

Seminaari löytyy Facebookista: https://www.facebook.com/events/279868735699404/

Abstraktien lähettäminen

Kaikki aiheesta kiinnostuneet perustutkinto-opiskelijoista tohtorikoulutettaviin ja varttuneempiin tutkijoihin ovat lämpimästi tervetulleita! Kutsumme mukaan sukupuolta, seksuaalisuutta ja terveyttä problematisoivia ja/tai queer-tutkimuksellisia näkökulmia soveltavaa keskustelua tieteenalasta riippumatta.

Abstraktit käsitellään anonyymisti, mikä vahvistaa käsittely- ja valintaprosessien oikeudenmukaisuutta. Abstraktit lajitellaan omiin ryhmiinsä tutkintotason mukaan. Esimerkiksi kandidaatintutkintoa suorittavan abstraktia ei siis verrata tutkijana työskentelevän tekstiin, jotta seminaarin tärkeäksi katsottu kasvattava ja rohkaiseva tehtävä toteutuisi.

Lähetä abstraktisi (alle liuska, n. 300 sanaa) 28.8.2016 mennessä Tiia Sudenkaarneelle osoitteeseen: tiijun(at)utu.fi. (Huomioithan että käytät juuri tätä osoitetta, EI tavanomaista etunimi.sukunimi-muotoilua).

Lähetä abstrakti word-tiedostona ja tarkista, ettei nimesi tai muut sinua identifioivat tiedot käy ilmi itse tekstistä. Nimeä tiedosto abstraktisi otsikolla. Abstrakti ja sen kirjoittaja on pystyttävä yhdistämään saatesähköpostin avulla. Kirjoita siis saatesähköpostiisi selkeästi seuraavat tiedot:

 • nimesi, yhteistietosi ja affiliaatiosi
 • abstraktisi otsikko
 • tutkintotasosi (kandidaatti, maisteri, jatko-opiskelija, lisensiaatti/tohtori)

Esitelmät (20 min.) voivat olla joko suomen-, ruotsin-, tai englanninkielisiä. Ehdotukset kokonaisista työryhmistä puhujineen (3–4 puhujaa) ovat myös lämpimästi tervetulleita. Lisäksi ehdotuksia taiteellisista kontribuutioista tapahtumaan otetaan vastaan kiitollisuudella: akateemisen ohjelman lisäksi seminaarin aikana järjestetään vapaaehtoisia työpajoja, joissa teemoja lähestytään taiteen ja esimerkiksi kansanperinteen kautta.

Pyrimme valitsemaan kaikki teemaan sopivat ja valintakriteerit täyttävät abstraktit. Suomen ainoana queer-tutkimuksen seminaarina varaamme kuitenkin oikeuden priorisoida queer-tutkimuksellisia abstrakteja, mikäli se on tarpeellista. Valinnoista ilmoitetaan pe 2.9.2016 mennessä. Samalla julkaistaan seminaarin tarkempi ohjelma.

Lisätietoja seminaarista

Työryhmän puheenjohtajat Tiia Sudenkaarne, Turun yliopisto, filosofia: tiijun(at)utu.fi
ja Varpu Alasuutari, Turun yliopisto, sukupuolentutkimus: vaalal(at)utu.fi

Järjestäjät

SQS – Suomen queer-tutkimuksen seura, TY Sosiologia, TY Sukupuolentutkimus, TY Filosofia, Center for the Study of Bioethics Finland, Out of the Ordinary: Challenging Commonplace Concepts in Anglophone Literatures (TY Englannin kieli)


CALL FOR SUBMISSIONS – SPECIAL ISSUE OF SQS JOURNAL ON AFFECT

The open access peer-reviewed journal SQS, published by the Society for Queer Studies in Finland, celebrates its 10th anniversary in 2016. A special anniversary issue that focuses on affect will be published later this year. Thus the journal welcomes submissions for such article manuscripts which examine affects and/or address affect theories from the perspective of queer studies. In addition to article manuscripts, review articles, essays, opinion pieces and commentaries, as well as book reviews, are welcome.

It is evident that queer scholars have had a significant role in introducing affect studies into the scholarship on gender and sexuality. Within queer studies there has already been discussion on such things as: the politics of affects, the role of affect in the processes of governance, and the relationship between affects, drives and emotions, along with the ways in which affect participates in knowledge production. The journal aims to continue and deepen such discussions. Therefore we seek submissions on topics which address, yet are not limited to, questions such as:

 • How affects are used to produce, maintain, challenge or deconstruct norms related to sexual practices and sexualities?
 • How does the research on affect enable a deeper understanding about the multiple mechanisms of sexual control, such as hate speech, homo- or transphobia, or operations of shame?
 • How can affect studies contribute to the study of social bond or communities, considering the feelings of attachment, affection or passion?
 • What is the role of affects in variously formed intimate relationships?
 • How to do norm critical research that pays attention to affects?

The special anniversary issue is edited by Dr. Tuula Juvonen and Dr. Marjo Kolehmainen. Besides focusing on affects the SQS Journal will, as usual, chart the state of the art of queer studies and theorizing, so the editors will also consider submissions outside the special theme.

In order to make a submission, please send an abstract in English, Swedish or Finnish to the editors no later than the 15th of February, 2016. You will be informed about the first decision by the end of February. The full article manuscripts (max 70 000 characters) are to be submitted via Open Journal System by the end of May for peer review. The final versions are due in September. The anniversary issue will be published in December 2016. Please note that only original research articles are eligible for publication.

Please send your submissions and queries to the editors:
Dr. Tuula Juvonen (tuula.juvonen[at]uta.fi), The School of Social Sciences and Humanities, University of Tampere, Finland.
Dr. Marjo Kolehmainen (marjo.kolehmainen[at]uta.fi), The School of Social Sciences and Humanities, University of Tampere, Finland.

Please find the previous issues of SQS and the detailed submission guidelines at http://ojs.tsv.fi/index.php/sqs/issue/archive


 

Call for papers

Queering Histories and Temporalities

LAMBDA NORDICA – NORDIC JOURNAL FOR LGBTQ STUDIES

Deadline for abstracts: May 18, 2015

lambda nordica invites submissions for articles for a special issue on “Queering Histories and Temporalities” to be published in 2016. Topics could include but are not limited to: queer archives, queering history, queering reproductive timelines, queer genealogies and genealogies of queer. Articles should be between 5,000 and 7,000 words including footnotes and references and should not previously have been published. Accepted languages are Swedish, Norwegian, Danish and English.

For more detailed instructions, see the journal webpage: www.lambdanordica.se. We ask you to send us one-page abstracts for article submissions. The deadline for abstracts is May 18, 2015, and articles are due December 1, 2015. Please email your submissions to jenny.bjorklund [a] lambdanordica.se and/or ulrika.dahl [a] lambdanordica.se.

lambda nordica is a Nordic peer-reviewed academic journal for research in the Humanities and Social Sciences with relation to LGBT and Queer Studies. We strive to support the dialogue between established and younger scholars to inspire to more LGBTQ research in the Nordic area and support the initiative to new research areas in the field. The journal also introduces and reviews international LGBTQ literature.


KIRJOITUSKUTSU – PERVOA KULTTUURIA – PERVOUTA KULTTUURIA

SQS – SUOMEN QUEER-TUTKIMUKSEN SEURAN LEHTI

Suomen queer-tutkimuksen seura SQS perustettiin Helsingissä vuonna  2004. Tieteellisten Seurojen valtuuskuntaan kuuluva seura julkaisee  vertaisarvioitua tieteellistä lehteä SQS, jonka vuoden 2015  kaksoisnumeron teemana on Pervot kulttuurit meillä ja muualla.

Kutsumme tieteellisiä artikkeleita, kirja-arvosteluja sekä  puheenvuoroja ja katsauksia syksyllä 2015 julkaistavaan teemanumeroon. Numeron tavoitteena on esitellä monipuolisesti alakulttuureihin,  kulttuuritapahtumiin, kulttuurielämään, kulttuuri-instituutioihin ja monikulttuurisiin queer-käytänteisiin kohdistuvaa tutkimusta Suomessa ja maailmalla. Numero luotaa myös queer-utopioita ja -teorioita. Tämän lisäksi kutsumme mukaan monenlaisia kirjoituksia queer-elämästä ja  siihen liittyvästä kulttuurituotannosta. Miten kulttuuri voi olla pervoa ja miten sitä voidaan pervouttaa? Miten valtamedian  kulttuurituotanto hyödyntää queer (ala)kulttuureja tai sopeuttaa monimuotoisia queereja maailmankulttuureita? Lehti ottaa harkintansa mukaan vastaan julkaistavaksi tarkoitettuja käsikirjoituksia myös teeman ulkopuolelta.

Artikkeliehdotuksina pyydämme lähettämään n. sivun pituiset  abstraktit. Myös kirja-arvostelut, puheenvuorot tai katsaukset ovat tervetulleita. Kaikki ehdotukset lähetetään teemanumeron toimittajille, Kaisa Ilmoselle ja Tuula Juvoselle 13.1.2015 mennessä.

Kirjoittajille ilmoitetaan valinnasta tammikuun lopussa. Valmiit kirjoitukset lähetetään toimittajille huhtikuun loppuun mennessä.

Teemanumeroon liittyvät yhteydenotot, kyselyt ja ehdotukset:
Kaisa Ilmonen (kailmo[at]utu.fi) & Tuula Juvonen (Tuula.Juvonen[at]uta.fi)

SQS-lehden sivut: http://sqslehti.wordpress.com/
***
Call for Papers – QUEER CULTURE – QUEERING CULTURES
SQS – JOURNAL OF QUEER STUDIES IN FINLAND

Society for Queer Studies in Finland was founded in Helsinki in 2004.  As a member of the Federation of Finnish Learned Societies we publish  a peer-reviewed journal SQS. Our double issue for the year 2015 is on  Queer Cultures.

We invite submissions for scholarly articles (not exceeding 40 000  characters), review articles, opinion pieces and book reviews for the  special issue to be published at the end of the year 2015. The special issue aims to provoke discussion widely on the current queer cultures,  whether subcultures, cultural events and wider cultural life, cultural  institutions, world cultures, or utopias for queer cultures. Moreover,  it will offer insights in the discussions on cultural production related to queer life and queer (sub)cultures. How cultures and  cultural production become queer, how they can be queered, how queer cultures are capitalized, or how various queer world cultures are  appropriated?

We ask you to send us one page abstracts for article submissions, as well as to announce your interest in submitting a review article, an  opinion piece, or to write a book review. Please address your submissions to the editors of the special issue, Kaisa Ilmonen and  Tuula Juvonen, no later than the 13th January, 2015. You will be  informed about the tentative acceptance of your input by the end of  January. Your full articles are due at the end of April.

The editors may also accept other than themed submissions for SQS  Journal 2015.

To send in your queries, suggestions or submissions, please contact:
Dr. Kaisa Ilmonen (kailmo[at]utu.fi), Department of Comparative
Literature at the University of Turku, Finland

Dr. Tuula Juvonen (Tuula.Juvonen[at]uta.fi), Gender Studies program at
the School of Social Sciences and Humanities, University of Tampere,
Finland.

Please find previous issues of SQS at http://sqslehti.wordpress.com/


Esitelmä- ja työryhmäkutsu

Pervot perinteet – Queer Traditions

Turun X lesbo-, homo- ja queer-tutkimusseminaari
26.–27.9.2014, Turun yliopisto

Sirkkalan kasarmi, Kaivokatu 12, Turku

Turun valtakunnallinen X lesbo-, homo- ja queer-tutkimusseminaari järjestetään syyskuussa 2014 Turun yliopistolla. Seminaari koostuu kutsutuista pääesitelmistä ja työryhmistä. Pervo-seminaarin perinteiden mukaisesti esitelmissä ja työryhmissä tarkastellaan laaja-alaisesti ajankohtaisia lesbo-, homo- ja queer-tutkimuksen suuntauksia, saavutuksia ja haasteita.

Vuoden 2014 seminaarin teemana on Pervot perinteet. Kyseessä on Suomen queer-tutkimusseuran kymmenvuotisjuhlakonferenssi, ja on aika sekä pohtia vakiintuneita kysymyksiä että miettiä uusia. Queertutkimuksen ajankohtaisiin kysymyksiin keskittyvää seminaaria on järjestetty Turussa vuodesta 1998 lähtien, ja seminaari on ollut merkittävä osa nyt kymmenvuotiaan Suomen queertutkimusseuran toimintaa. Seminaari onkin itsessään yksi kansallinen pervo perinne, joka toimii queertutkimuksesta kiinnostuneiden tutkijoiden, opiskelijoiden ja aktivistien kohtauspaikkana ja keskustelujen foorumina. Konferenssin yhteydessä huomioidaan myös Suomen queertutkimusseuran julkaisua, SQS-lehteä, ja ohjelmaan lukeutuu paneelikeskustelu SQS-lehden menneisyydestä, nykyhetkestä ja tulevaisuudesta.

Kutsumme ja haastamme sukupuolien ja seksuaalisuuksien tutkimuksen kenttää pohtimaan mahdollisia konventioita, vakiintuneiksi muotoutuneita metodeja, lähestymistapoja ja tapoja keskustella queer-tutkimuksesta ja tehdä queer-tutkimusta. Teema on laaja ja haluamme sen kattavan sukupuolien ja seksuaalisuuksien kenttää mahdollisimman laajasti.

Toivotamme kaikki kiinnostuneet tervetulleiksi SQS:n kymmenvuotisjuhlakonferenssiin esittämään tutkimuskysymyksiä ja keskustelemaan, kannustamaan ja haastamaan!

Pyydämme kaikkia kiinnostuneita lähettämään abstraktin yhteystietoineen (alle liuska, n. 300 sanaa) aiheestaan 30.05.2014 mennessä Tom Linkiselle osoitteeseen: tom.linkinen[at]utu.fi. Esitelmät (20 min.) voivat olla joko suomen-, ruotsin-, tai englanninkielisiä.

Haluamme kutsua ja kannustaa erityisesti graduvaiheessa olevia lesbo-, homo- ja queertutkimuksesta kiinnostuneita opiskelijoita sekä jatko-opiskelijoita osallistumaan ja lähettämään abstraktin työryhmäesitelmää varten. Tarjoamme asiantuntevaa ja kannustavaa palautetta ja keskustelua tutkimuksellesi.

Ehdotukset kokonaisista työryhmistä puhujineen (3–4 puhujaa) ovat myös lämpimästi tervetulleita. Lisäksi ehdotuksia taiteellisista kontribuutioista tapahtumaan otetaan vastaan kiitollisuudella.

Lisätietoja seminaarista:
Työryhmän puheenjohtaja Tom Linkinen, Turun yliopisto, kulttuurihistoria: tom.linkinen[at]utu.fi
tai työryhmän jäsen Sari Miettinen, Turun yliopisto, sukupuolentutkimus: sari.miettinen[at]utu.fi

Seminaarin sivut:
http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/sukupuolentutkimus/pervot-perinteet/Sivut/home.aspx

λ

Call for Papers

Pervot Perinteet – Queera traditioner

X Lesbisk-, homo- & queer-forskningsseminarium
26.–27.9.2014, Åbo universitet,
Sirkkala kasern, Brunnsgatan 12, Åbo   

Den tionde nationella seminariet för lesbisk, homo och queerforskning arrangeras i september i Åbo. Seminariet består av key note -föredrag, arbetsgrupper samt övrigt program. I enlighet med queerseminariets tradition diskuterar vi de mångsidiga och aktuella inriktningarna, diskussionerna och utmaningarna inom lesbisk-, homo- och queerforskning. Speciellt fokus riktas i år på temat Queera traditioner, och vi utmanar forskningsfältet kring kön och sexualitet att reflektera kring möjliga konventioner, etablerade metoder, förhållningssätt, perspektiv och sätt att göra queer forskning på.

I år firar vi även Sällskapet för queerforskning i Finland sitt 10 års jubileum och seminariet är därmed även vårt tioårsfestseminarie. Det nationella queerseminariet har arrangerats i Åbo sedan 1998, och utgör i sig självt en av de nationella queera traditionerna. Välkommen att fundera, diskutera, fira och utmana traditioner!

Hur kan traditioner vara queera och hur queeras traditioner? Vi välkomnar och utmanar queerforskare att reflektera kring samtida queerforskning, dess teorier och traditioner samt att diskutera queerforskningens etablering i Finland och internationellt. Vi välkomnar alla slags föredrag kring det queera livet och dess traditioner, dvs. queera traditioner och queera minnen. Temat är omfattande och vi önskar att det täckar den bredd som forskningsfältet kring kön och sexualitet utgör.

Vi ber alla intresserade föredragshållare att skicka ett abstrakt (ca 300 ord) om sitt tema senast den 30.5.2014 till Tom Linkinen på adressen: tom.linkinen[at]utu.fi. Föredragen (20 min.) kan hållas på svenska, finska eller engelska.

Vi uppmanar speciellt studerande i pro-gradu skedet, som är intresserade av lesbisk-, homo, queer- och transforskning, samt forskarstuderande att delta i seminariet och skicka in abstrakt. Vi välkomnar även varmt förslag gällande arbetsgrupper med talare (3–4 talare per grupp). Arrangörerna tar även gärna emot förslag gällande konstnärliga bidrag för programmet! 

För ytterligare information kring seminariet:
Tom Linkinen, Åbo Universitet, Kulturhistoria: tom.linkinen[at]utu.fi
Sari Miettinen, Åbo Universitet, Genusvetenskap:sari.miettinen[at]utu.fi

Seminariets websidor:
http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/sukupuolentutkimus/pervot-perinteet/Sivut/home.aspx

 


Kirjoituskutsu – Pervot Perinteet

SQS – SUOMEN QUEER-TUTKIMUKSEN SEURAN LEHTI

Suomen queer-tutkimuksen seura SQS perustettiin Helsingissä vuonna 2004. Juhlavuoden kunniaksi SQS-lehti julkaisee vuonna 2014 kaksoisnumeron teemalla Pervot perinteet.

Kutsumme tieteellisiä artikkeleita, kirja-arvosteluja sekä puheenvuoroja ja katsauksia syksyllä 2014 julkaistavaan erikoisteemanumeroon. Numeron tavoitteena on esitellä monipuolisesti tämänhetkistä queer-tutkimusta, sen teorioita ja traditioita sekä pohtia queer-tutkimuksen vakiintumista Suomessa ja kansainvälisesti. Numero luotaa myös queerin käsitteestä käytyjä keskusteluja eri oppialoilla. Tämän lisäksi kutsumme mukaan monenlaisia kirjoituksia queer-elämästä ja sen perinteistä sekä queer-muistin politiikasta. Miten perinteet voivat olla pervoja ja miten niitä voidaan pervouttaa?

Artikkeliehdotuksina pyydämme lähettämään n. sivun pituiset abstraktit. Myös kirja-arvostelut, puheenvuorot tai katsaukset ovat tervetulleita. Kaikki ehdotukset lähetetään teemanumeron toimittajille, Kaisa Ilmoselle ja Tuula Juvoselle 13.1.2014 mennessä. Kirjoittajille ilmoitetaan valinnasta tammikuun lopussa. Valmiit kirjoitukset lähetetään toimittajille huhtikuun loppuun mennessä.

Teemanumeroon liittyvät yhteydenotot, kyselyt ja ehdotukset:
Kaisa Ilmonen (kailmo[at]utu.fi) & Tuula Juvonen (Tuula.Juvonen[at]uta.fi)

SQS-lehden aiemmat numerot: http://sqslehti.wordpress.com/

λ

Call for Articles – QUEER TRADITIONS

SQS – JOURNAL OF QUEER STUDIES IN FINLAND

Society for Queer Studies in Finland was founded in Helsinki in 2004. For our Tenth anniversary, the peer-reviewed journal SQS will publish a themed special issue on queer traditions.

We invite submissions for scholarly articles (not exceeding 40 000 characters) and review articles, opinion pieces and book reviews for the special issue to be published at the end of the year 2014. The special issue aims to provoke discussion widely on the current state of queer studies, its theories and traditions, as well as to consider the establishing of queer studies in both Finland and other countries. Moreover, it will offer insights in the discussions on the concept of ‘queer’ in various disciplines. In addition, we invite articles and other texts focusing on queer everyday life and its traditions as well as the politics of queer memory. Can traditions, memories and archives be queered?

We ask you to send us one page abstracts for article submissions, as well as to announce your interest in submitting a review article, an opinion piece, or to write a book review. Please address your submissions to the editors of the special issue, Kaisa Ilmonen and Tuula Juvonen, no later than the 13th January, 2014. You will be informed about the tentative acceptance of your input by the end of January. Your full articles are due at the end of April, and your final re-submissions in October 2014.

To send in your queries, suggestions or submissions, please contact:

Dr. Kaisa Ilmonen (kailmo[at]utu.fi), Department of Comparative Literature at the University of Turku, Finland

Dr. Tuula Juvonen (Tuula.Juvonen[at]uta.fi), Gender Studies program at the University of Tampere, Finland.

Please find previous issues of SQS at http://sqslehti.wordpress.com/


 

Trans* teemanumero

SQS – Suomen queer-tutkimuksen seuran lehti

Transihmisiin ja -käytäntöihin liittyvät kysymykset ovat olleet keskeisesti esillä sukupuolen ja seksuaalisuuteen liittyvässä yhteiskunnallisessa ja akateemisessa keskustelussa erityisesti 1990-luvulta lähtien. Teoria, tutkimus tai lainsäädäntö eivät silti ole täysin tavoittaneet sukupuolen variaatioiden ja kokemusten moninaisuutta tai esimerkiksi lainsäädännöllisiä muutostarpeita transihmisten oikeuksien takaamiseksi. Epäkohtiin ja avoimiin kysymyksiin liittyen on kuitenkin tekeillä uutta tutkimusta ja aiheesta käydään ajankohtaista keskustelua eri tasoilla.

Kutsumme tieteellisiä artikkeleita, kirja-arvosteluja sekä puheenvuoroja ja katsauksia syksyllä 2013 julkaistavaan SQS-lehden trans-teemanumeroon. Numeron tavoitteena on esitellä monipuolisesti tämänhetkistä tutkimusta ja keskustelua sukupuolen variaatioista ja trans-aiheesta. Jutut voivat käsitellä esimerkiksi nk. transtutkimukseen keskeisesti liittyviä käsitteitä, metodologisia kysymyksiä, teorian ja kokemusten välisiä suhteita, elettyä elämää ja henkilökohtaisia kokemuksia, historiaa, taiteen ja populaarikulttuurin esityksiä, ruohonjuuritason aktivismia, transihmisten juridiseen asemaan ja ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä kansallisella tai kansainvälisellä tasolla, transetiikkaa tms.

Artikkeliehdotuksina pyydämme lähettämään n. 2-3 sivun pituiset abstraktit. Myös kirja-arvostelut, puheenvuorot tai katsaukset ovat tervetulleita. Kaikki ehdotukset lähetetään teemanumeron toimittajille, Jan Wickmanille ja Lotta Kähköselle 7.1.2013 mennessä. Kirjoittajille ilmoitetaan valinnasta tammikuun lopussa. Valmiit kirjoitukset lähetetään toimittajille maaliskuun loppuun mennessä.

Teemanumeroon liittyvät yhteydenotot, kyselyt ja ehdotukset:
Jan Wickman (jwickman [at] abo.fi) & Lotta Kähkönen (lotkah[at] utu.fi) __________________________________________________________________________________

Call for papers: Trans* temanummer
SQS – Tidskriften för Queerforskning i Finland

Trans*frågor har varit centrala i den samhälleliga och akademiska diskussionen kring kön och sexualitet, särskilt sedan 1990-talet. Kunskapen eller exempelvis lagstiftningen är dock långt ifrån tillfredsställande i förhållande till genusmångfald eller transpersoners liv, erfarenheter och rättigheter. Missförhållanden och öppna frågor i forskningen diskuteras på olika nivåer.

Tidskriften SQS vill bidra till denna diskussion med ett trans*temanummer som på ett mångsidigt sätt ska presentera aktuell forskning och diskussion om genusvariation och trans*temat. Vi efterlyser vetenskapliga artiklar, bokrecensioner samt diskussionsinlägg för detta nummer som ska ges ut på hösten 2013. Texterna kan handla exempelvis om centrala begrepp i den så kallade trans*forskningen, metodologiska frågor, relationen mellan teori och erfarenhet, det levda livet, gräsrotsaktivism, frågor kring transpersoners position och mänskliga rättigheter på nationell och internationell nivå eller trans*etik.

Som artikelförslag ber vi er skicka förlängda abstracts på 2-3 sidor. Även bokrecensioner, debattinlägg och översikter är välkomna. Alla förslag sändes till redaktörerna för temanumret, Lotta Kähkönen och Jan Wickman, före den 7 januari 2013. Skribenterna får meddelande om godkännande av manuset under januari 2013. Färdiga manuskript förväntas vara klara vid slutet av mars.

Förfrågningar och förslag till temanumret:
Jan Wickman (jwickman [at] abo.fi) & Lotta Kähkönen (lotkah[at] utu.fi)

__________________________________________________________________________________________

CFP for a special Trans* themed issue
SQS – Journal of Queer Studies in Finland

Questions concerning trans* issues have been central in the social and academic discussions about gender and sexuality particularly since the 1990s. Theorization, studies or legislation has yet not been able to grasp the versatility of experiences of gender variance or the need for legal reforms to guarantee the rights of trans people. However, there are manifold on-going discussions and new research about the social evils and open questions of recent development.

We invite scholarly articles as well as reviews, commentaries or opinion pieces to the theme issue of SQS scheduled to appear in autumn 2013. The purpose of the issue is to offer a variety of viewpoints on the present state of the discussions and theorization on gender variance and trans* issues. The topics may include, but are not limited to following: central concepts or methodological questions of trans studies, relations between theorization and experience, lived practices and subjective experiences, history, cultural production of trans in art and/or popular culture, grass-root activism, juridical questions and human rights on national or international level, trans ethics.

To be considered for publication of an article, pleases submit an abstract proposal (around 1500 words). Shorter essays, book reviews and opinion pieces are also welcome. All proposals are to be sent due by 7th January, 2013 to the editors Lotta Kähkönen and Jan Wickman. The authors will be notified in the end of January. The completed drafts of articles and other pieces are to be submitted to the editors by the end of March, 2013.

For questions and additional information please contact Jan Wickman (jwickman [at] abo.fi) and Lotta Kähkönen (lotkah[at] utu.fi).


 

 

Pervot pahat – Queer and Wicked

The ninth Turku national lesbian-, gay and queer studies seminar will be held in the University of Turku, Finland, in August 2012. The seminar consists of keynote speakers by invitation, and of workshops. Following the tradition of the Turku queer-seminar, a wide variety of current topics, achievements and challenges of queer studies is under critical scrutiny. Particular emphasis is on this year’s theme queer and wicked, pointing towards ethics in relation to the limits of queer studies and politics, for example in the contexts of nationalism and identity politics.

THIS YEAR’S SEMINAR COVERS THE FOLLOWING TOPICS:

• What could constitute the dangerous or wicked queer? What about anti-queer?
• How does queerness include or exclude various aspects of queer? What might queer ethics entail?
•What transgressions are rendered possible or impossible by queer studies at the moment?
•How does the wicked queer relate to nationalism? What about transnationalism? Or immigration? Or the lack of religion?
• How could lesbian, gay and queer-citizens situate themselves in current discussions on politics of citizenship and nationalism?
• How do politics of sexuality relate to politics of citizenship and nationalism?
• Which particular opportunities may be included in queer citizenship?
• What kind of challenges and possibilities may queer studies face in relation to globalization?
• What is the current position for lesbian, gay-, queer- and transgender studies in the Finnish academic field? And which stand may this scholarship take in current civic discussions?

We invite all those who are interested to propose an abstract of max. one page, to be submitted by Friday 13 April to Tom Linkinen: tom.linkinen(at)utu.fi papers may be held in English, Finnish or Swedish.

We especially encourage all the MA-students to propose an abstract and participate in seminar’s workshops. We offer encouraging queer-theoretical discussions on each and every subject in our seminar.

Proposals for workshops (three to four papers in one) are also warmly welcomed!
Artistic contributions are also welcomed!

Any questions? Don’t hesitate to contact the organizers from University of Turku:
tom.linkinen(at)utu.fi or sari.miettinen(at)utu.fi


 

 

Valta liikuttaa – Valtakunnalliset naistutkimuspäivät, 15.11.2007 – 16.11.2007, Oulu

Työryhmäkutsu

Pornoakatemia esittää: kuinka katsoa pornoa queeristi?

Mitä meillä on sanottavaa pornon käsitteestä, kun lähestymme pornoa, erilaisia pornoja, queer-teorian näkökulmasta? Mikä on suhteemme valtaan ja poliittisuuden käsitteeseen, kun keskustelemme pornon vaihtoehtoisista estetiikoista? Voiko pornoa katsoa, tutkia tai kuluttaa queeristi katsoen?

Kutsumme mukaan työryhmään kaikkia niitä, joiden oma tutkimus koskettaa pornoa, pornoutumisen/pornoistumisen kysymyksiä tai pornon asemaa vaikkapa nykyisessä visuaalisen kulttuurin kentässä. Pohditko työssäsi pornon ja taiteen horjuvia, toisensa läpäiseviä rajoja? Miten problematisoida pornon ja eri taiteenlajien rajapintaa? Mikä tekee pornon ja miksi käsite on niin ongelmallinen? Samoja kysymyksiä ovat problematisoineet teoksissaan esimerkiksi Linda Williams ja Laura Kipinis. Kutsumme mukaan kaikki ne, joita kiinnostaa hanke, jossa pornoa moninaisuudessaan teoretisoidaan suhteessa sukupuolten ja seksuaalisuuksien tuottumisen ja rakentuneisuuden queereihin kysymyksiin.

Mitä voisivat olla pornon transgressiiviset mahdollisuudet tai miten voimme lähestyä pornoa transgressiivisesti, saattaen sukupuolia ja seksuaalisuuksia järjestävät heteronormatiiviset valtasuhteet kyseenalaistavaan ja uutta tuottavaan epäjärjestykseen? Mikä on queer-tutkijan/queer-katsojan suhde pornon tuotantokoneistoon ja millaisin teorioin lähestyä pornon diskursseja ja konkreettisia käytäntöjä? Mihin feminismi, queer-aktivismi ja politiikka asettuvat tässä keskustelussa? Millä tavoin valta on läsnä kokemuksissamme pornon parissa: miten valta kirjoittautuu yhtä lailla pornon kuvastoihin kuin meihin pornoa kohtaavina, kuluttavina tai eri näkökulmista tutkivina subjekteina? Miksi porno kuohuttaa, kuvottaa, kiinnostaa, kiihottaa?

Pornoakatemia, Suomen Akatemian rahoittama monitieteinen tutkimushanke, tarjoaa yhden kentän, jossa tutkia haastavasti ja queeristi pornografian käsitettä välttäen perinteistä pro-anti-asetelmaa. Tule kysymään, pohtimaan ja verkostoitumaan!

Työryhmän koollekutsujina ja koordinaattoreina toimivat Suomen Queer-tutkimuksen Seuraa (SQS) ja Pornoakatemia-hanketta edustavat tutkijat FT Livia Hekanaho (hekanaho(at)cc.helsinki.fi) ja FT Annamari Vänskä (annamari.vanska(at)helsinki.fi).


III KULTTUURINTUTKIMUKSEN PÄIVÄT – AINEISTO

Joensuun yliopisto 14.–15.12.2007

Queer-metodologiat eli kuinka aineiston saa puhumaan pervoa?

Queer-tutkija Judith Halberstam huomauttaa painokkaasti, että tutkijan arkistolla on paljonkin väliä – se, mihin teoreettisiin ja empiirisiin aineistoihin tutkija nojaa, rajaa ratkaisevalla tavalla hänen näkökulmiaan ja tuloksiaan. Tässä työryhmässä painotamme vaihtoehtoisten aineistojen ohella myös sitä, kuinka tutkijan omat queer-metodologiset lähtökohdat, tieteenfilosofiset ja tutkimukselliset sitoumukset tuottavat pervoa tietoa mitä moninaisimmista aineistoista. Mitä erityiskysymyksiä liittyy tutkimukseen, jonka aineisto vaikenee tai salailee monin eri tavoin,onpa syynä sitten kaappi tai rikoslain ja tautiluokituksen leimaama historia? Miten queer-tutkija tuottaa tietoa?

Työryhmään ovat tervetulleita paperit, joissa pohditaan tutkimuksen tekemistä aineistoista, joita ei ole, tai jotka ovat jollakin tavalla näkymättömiä. Kutsumme keskustelemaan siitä, minkälainen on queer-tutkijan kenttä ja tutkijanote kun tutkimusta määrittelevät poissaolot. Kuinka tutkia kiertoilmauksia, vaikenemisia, poissaoloja – sitä tutkimuskysymysten kenttää, jota olemme oppineet lähestymään queer-metodologian käsitteen avulla? Kuinka häpeä vaikuttaa tutkimukseen ja tutkimustuloksiin, entä millaisia tutkimuseettisiä kysymyksiä se tuottaa? Millaisilla lukutavoilla kanonisoidutkin aineistot saadaan puhumaan pervoa ja miten saada queer-tutkimus ja tutkimuksen valtavirta kohtaamaan? Miten tutkia toisaalta kaapin ja häpeän piiloista tuottavuutta tutkimuskohteissa: miten lukea esiin se, mistä aineisto puhuu kaapin rakenteita hyödyntäen? Miten tutkijana tuotan pätevää tietoa aukkojen, vaikenemisten ja vihjausten pohjalta?

Myös paperit, joissa pohditaan (itse)reflektiivisesti ja analyyttisesti käytettyjen arkistojen, aineistojen ja lukutapojen merkitystä queer-tutkijan työlle, ovat tervetulleita. Työpaperi voi olla joko teoreettinen, tutkijan metodisia liikkeitä painottava tai aineistolähtöinen. Tutkijantyön alkumetreillä olevat kollegat aineistoineen ovat erityisen tervetulleita!

Työryhmän vetäjät:

Annamari Vänskä, Helsingin yliopisto, annamari.vanska[at]helsinki.fi

Matti Savolainen, Englantilainen filologia, Tampereen yliopisto, matti.savolainen[at]uta.fi

Tuula Juvonen, Naistutkimus, Jyväskylän yliopisto, tuula.juvonen[at]jyu.fi

Livia Hekanaho, Helsingin yliopisto, hekanaho[at]cc.helsinki.fi

<span>%d</span> bloggaajaa tykkää tästä: